Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 17 Ιούλιος 2018 10:22

Σάββας Αϊβάζης, προπονητής Κοσμίου : “Η κακία και η ζήλια κάποιων έχει ξεπεράσει τα όρια...” - “Πιστεύω θα τα πάμε καλά στο νέο πρωτάθλημα”

“ Ό­ποι­οι νο­μί­ζουν ό­τι θα δουν τον ΠΑΟΚ σαν χρη­μα­τι­στή­ριο κα­λύ­τε­ρα να μην έρ­θουν καν να μι­λή­σουν μα­ζί μου” - “Να ε­πι­στρέ­ψει ο Παν­θρα­κι­κός στα με­γά­λα σα­λό­νια”

Ε­φ’ ό­λης της ύ­λης συ­νέν­τευ­ξη πα­ρα­χώ­ρη­σε στον Βα­σί­λη Μαν­δρά­ου (Πα­ρα­τη­ρη­τής Θρά­κης) ο προ­πο­νη­τής του ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου, Σάβ­βας Α­ϊ­βά­ζης, έ­να πε­ρί­που μή­να με­τά την κα­τά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος της Α’ ΕΠΣ Θρά­κης.

Ο έμ­πει­ρος προ­πο­νη­τής α­να­λύ­ει τη σε­ζόν που πέ­ρα­σε, μι­λά­ει για την ζή­λια που “αν­τι­με­τω­πί­ζει” μέ­χρι και σή­με­ρα ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου, δι­α­λέ­γει τους κο­ρυ­φαί­ους της σε­ζόν στο πρω­τά­θλη­μα της Α’ ΕΠΣ Θρά­κης και μι­λά­ει για τους στό­χους της ο­μά­δας στη σε­ζόν που έρ­χε­ται.
Α­να­φέ­ρε­ται α­κό­μη στις πρώ­τες με­τα­γρα­φές που α­να­κοί­νω­σε η ο­μά­δα του αλ­λά και πού “βα­δί­ζουν” με­τα­γρα­φι­κά οι “α­σπρό­μαυ­ροι” στη συ­νέ­χεια, ε­νώ τέ­λος εκ­φέ­ρει τη δι­κή του ά­πο­ψη για την νέ­α προ­σπά­θεια που γί­νε­ται στον ι­στο­ρι­κό σύλ­λο­γο του Παν­θρα­κι­κού.

savvas3
 

Α­να­λυ­τι­κά τα ό­σα δή­λω­σε ο Σάβ­βας Αι­βά­ζης:

K­ό­ουτς έ­χει πε­ρά­σει πε­ρί­που έ­νας μή­νας έ­πει­τα α­πό την κα­τά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος με τον ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου, ο ο­ποί­ος ό­πως έ­χε­τε πολ­λά­κις το­νί­σει εί­ναι η ο­μά­δα της καρ­διάς σας. Πώς αι­σθά­νε­στε;
Σ.Α.: Αι­σθά­νο­μαι δι­και­ω­μέ­νος και αυ­τό για­τί α­κο­λού­θη­σα κα­τά γράμ­μα τις σκέ­ψεις μου και πά­νω σε αυ­τές ε­ξαρ­τι­ό­ταν και το ποι­οι παί­χτες έ­πρε­πε να α­γω­νι­στούν στον φε­τι­νό ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου. Νι­ώ­θω πο­λύ δι­και­ω­μέ­νος γι’ αυ­τούς τους παί­χτες που υ­πήρ­χαν στον ΠΑΟΚ, για την ό­ρε­ξη που έ­δει­ξαν μα πά­νω α­π’ ό­λα για τον ε­γω­ι­σμό, έ­τσι ώ­στε να κα­τα­φέ­ρου­με να κα­τα­κτή­σου­με την πρώ­τη θέ­ση. Εί­μαι λοι­πόν πά­ρα πο­λύ δι­και­ω­μέ­νος και πο­λύ χα­ρού­με­νος.

“Οι ο­μά­δες δεν χτί­ζον­ται μό­νο με χρή­μα­τα αλ­λά με ζή­λο, με πά­θος και με ό­ρε­ξη”

Ό­ταν έ­κλει­σαν οι με­τα­γρα­φές και εί­δα­τε το ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο ρό­στερ της ο­μά­δας, πι­στέ­ψα­τε ό­τι ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου μπο­ρεί να φτά­σει στην κα­τά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος;

Σ.Α.: Κα­ταρ­χήν ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου ε­δώ και πε­ρί­που μιά δε­κα­ε­τί­α, θέ­λει δεν θέ­λει πρω­τα­γω­νι­στεί. Εί­ναι α­πό τις ο­μά­δες που πρω­τα­γω­νι­στούν στο Α’ το­πι­κό και ό­χι μό­νο. Ό­ταν μου έ­γι­νε η πρό­τα­ση α­πό τους αν­θρώ­πους της ο­μά­δας να ε­πι­στρέ­ψω στον ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου το ρό­στερ που εί­χε η ο­μά­δα το κα­λο­καί­ρι δεν εί­χε κα­μί­α σχέ­ση με το ρό­στερ που τε­λεί­ω­σε το πρω­τά­θλη­μα. Το κα­λο­καί­ρι στην ο­μά­δα υ­πήρ­χαν παί­χτες ό­πως ο Ερ­κάν, ο Μυ­στρί­δης, ο Τσαγ­γα­λί­δης, ο Α­ραμ­πάς, ο Στέ­λιος Ξε­νά­κης, ο ο­ποί­ος δυ­στυ­χώς για ε­μάς αλ­λά και για το το­πι­κό πο­δό­σφαι­ρο εί­χε έ­ναν σο­βα­ρό τραυ­μα­τι­σμό. Ό­ταν λοι­πόν έ­χεις στο ρό­στερ σου τέ­τοι­ου εί­δους παί­χτες ο στό­χος δεν μπο­ρεί να εί­ναι άλ­λος πέ­ρα α­πό τον πρω­τα­θλη­τι­σμό. Στην πο­ρεί­α αυ­τό άλ­λα­ξε. Άλ­λα­ξε για­τί ζού­με σε μί­α πό­λη ό­πως εί­ναι η Κο­μο­τη­νή, η ο­ποί­α με­τά α­πό αυ­τά που έ­γι­ναν με τον Παν­θρα­κι­κό ό­λα σε θέ­μα μπά­τζετ έ­χουν πέ­σει πά­ρα πο­λύ. Εί­τε λέ­γον­ται δι­α­φη­μί­σεις, εί­τε λέ­γον­ται χο­ρη­γί­ες, εί­τε ο­τι­δή­πο­τε άλ­λο. Η δι­οί­κη­ση α­πό μό­νη της δεν μπο­ρού­σε να αν­τα­πο­κρι­θεί σε πο­σά ό­πως αυ­τά που ή­ταν για τον Ερ­κάν ή για τα υ­πό­λοι­πα παι­διά. Κά­τσα­με κά­τω και εί­πα­με πως πρέ­πει να κά­νου­με κά­τι δι­α­φο­ρε­τι­κό, να ε­πεν­δύ­σου­με πε­ρισ­σό­τε­ρο σε νέ­α παι­διά και στό­χος ή­ταν να δη­μι­ουρ­γή­σου­με μια κα­λή ο­μά­δα που θα την χαι­ρό­μα­στε ε­μείς οι ί­διοι αλ­λά και ο κό­σμος και ό­χι τό­σο να “χτυ­πή­σου­με” ο­πωσ­δή­πο­τε το πρω­τά­θλη­μα. Βή­μα - βή­μα νο­μί­ζω πως αυ­τό το κα­τα­φέ­ρα­με και με μι­κρό­τε­ρο μπά­τζετ. Άλ­λω­στε θε­ω­ρώ πως τα πο­σά που δί­νον­ται για το το­πι­κό πο­δό­σφαι­ρο της Κο­μο­τη­νής εί­ναι υ­περ­βο­λι­κά. Οι ο­μά­δες δεν “χτί­ζον­ται” μό­νο με χρή­μα­τα αλ­λά με ζή­λο, με πά­θος και με ό­ρε­ξη. Ε­μείς α­πό την πλευ­ρά μας αυ­τούς τους το­μείς κοι­τά­ξα­με α­πό την αρ­χή να δου­λέ­ψου­με και νο­μί­ζω πως με­τά τις δι­α­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων η ο­μά­δα μπή­κε σ’ έ­να κα­λού­πι ό­τι θα συ­νε­χί­σει έ­τσι, βλέ­πον­τας κά­θε παι­χνί­δι ξε­χω­ρι­στά και α­γώ­να με α­γώ­να, ε­βδο­μά­δα με ε­βδο­μά­δα κα­τα­φέ­ρα­με κά­που στα μέ­σα του δεύ­τε­ρου γύ­ρου να πα­τή­σου­με κο­ρυ­φή και να πα­ρα­μεί­νου­με ε­κεί, με ε­λά­χι­στες ε­ξαι­ρέ­σεις, μέ­χρι τέ­λους. Πι­στεύ­ω πως ό­λες οι ο­μά­δες πρέ­πει να κοι­τά­ξουν τα νέ­α παι­διά και ό­χι τό­σο τα υ­πέ­ρογ­κα πο­σά που ε­μέ­να του­λά­χι­στον δεν με εν­τυ­πω­σιά­ζουν και δεν θα μπω σε αυ­τή τη λο­γι­κή για­τί έ­τσι δεν φτιά­χνεις ο­μά­δα αλ­λά χρη­μα­τι­στή­ριο...
 

“Η κα­κί­α και η ζή­λεια κά­ποι­ων έ­χει ξε­πε­ρά­σει τα ό­ρια...”

Αρ­κε­τά συ­χνά α­να­φέ­ρε­στε στoν πα­ρά­γον­τα ζή­λεια που υ­πάρ­χει στον πο­δο­σφαι­ρι­κό χώ­ρο της Κο­μο­τη­νής. Θε­ω­ρεί­τε φέ­τος που ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου πή­ρε το πρω­τά­θλη­μα αν και ή­ταν α­ου­τσά­ιν­τερ ή­ταν α­κό­μη πιο έν­το­νη αυ­τή η ζή­λεια;

Σ.Α.: Ο­ρι­σμέ­νοι πί­στευ­αν και πι­στεύ­ουν ό­τι με τα λε­φτά μπο­ρείς να κά­νεις τα πάν­τα. Δεν λέ­ω ό­τι εί­ναι εν­τε­λώς λά­θος η λο­γι­κή που έ­χουν, ό­μως τα λε­φτά δεν φέρ­νουν πάν­το­τε την ευ­τυ­χί­α. Υ­πήρ­χαν ο­ρι­σμέ­νες ο­μά­δες, οι ο­ποί­ες πί­στευ­αν ό­τι ε­πει­δή ξε­πέ­ρα­σαν τον ε­αυ­τό τους οι­κο­νο­μι­κά έ­πρε­πε αυ­τό­μα­τα να πά­ρουν και το πρω­τά­θλη­μα. Κά­που ε­κεί, βλέ­πον­τας ό­τι το Κό­σμιο με λι­γό­τε­ρο α­πό το μι­σό τους μπά­τζετ κα­τά­φερ­νε να κά­νει αυ­τά που ό­λοι εί­δα­τε, άρ­χι­σαν να βγά­ζουν με λά­θος τρό­πο τη λο­γι­κή τους. Δεν μπο­ρού­σαν να πι­στέ­ψουν ό­τι μια ο­μά­δα με την λο­γι­κή του νοι­κο­κυ­ρε­μέ­νου μπά­τζετ εί­χε αυ­τήν την α­πό­δο­ση. Πολ­λοί έ­λε­γαν ό­τι με αυ­τούς τους παί­χτες και αυ­τό το μπά­τζετ δεν θα κα­τα­φέ­ρου­με τί­πο­τα. Α­πό τη με­ριά μου ε­γώ θα πω ό­τι την χρο­νιά που πέ­ρα­σε ή­μουν πά­ρα πο­λύ τυ­χε­ρός κα­θώς συ­νερ­γά­στη­κα με παι­διά ό­πως ο Χα­τζη­του­λού­σης, ο Ξε­νά­κης, ο Α­ραμ­πα­τζής και φυ­σι­κά ο αρ­χη­γός μας, ο Γιά­ννης Γι­α­πρακ­τσής, οι ο­ποί­οι δι­α­θέ­τουν τε­ρά­στια ποι­ό­τη­τα πρώ­τα ως άν­θρω­ποι και με­τέ­πει­τα ως πο­δο­σφαι­ρι­στές. Οι προ­α­να­φερ­θέν­τες βο­ή­θη­σαν πο­λύ τα νέ­α παι­διά να κα­τα­λά­βουν ό­τι δεν δι­α­φέ­ρου­με πο­λύ α­πό τους αν­τα­γω­νι­στές μας και ε­κεί βέ­βαι­α μέ­τρη­σε και η δι­κή τους τε­ρά­στια συ­νει­σφο­ρά. Εί­μα­στε πο­λύ ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νοι α­πό τις ε­πι­λο­γές που κά­να­με με τους μι­κρούς, ό­πως εί­ναι ο Ρουμ­πι­ές, ο Ζάγ­γου­λος, ο Νά­νος, παι­διά που θα α­φή­σουν ε­πο­χή αν τα μυα­λά τους δεν πά­ρουν “α­έ­ρα”. Τα πολ­λά λε­φτά εί­ναι φτώ­χεια αν δεν υ­πάρ­χει σω­στή ορ­γά­νω­ση και στο πρω­τά­θλη­μα μας οι πε­ρισ­σό­τε­ρες ο­μά­δες δεν εί­χαν ορ­γά­νω­ση. Δυ­στυ­χώς αυ­τή η φτώ­χεια ή­ταν η αι­τί­α της ζή­λειας που έ­βγα­ζαν κά­ποι­οι προς τον ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου. Δυ­στυ­χώς α­κό­μα υ­πάρ­χει αυ­τή η ζή­λεια. Α­κού­με δε­ξιά κι α­ρι­στε­ρά κά­ποι­ους “με­γά­λους παί­χτες” ό­τι ο ΠΑΟΚ στο νέ­ο πρω­τά­θλη­μα θα εί­ναι πε­σμέ­νος α­πό την πέμ­πτη α­γω­νι­στι­κή. Βλέ­πω ό­τι η κα­κί­α τους και η ζή­λεια τους έ­χει ξε­πε­ρά­σει τα ό­ρια. Ας α­σχο­λη­θούν αυ­τοί οι παί­χτες με τον δι­κό τους “οί­κο” και να α­φή­σουν τον ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου ή­συ­χο. Τους έ­χει δεί­ξει ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου ό­τι αν βα­δί­ζει σω­στά και με­θο­δι­κά μπο­ρεί να πε­τύ­χει πολ­λά. Τα πολ­λά λό­για εί­ναι για τα κα­φε­νεί­α, η δου­λειά εί­ναι για το γή­πε­δο.
 

Αν μπο­ρού­σα­τε να ε­πι­λέ­ξε­τε α­πό την χρο­νιά που πέ­ρα­σε τα δύ­ο πιο έν­το­να παι­χνί­δια, ποι­α θα ή­ταν αυ­τά;
Σ.Α.: Νο­μί­ζω εί­ναι εύ­κο­λη ε­ρώ­τη­ση στο να α­παν­τη­θεί. Αν και στην διά­ρκεια της κα­νο­νι­κής πε­ρι­ό­δου υ­πήρ­χαν αρ­κε­τά έν­το­να παι­χνί­δια, θα ε­πι­λέ­ξω δύ­ο α­να­με­τρή­σεις α­πό τα μπα­ράζ. Η πρώ­τη ή­ταν η νί­κη μέ­σα στις Σά­πες, ε­κεί ό­που πε­τύ­χα­με έ­να πο­λύ με­γά­λο δι­πλό σ’ έ­να παι­χνί­δι με πο­λύ έν­τα­ση, έ­τσι ό­πως κύ­λη­σε, με τις Σά­πες να α­στο­χούν σε πέ­ναλ­τι στο 88' και στο 90' να κά­νου­με το 1-2. Και φυ­σι­κά το δεύ­τε­ρο παι­χνί­δι ή­ταν αυ­τό κόν­τρα στον Μέ­γα Α­λέ­ξαν­δρο Ι­ά­σμου την τε­λευ­ταί­α α­γω­νι­στι­κή, ό­που ε­μείς φέ­ρα­με τα πράγ­μα­τα έ­τσι ώ­στε να κρι­θεί ο πρω­τα­θλη­τής στο τε­λευ­ταί­ο ματς. Θα μπο­ρού­σα­με να “κα­θα­ρί­ζα­με” την υ­πό­θε­ση πρω­τά­θλη­μα πο­λύ νω­ρί­τε­ρα αλ­λά τα δύ­ο ά­σχη­μα α­πο­τε­λέ­σμα­τα με την Γρα­τι­νή στην έ­δρα μας και με την Δό­ξα Σώ­στη ε­κτός δεν μας το ε­πέ­τρε­ψαν αυ­τό. Έ­τσι λοι­πόν πή­γα­με στην τε­λευ­ταί­α α­γω­νι­στι­κή για να παί­ξου­με έ­ναν τε­λι­κό και τον κερ­δί­σα­με δί­και­α, δεί­χνον­τας πως ή­μα­σταν η κα­λύ­τε­ρη ο­μά­δα του πρω­τα­θλή­μα­τος.
 

Ποι­ους τρείς πο­δο­σφαι­ρι­στές θα ξε­χω­ρί­ζα­τε στο φε­τι­νό πρω­τά­θλη­μα της Α’ ΕΠΣ Θρά­κης;
Σ.Α.: Αν ε­ξαι­ρέ­σεις τους δι­κούς μου παί­χτες που α­πέ­δει­ξαν ό­τι πο­δο­σφαι­ρι­κά ή­ταν με­γά­λοι μάγ­κες, νο­μί­ζω έ­νας παί­χτης που ξε­χώ­ρι­σε ή­ταν ο Δι­ο­νύ­σης Κυ­ρι­α­κό­που­λος της Δό­ξας Γρα­τι­νής, έ­νας παί­χτης με πο­λύ τα­λέν­το που έ­κα­νε τη δι­α­φο­ρά στην ο­μά­δα του και οι εμ­φα­νί­σεις του μας κέν­τρι­σαν το εν­δι­α­φέ­ρον, γι’ αυ­τό και α­νή­κει πλέ­ον στην ο­μά­δα μας. Θα μου ε­πι­τρέ­ψεις να μην βά­λω άλ­λους δύ­ο πο­δο­σφαι­ρι­στές αλ­λά δύ­ο ο­μά­δες που μου έ­κα­ναν πο­λύ με­γά­λη εν­τύ­πω­ση την χρο­νιά που πέ­ρα­σε. Η μί­α εί­ναι η Δό­ξα Σώ­στη, μια πραγ­μα­τι­κή ο­μά­δα και η άλ­λη εί­ναι ο Σπάρ­τα­κος Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων, ο ο­ποί­ος ή­ταν ε­πί­σης μια ο­μά­δα που δεν βα­σι­ζό­ταν στα με­γά­λα ο­νό­μα­τα αλ­λά στο σύ­νο­λο του. Θέ­λω να δώ­σω και στις δύ­ο ο­μά­δες πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια για την α­γω­νι­στι­κή τους ει­κό­να και μπο­ρώ να πω πως και οι δύ­ο μου θύ­μι­ζαν κα­τά κά­ποι­ο τρό­πο τη δι­κή μου ο­μά­δα.
 

“Πι­στεύ­ω θα τα πά­με κα­λά στο νέ­ο πρω­τά­θλη­μα” 

Πό­σο δι­α­φο­ρε­τι­κή θα εί­ναι φέ­τος σε ορ­γα­νω­τι­κό ε­πί­πε­δο η ο­μά­δα και τι χρει­ά­ζε­στε ε­σείς ε­νό­ψει της νέ­ας σε­ζόν;
Σ.Α.: Κα­ταρ­χήν αλ­λά­ζει πλή­ρως ο προ­γραμ­μα­τι­σμός κα­θώς πά­με πλέ­ον σε άλ­λα με­γέ­θη και μι­λά­ω σε α­γω­νι­στι­κό ε­πί­πε­δο. Σί­γου­ρα θα χρεια­στώ έ­ναν γυ­μνα­στή και σα­φέ­στα­τα άλ­λον έ­ναν άν­θρω­πο που θα εί­ναι δί­πλα μου ό­χι α­κρι­βώς σαν βο­η­θός αλ­λά κά­ποι­ον που θα βλέ­πει το παι­χνί­δι με μια πιο “κα­θα­ρή” μα­τιά α­πό την δι­κιά μου και αυ­τό για­τί ε­γώ το ζω λί­γο πιο έν­το­να το παι­χνί­δι. Ό­χι ό­τι δεν έ­χω την εμ­πει­ρί­α πλέ­ον να το κά­νω αυ­τό μό­νος μου αλ­λά κα­λό θα εί­ναι να έ­χω άλ­λον έ­ναν άν­θρω­πο σαν τον Βα­σί­λη Χα­τζη­κων­σταν­τί­νου  (γε­νι­κός αρ­χη­γός) που με βο­ή­θη­σε πά­ρα πο­λύ τη φε­τι­νή σε­ζόν. Έ­ναν άν­θρω­πο δη­λα­δή που θα βλέ­πει τι χρει­ά­ζε­ται το παι­χνί­δι της ο­μά­δας αλ­λά και που θα συν­δέ­ε­ται με τα α­πο­δυ­τή­ρια μας. Και αυ­τό για­τί ο στό­χος μου πα­ρα­μέ­νει μεν το “χτί­σι­μο” μιας με­γά­λης οι­κο­γέ­νειας και τη δη­μι­ουρ­γί­α μιας κα­λής ο­μά­δας. Το πρω­τά­θλη­μα φέ­τος θα εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο κα­θώς θα υ­πάρ­χουν σε αυ­τό ι­στο­ρι­κές ο­μά­δες, οι ο­ποί­ες πολ­λές α­πό αυ­τές εκ­προ­σω­πούν πό­λεις ό­πως π.χ Παν­σε­ρα­ϊ­κός, Ε­θνι­κός Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης κ.α. Ε­πί­σης αυ­τό το ο­ποί­ο θέ­λω εί­ναι να πα­τά­με γε­ρά στο έ­δα­φος, να πα­τά­με στα πό­δια μας. Σε θέ­μα ορ­γά­νω­σης εί­ναι βα­σι­κό οι πο­δο­σφαι­ρι­στές μας α­πό την πρώ­τη μέ­ρα που θα έρ­θουν να μην τους λεί­πει τί­πο­τα και πι­στεύ­ω ό­τι βά­σει της εμ­πει­ρί­ας που έ­χει το Κό­σμιο (κα­θώς έ­χει ξα­να­παί­ξει σε αυ­τή την κα­τη­γο­ρί­α) θα τα πά­με πο­λύ κα­λά στο νέ­ο πρω­τά­θλη­μα.
 

Ποι­ό ή­ταν το σκε­πτι­κό για πρώ­τα με­τα­γρα­φι­κά α­πο­κτή­μα­τα του ΠΑΟΚ και ποι­ά εί­ναι η λο­γι­κή που υ­πάρ­χει για την υ­πό­λοι­πη με­τα­γρα­φι­κή πε­ρί­ο­δο; 
Σ.Α.: Οι μέ­χρι τώ­ρα κι­νή­σεις εί­χαν ως βα­σι­κό σκε­πτι­κό οι πο­δο­σφαι­ρι­στές να έ­χουν ό­ρε­ξη για πο­δό­σφαι­ρο και ό­ρε­ξη να δι­α­κρι­θούν μέ­σα α­πό την Γ’ Ε­θνι­κή. Ε­πί­σης θέ­λα­με και ε­ξα­κο­λου­θού­με να θέ­λου­με τα παι­διά που θα έρ­θουν να εί­ναι σε νε­α­ρή η­λι­κί­α. Ο­νό­μα­τα δεν μπο­ρώ να α­πο­κα­λύ­ψω ό­μως η λο­γι­κή, το ξα­να­λέ­ω, εί­ναι να έρ­θουν παί­χτες που έ­χουν δι­α­κρι­θεί στα πρω­τα­θλή­μα­τα που α­γω­νί­ζον­ταν και το βα­σι­κό να έ­χουν ό­ρε­ξη για πο­δό­σφαι­ρο.
 

“ Ό­ποι­οι νο­μί­ζουν ό­τι θα δουν τον ΠΑΟΚ σαν χρη­μα­τι­στή­ριο κα­λύ­τε­ρα να μην έρ­θουν καν να μι­λή­σουν μα­ζί μου”
Δε­δο­μέ­νου ό­τι το πρω­τά­θλη­μα της τρί­της ε­θνι­κής ξε­κι­νά­ει κά­που στα μέ­σα του Σε­πτέμ­βρη, μέ­χρι πό­τε πι­στεύ­ε­τε ό­τι θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί το ρό­στερ;
Σ.Α.: Στις ο­μά­δες που έ­χω δου­λέ­ψει πάν­τα έ­λε­γα ό­τι κα­λό εί­ναι το ρό­στερ μέ­χρι να αρ­χί­σουν οι κα­λο­και­ρι­νές δι­α­κο­πές να έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί κα­τά 80%. Μην ξε­χνά­με ό­τι φέ­τος το Κό­σμιο εί­ναι ο μο­να­δι­κός εκ­πρό­σω­πος του Νο­μού Ρο­δό­πης στην Γ’ Ε­θνι­κή και αυ­τό κα­θι­στά τον ΠΑΟΚ “γω­νια­κό μα­γα­ζί”. Εν­δει­κτι­κά θα σου πω ό­τι αν πά­ρει κά­ποι­ος το τη­λέ­φω­νό μου την πε­ρί­ο­δο που θα βγουν οι βά­σεις για τις σχο­λές θα έ­χει πο­λύ δου­λειά να κά­νει (γέ­λια). Θέ­λω λοι­πόν το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό του ρό­στερ να εί­ναι έ­τοι­μο μέ­χρι το πρώ­το δε­κα­πεν­θή­με­ρο του Ι­ου­λί­ου και με­τά να α­φή­σω κά­ποι­ες θέ­σεις για φοι­τη­τές που θα έρ­θουν για σπου­δές στην πό­λη. Θέ­λου­με δεν θέ­λου­με για ό­λα τα θέ­μα­τα, ο ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου εί­ναι “γω­νια­κό μα­γα­ζί”, εί­τε αυ­τό λέ­γε­ται δι­α­φή­μι­ση, εί­τε έμ­ψυ­χο υ­λι­κό εί­τε σε ο­τι­δή­πο­τε άλ­λο. Γι’ αυ­τό λέ­ω ό­τι ό­ποι­οι νο­μί­ζουν ό­τι θα δουν τον ΠΑΟΚ Κο­σμί­ου, με μέ­να στον πάγ­κο, ως χρη­μα­τι­στή­ριο να μην έρ­θουν να μι­λή­σουν κα­θό­λου μα­ζί μου.
 

“Να ε­πι­στρέ­ψει ο Παν­θρα­κι­κός στα με­γά­λα σα­λό­νια”
 

Τέ­λος, πώς βλέ­πε­τε τη νέ­α προ­σπά­θεια που γί­νε­ται στον Παν­θρα­κι­κό με στό­χο την α­να­γέν­νη­ση του ι­στο­ρι­κού αυ­τού συλ­λό­γου;

Σ.Α.: Θα προ­τι­μού­σα αρ­χι­κά να α­να­φερ­θώ λί­γο στο πα­ρελ­θόν και στη συ­νέ­χεια στην τω­ρι­νή κα­τά­στα­ση. Για να μην ε­πα­να­λη­φθούν πά­λι τα λά­θη του πα­ρελ­θόν­τος, ας κοι­τά­ξουν τον τό­πο μας, υ­πάρ­χουν πο­δο­σφαι­ρι­στές που πρέ­πει να πλαι­σι­ώ­σουν την ο­μά­δα που λέ­γε­ται Παν­θρα­κι­κός. Αυ­τό το ά­φη­σαν εν­τε­λώς τα προ­η­γού­με­να χρό­νια ή το δη­μι­ούρ­γη­σαν μέ­σω α­κα­δη­μι­ών, δη­λα­δή Κ15, Κ17, Κ20. Θυ­μά­μαι ό­τι τα κα­λά χρό­νια του Παν­θρα­κι­κού ό­λα τα παι­διά α­πό τα χω­ριά έ­φευ­γαν α­πό τις ο­μά­δες τους και πή­γαι­ναν στον Παν­θρα­κι­κό. Ναι, να βο­η­θή­σου­με ό­λοι την με­γά­λη ο­μά­δα της πό­λης, ό­μως προ­ώ­θη­σε τα παι­διά στο αν­δρι­κό τμή­μα, μην τα α­φή­νεις να χα­θούν. Αυ­τό δεν θέ­λω να το ξα­να­δώ πο­τέ α­πό τον Παν­θρα­κι­κό. Σί­γου­ρα εί­ναι η με­γά­λη μας α­γά­πη, ε­γώ τις με­γα­λύ­τε­ρες μου γνω­ρι­μί­ες και τις γνώ­σεις μου πά­νω στο πο­δό­σφαι­ρο τις έ­μα­θα στον Παν­θρα­κι­κό. Θέ­λω αυ­τό που ό­λοι λέ­με “μιά πό­λη, μιά ο­μά­δα” και ό­χι “μιά ο­μά­δα 25 πό­λεις”. Αυ­τό λοι­πόν πρέ­πει να το προ­σέ­ξει και ο νέ­ος Παν­θρα­κι­κός. Ναι μεν μια κα­λή αρ­χή φέ­τος, αλ­λά φο­βά­μαι μην ξα­να­γί­νουν τα πα­λιά και αυ­τό θα εί­ναι πο­λύ με­γά­λο λά­θος. Τους εύ­χο­μαι μέ­σα α­πό την ψυ­χή μου ό,τι κα­λύ­τε­ρο για­τί την α­γα­πώ πο­λύ αυ­τή την ο­μά­δα. Αν ό­λοι μπού­με στην λο­γι­κή του “ μί­α πό­λη μί­α ο­μά­δα” τό­τε η ο­μά­δα εί­μαι σί­γου­ρος ό­τι θα πά­ει πο­λύ μπρο­στά. Εύ­χο­μαι στους αν­θρώ­πους της ο­μά­δας να έ­χουν δύ­να­μη και να πά­ει κά­πο­τε ο Παν­θρα­κι­κος στα με­γά­λα σα­λό­νια, ε­κεί δη­λα­δή που α­νή­κει.

Πη­γή : Paratiritis-news – Βα­σί­λης Μαν­δρά­ου

savvas2

 

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2