Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 10:36

Διαψεύδει… η Ακαδημία του Πανθρακικού το τέλος του παιδικού τμήματος

M­ε α­να­κοί­νω­σή της η α­κα­δη­μί­α του Παν­θρα­κι­κού, προ­φα­νέ­στα­τα με α­φορ­μή το σχε­τι­κό δη­μο­σί­ευ­μα του ThrakiSportS αλ­λά χω­ρίς να το κα­το­νο­μά­ζει ευ­θέ­ως, δι­έ­ψευ­σε ό­τι «έ­σβη­σε ο πυρ­σός», ό­πως α­νέ­φε­ρε ο σχε­τι­κός τί­τλος, υ­πο­στη­ρί­ζον­τας ό­τι «δεν θα σβή­σει πο­τέ». Ω­στό­σο η α­να­κοί­νω­ση ε­πι­βε­βαι­ώ­νει ό­τι όν­τως το α­γω­νι­στι­κό τμή­μα α­πο­σύρ­θη­κε α­πό το παι­δι­κό πρω­τά­θλη­μα της ΕΠΣ.

 

H α­να­κοί­νω­ση της Α­κα­δη­μί­ας του Παν­θρα­κι­κού:

“Προς δι­ά­ψευ­ση φη­μών και δη­μο­σι­ευ­μά­των η α­κα­δη­μια μας λει­τουρ­γεί κα­νο­νι­κά με δυ­ο τμή­μα­τα, bambini και παι­δι­κό.

Το α­γω­νι­στι­κό τμή­μα όν­τως α­πο­σύρ­θη­κε α­πό το παι­δι­κό πρω­τα­θλη­μα, ω­στό­σο τό­σο παι­δι­κό τμή­μα (λει­τουρ­γού­σε α­πό περ­συ) ό­σο και τμή­μα bambini (δη­μι­ουρ­γή­θη­κε φέ­τος, με προ­πο­νη­τή το Βαγ­γέ­λη Γρι­βα) λει­τουρ­γούν κα­νο­νι­κό­τα­τα και μα­λι­στα με προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δρα­σεις και συμ­με­το­χες σε τουρ­νου­α εν­τός και ε­κτός πε­ρι­φέ­ρειας.

Η α­κα­δη­μια μας βε­βαί­ως α­πό τη δι­ά­λυ­ση της ΠΑΕ δεν α­πο­λαμ­βά­νει τις 200-300 εγ­γρα­φές αλ­λά συ­νε­χί­ζει να λει­τουρ­γεί ως η μό­νη α­μι­γώς Κο­μο­τη­νέ­ι­κη α­κα­δη­μια, α­παλ­λαγ­μέ­νη α­πό α­θη­να­ϊ­κά ή θεσ­σα­λο­νι­κι­ω­τι­κα πα­τρω­να­ρι­σμα­τα (που βε­βαί­ως δεν εί­ναι κα­τα­κρι­τέ­α) και συ­νε­χί­ζει να πα­ρέ­χει υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου υ­πη­ρε­σί­ες προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψει το χα­μέ­νο έ­δα­φος, να φτά­σει και να προ­σπε­ρά­σει τις υ­πό­λοι­πες α­κα­δη­μί­ες, οι ο­ποί­ες ευ­τυ­χώς για το κα­λό του πο­δο­σφαί­ρου της Ρο­δο­πης λει­τουρ­γούν άρ­τια.

Ο πυρ­σός δε θα σβή­σει ΠΟΤΕ…”

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2