Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 12:33

Ξεκίνησε η προετοιμασία του Πανθρακικού για την σεζόν 2019-20

Με συγ­κρα­τη­μέ­νη αι­σι­ο­δο­ξί­α και πο­λύ δι­ά­θε­ση για σκλη­ρή δου­λειά α­πό ό­λους ξε­κί­νη­σε το α­πό­γευ­μα της Κυ­ρια­κής 18 Αυ­γού­στου η προ­ε­τοι­μα­σί­α του Παν­θρα­κι­κού στο προ­πο­νη­τι­κό κέν­τρο της ο­μά­δας μας στο Κι­κή­δει­ο.

Πα­ρόν­τες ή­ταν οι πο­δο­σφαι­ρι­στές της ο­μά­δας, το τε­χνι­κό ε­πι­τε­λεί­ο και σύσ­σω­μη η δι­οί­κη­ση της ο­μά­δας, δεί­χνον­τας με το κα­λη­μέ­ρα πως θα βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των πο­δο­σφαι­ρι­στών και του ε­πι­τε­λεί­ου.

Κοι­νή συ­νι­στα­μέ­νη των δη­λώ­σε­ων του προ­πο­νη­τή της ο­μά­δας μας Κώ­στα Γε­με­νε­τζή και των πο­δο­σφαι­ρι­στών Αν­δρέ­α Ζή­κου, Νί­κου Πα­πα­δό­που­λου και Σω­τή­ρη Κε­χα­γιά ή­ταν η δι­ά­θε­ση για σκλη­ρή δου­λειά και οι πρω­τα­γω­νι­στι­κοί στό­χοι που έ­χουν τε­θεί α­πό την δι­οί­κη­ση, προ­κει­μέ­νου ο Παν­θρα­κι­κός να ε­πι­στρέ­ψει στις Ε­θνι­κές κα­τη­γο­ρί­ες.

Οι προ­πο­νή­σεις θα συ­νε­χι­στούν κα­νο­νι­κά κα­θό­λη τη διά­ρκεια της ε­βδο­μά­δας με τον Κώ­στα Γε­με­νε­τζή και τον Στέ­λιο Βα­σι­λα­κά­κη να έ­χουν την ευ­και­ρί­α να «μον­τά­ρουν» στα­δια­κά την ο­μά­δα μέ­χρι την έ­ναρ­ξη των ε­πί­ση­μων υ­πο­χρε­ώ­σε­ων.

 https://www.facebook.com/pg/fcpanthrakikos/photos/?tab=album&album_id=2557897260897818&__xts__%5B0%5D=68.ARDD_JJtEePvF_2MBG1SLOR_7zi6IXrnbM7bAK76RwhXSJdAjgUlJl_Zt7mg9mNyXc1G58Skp3QMG4BG4Z8cgdoPo0gncdr5sRkaeDNnfyzTyYepbSk6HzCrR6mZyMDFtcJBEsGJ_7JB3MSqBoHThSz5gS7T8WiLfiG5trdkznjDewjLUEk-bg9oMiYBwazmNrBW-c4NMLjYN_xFh_pdkz9j-5owrZ5Ud0ENWCDvjhSEUxOVP6TpI8OoQDiNjId7Bigrvcoaof5Y0FBIafDfBbrHTZjIZhPcJsuccb3UXlM5RRcMQQ7OGo4MERVH_UGAI0ehge2kDkXeyHMK2p4L9eiOrr4kXUW43jfeOs_SThT52mXp7fJPHpdIpgp9JAs6fvs_PgQGdAqw3yIhFD8gbP1PyxskJVmrZn2u7wvTBvlR66IcpVLk-hGTuSFGjBv0HcUzmHdc1hu2mDTR9g3y&__tn__=-UC-R

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2