Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τετάρτη, 04 Σεπτέμβριος 2019 08:00

Mε 14 ομάδες από συνολικά 7 Ενώσεις θα συγκροτείται τελικά ο 1ος !;

M­ε 14 ο­μά­δες α­πό συ­νο­λι­κά 7 Ε­νώ­σεις θα συγ­κρο­τεί­ται τε­λι­κά ο 1ος !; ό­μι­λος της Γ’ Ε­θνι­κής κα­τη­γο­ρί­ας, για την α­γω­νι­στι­κή πε­ρί­ο­δο 2019-2020!

Με­τά α­πό πολ­λές δι­α­βου­λεύ­σεις και πα­ρα­σκή­νιο, κυ­ρί­ως σε ό­τι εί­χε να κά­νει με τους ο­μί­λους του Νό­του, η ΕΠΟ έ­δω­σε στην δη­μο­σι­ό­τη­τα τις α­πο­φά­σεις της για τον κα­ταρ­τι­σμό των συ­νο­λι­κά 8 ο­μί­λων του πρω­τα­θλή­μα­τος, το ο­ποί­ο σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό η κλή­ρω­ση του ο­ποί­ου θα δι­ε­ξα­χθεί την θα ξε­κι­νή­σει την Τρί­τη 10 Σε­πτεμ­βρί­ου, ε­νώ η πι­θα­νή η­με­ρο­μη­νί­α της έ­ναρ­ξης του εί­ναι 22/9.

Ο 1ος ό­μι­λος, στον ο­ποί­ο θα συμ­με­τέ­χουν και οι ο­μά­δες της ΕΠΣ Κα­βά­λας, θα ε­κτεί­νε­ται α­πό τον Έ­βρο μέ­χρι και το Κιλ­κίς (δη­λα­δή θα συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νει τις Ε­νώ­σεις: Έ­βρου, Θρά­κης, Ξάν­θης, Κα­βά­λας, Δρά­μας, Σερ­ρώ­ν  και Κιλ­κίς) και θα α­πο­τε­λεί­ται α­πό 14 ο­μά­δες.

Α­να­λυ­τι­κά οι ο­μά­δες που θα α­παρ­τί­ζουν τον 1ο ό­μι­λο εί­ναι οι ε­ξής:

ΕΠΣ Έ­βρου: Έ­νω­ση Άν­θειας/Α­ρι­στεί­νου
ΕΠΣ Θρά­κης: Μέ­γας Α­λε­ξέ­αν­δρος Ι­ά­σμου
ΕΠΣ Ξάν­θης: Η­ρα­κλής Νέ­ου Ζυ­γού, Ορ­φέ­ας Ξάν­θης, Ά­ρης Α­βά­του
ΕΠΣ Κα­βά­λας: Νέ­στος Χρυ­σού­πο­λης, Δό­ξα Θε­ο­λό­γου, Κε­ραυ­νός Πέρ­νης, Α­ε­τός Ορ­φα­νού
ΕΠΣ Δρά­μας: Παν­δρα­μα­ϊ­κός
ΕΠΣ Σερ­ρών: Δό­ξα Κά­τω Κα­μή­λας, Α­πόλ­λων Πα­ρα­λι­μνί­ου, Παν­σερ­ρα­ϊ­κός
ΕΠΣ Κιλ­κίς: Κιλ­κι­σια­κός

 

Προ­βι­βα­σμοί – Υ­πο­βι­βα­σμοί

Οι πρώ­τοι των ο­μί­λων θα συγ­κρο­τή­σουν δύ­ο νέ­ους ο­μί­λους μπα­ράζ χω­ρίς γε­ω­γρα­φι­κά κρι­τή­ρια (δη­λα­δή ο πρω­τα­θλη­τής του 1ου ο­μί­λου μπο­ρεί να κλη­ρω­θεί με τον πρω­τα­θλη­τή του 8ου) με­τά α­πό κλή­ρω­ση και θα α­πο­τε­λούν­ται α­πό τέσ­σε­ρις ο­μά­δες ο κά­θε ό­μι­λος. Οι δύ­ο πρώ­τοι του κά­θε ο­μί­λου θα προ­βι­βα­στούν στην Football League. Συ­νε­πώς δεν υ­πάρ­χει α­πευ­θεί­ας ά­νο­δος και προ­βι­βά­ζον­ται συ­νο­λι­κά τέσ­σε­ρις ο­μά­δες.

Σε ό­τι α­φο­ρά τον υ­πο­βι­βα­σμό α­πό τον 1ο ό­μι­λο θα «πέ­φτουν» στις το­πι­κές κα­τη­γο­ρί­ες οι 6 τε­λευ­ταί­ες ο­μά­δες του βαθ­μο­λο­γι­κού πί­να­κα.

 

Με τον ΑΦΜ του Ά­ρη Πα­λαι­ο­χω­ρί­ου ο Η­ρα­κλής

Τέ­λος, α­ξί­ζει να το­νι­στεί ό­τι για πρώ­τη φο­ρά στην ι­στο­ρί­α των Ε­θνι­κών κα­τη­γο­ρι­ών δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη σχε­τι­κή λί­στα το ό­νο­μα του Η­ρα­κλή. Η ο­μά­δα της Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν δή­λω­σε συμ­με­το­χή στην δι­ορ­γά­νω­ση και πλέ­ον εί­ναι ξε­κά­θα­ρο ό­τι ό­πο­τε και αν ε­πι­στρέ­ψει αυ­τό θα γί­νει με την ε­ξα­γο­ρά κά­ποι­ου ΑΦΜ α­πό άλ­λο σύλ­λο­γο. Αυ­τός κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα θα εί­ναι ο Ά­ρης Πα­λαι­ο­χω­ρί­ου (Χαλ­κι­δι­κής) που δή­λω­σε συμ­με­το­χή στην κα­τη­γο­ρί­α την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή (ό­πως ε­πι­βε­βαί­ω­ναν α­πό τα γρα­φεί­α της ΕΠΟ), αλ­λά ως γνω­στόν δεν προ­τί­θε­ται να «κα­τέ­βει». Αν συμ­βεί αυ­τό θα συμ­με­τέ­χει στον 2ο ό­μι­λο της Γ’ Ε­θνι­κής.

Ά­ξιο α­να­φο­ράς εί­ναι και το γε­γο­νός ό­τι τε­λι­κά οι ο­μά­δες της Κρή­της θα συγ­κρο­τή­σουν μό­νες τους έ­ναν ό­μι­λο (τον 8ο) στον ο­ποί­ο θα συμ­με­τέ­χουν 9 ο­μά­δες και θα υ­πο­βι­βά­ζε­ται μό­νο μια!

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2