Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 08:48

Εκτός του Παγκοσμίου της Ντόχα ο Μπανιώτης εξαιτίας της ασυνέπειας ομοσπονδιών !;

Σε αν­τί­θε­ση με τα μέ­χρι πριν λί­γες ώ­ρες δε­δο­μέ­να, η λί­στα με τους α­θλη­τές που θα α­γω­νι­στούν στο Παγ­κό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου της Ντό­χα έ­κλει­σε για το ύ­ψος χω­ρίς να πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται σε αυ­τήν το ό­νο­μα του Κώ­στα Μπα­νι­ώ­τη, που μοι­ραί­α δεν θα μπο­ρέ­σει να λά­βει μέ­ρος στο πέμ­πτο Παγ­κό­σμιο της κα­ρι­έ­ρας του, το τε­λευ­ταί­ο ό­πως ο ί­διος εί­χε α­να­κοι­νώ­σει.

Με το ό­ριο να εί­ναι στα 2,30μ η IAAF α­πο­φά­σι­σε να κλεί­σει την λί­στα στα 2,28μ που δυ­στυ­χώς δεν έ­χει πε­ρά­σει ο Κο­μο­τη­ναί­ος άλ­της φέ­τος. Ο α­ση­μέ­νιος στο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κλει­στού του πε­ρα­σμέ­νου Μαρ­τί­ου στη Γλα­σκώ­βη εί­χε φέ­τος 2,27μ αλ­λά θε­ω­ρού­ταν δε­δο­μέ­νο ό­τι θα λά­βει πρό­σκλη­ση για την Ντό­χα, α­φού ή­ταν μέ­σα στους 32 κο­ρυ­φαί­ους της χρο­νιάς.

Ω­στό­σο ό­πως α­πο­κα­λύ­πτει το SportsFeed, η α­συ­νέ­πεια ο­μο­σπον­δι­ών που εί­χαν α­θλη­τές στο ύ­ψος που εί­χαν πιά­σει το ό­ριο αλ­λά για δι­ά­φο­ρους λό­γους δεν θα α­γω­νι­στούν, οι ο­ποί­ες πα­ρό­λα αυ­τά κρά­τη­σαν τις θέ­σεις και δεν ε­νη­μέ­ρω­σαν σχε­τι­κά την IAAF σε συν­δυα­σμό με την αυ­στη­ρό­τη­τα της Παγ­κό­σμιας Ο­μο­σπον­δί­ας να κρα­τά στον το­μέ­α αυ­τόν τους τύ­πους, εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα να μην στα­λεί πρό­σκλη­ση στον Μπα­νι­ώ­τη.

Ε­τσι τερ­μα­τί­ζε­ται πρό­ω­ρα η σε­ζόν για τον «ι­πτά­με­νο θρα­κι­ώ­τη» που κα­λεί­ται να δι­α­χει­ρι­στεί την α­πο­γο­ή­τευ­σή του και να προ­ε­τοι­μα­στεί πλέ­ον για την τε­λευ­ταί­α του σε­ζόν στον υ­ψη­λό α­θλη­τι­σμό, ό­πως ο ί­διος έ­χει δη­λώ­σει, ό­που ο με­γά­λος του στό­χος θα εί­ναι να δώ­σει το πα­ρών σε τέ­ταρ­τη σε­ρί δι­ορ­γά­νω­ση Ο­λυμ­πια­κών Α­γώ­νων στο Τό­κυ­ο, με­τά το Πε­κί­νο το 2008, το Λον­δί­νο το 2012 και το Ρί­ο ντε Τζα­νέ­ι­ρο το 2016…

ThrakisportS

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2