Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 08 Οκτώβριος 2019 07:18

Σάρωσαν τα μετάλλια οι αθλητές του Δημοκριτείου

Χρυ­σή βαλ­κα­νι­ο­νί­κης στην πά­λη α­να­δεί­χθη­κε στην Σό­φια η 14χρονη Νι­κο­λέ­τα Μπάρ­μπα. Με­τάλ­λια και α­πό τις Γι­αγ­τζό­γλου, Ντα­μο­τσί­δου αλλά και τον Αυτοφορίδη

Χρυ­σή βαλ­κα­νι­ο­νί­κης στην πά­λη α­να­δει­χθη­κε η 14χρονη Κο­μο­τη­ναί­α πρω­τα­θλή­τρια του Δη­μο­κρι­τεί­ου, Νι­κο­λέ­τα Μπάρ­μπα στα 66 κι­λά Παγ­κο­ρα­σί­δων στο Βαλ­κα­νι­κό πρω­τά­θλη­μα που δι­ε­ξά­γε­ται στην Σό­φια. Η κό­ρη του κα­θη­γη­τή της ΣΕ­ΦΑ­Α του ΔΠΘ Γιά­ννη Μπάρ­μπα που εί­ναι και ο προ­πο­νη­τής της και πέ­ρυ­σι τον Σε­πτέμ­βριο κα­τέ­κτη­σε την πρώ­τη θέ­ση στο Βαλ­κα­νι­κό πρω­τά­θλη­μα Παγ­κο­ρα­σί­δων που δι­ε­ξή­χθη στο Σε­ρά­γι­ε­βο.

 

Με­τάλ­λια και α­πό τις Γι­αγ­τζό­γλου και Ντα­μο­τσί­δου

Οι Έλ­λη­νες α­θλη­τές πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στο Βαλ­κα­νι­κό Πρω­τά­θλη­μα Πά­λη­ς που δι­ε­ξά­γε­ται στη Βουλ­γα­ρί­α, α­νά­με­σά τους και α­θλη­τές και α­θλή­τρι­ες του Δη­μο­κρι­τεί­ου Κο­μο­τη­νής.

Η χώ­ρα μας κα­τέ­κτη­σε τη­ν 3η θέ­ση στο σύ­νο­λο στην κα­τη­γο­ρί­α τω­ν Ε­φή­βων στην Ελ­λη­νο­ρω­μα­ϊ­κή και στην Ε­λευ­θέ­ρα Πά­λη, κα­θώς ε­πί­σης και στι­ς Νε­ά­νι­δες, α­πο­δει­κνύ­ον­τας το κα­λό α­γω­νι­στι­κό ε­πί­πε­δο των α­θλη­τών και φυ­σι­κά τη σκλη­ρή δου­λειά που γί­νε­ται στα τμή­μα­τα υ­πο­δο­μής.

Το αν­τι­προ­σω­πευ­τι­κό μας συγ­κρό­τη­μα κα­τέ­κτη­σε συ­νο­λι­κά 12 με­τάλ­λια εκ των ο­ποί­ω­ν δύ­ο χρυ­σά, πέν­τε α­ση­μέ­νια και πέν­τε χάλ­κι­να.

Τα χρυ­σά ελ­λη­νι­κά με­τάλ­λια κα­τέ­κτη­σαν οι: Ε­λέ­νη Πα­πα­δο­πού­λου (76κ.­), Ζω­ή Χα­τσα­τού­ρο­βα (59κ.­).

Α­ση­μέ­νιο με­τάλ­λιο φό­ρε­σαν στο στή­θος οι: Α­θη­νά Γι­αγ­τζό­γλου (50κ.­), Αγ­γε­λος Κου­κλά­ρης (86κ.­), Γι­ώρ­γος Σω­τη­ριά­δης (71κ.­), Πα­να­γι­ώ­της Πέπ­πες (77κ.­), Νί­κος Ντού­νιας (130κ. ).

Τέ­λος, τα χάλ­κι­να με­τάλ­λια κα­τέ­κτη­σαν οι: Χρι­στί­να Δε­μιρ­κάν (55κ.­), Μα­ρί­α Ντα­μο­τσί­δου (62κ.­), Παύ­λος Κα­πό­γλου (79κ.­), Αν­τώ­νης Πα­ρο­τσί­δης (55κ.­), Σω­τή­ρης Λιγ­κο­βαν­λης (130κ.)

Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ό­τι η Α­θη­νά Γι­αγ­τζό­γλου στα 50 κι­λά και η Μα­ρί­α Ντα­μο­τσί­δου στα 62 κι­λά α­νή­κουν στον σύλ­λο­γο της Κο­μο­τη­νής, που συ­νε­χί­ζει να φέρ­νει δι­ε­θνείς δι­α­κρί­σεις, υ­πό τις ο­δη­γί­ες του ο­μο­σπον­δια­κού προ­πο­νη­τή Θε­ο­δω­ρου Κα­ρυ­πί­δη.

Τελευταία και πιο εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Χαράλαμπο Αυτοφορίδη που κατάφερε να ανεβεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και μα σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία κερδίζοντας με τεχνική υπεροχή (10-0) τον Τούρκο πρωταθλητή.

Ο απολογισμός του Α.Σ. Δημοκρίτειο στους Βαλκανικούς αγώνες ήταν δυο χρυσά,ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Η ελ­λη­νι­κή α­πο­στο­λή τα­ξί­δε­ψε στη Βουλ­γα­ρί­α με 39 α­θλη­τές εκ των ο­ποί­ων οι πέντε προέρχονται από τον ΑΣ Δημοκρίτειο (Γιαγτζόγλου, Νταμοπσίδου, Μπάρμπα, Αμπελίδου και Αυτοφορίδης).

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2