Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 09:18

«Κλειδώνουν» οι 6 θέσεις των υποψήφιων βουλευτών της Ν.Δ στον Έβρο ! Στη Ροδόπη ακόμη…

“Κλεί­δω­σαν” σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του E­v­r­os-n­e­ws.gr οι 6 θέ­σεις των υ­πο­ψή­φι­ων βου­λευ­τών της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας στο νο­μό Έ­βρου και σε λί­γες η­μέ­ρες α­να­μέ­νε­ται να αρ­χί­σουν οι α­να­κοι­νώ­σεις των ο­νο­μά­των τους, α­φού ό­λα δεί­χνουν ό­τι οι ε­θνι­κές ε­κλο­γές δεν θα αρ­γή­σουν.

Το κυ­ρί­αρ­χο στοι­χεί­ο εί­ναι ό­χι α­πλά η ρι­ζι­κή, αλ­λά η… κα­ται­γι­στι­κή α­να­νέ­ω­ση σε σχέ­ση με το ψη­φο­δέλ­τιο του κόμ­μα­τος τον Σε­πτέμ­βριο του 2015, α­φού α­πό τους έ­ξι που υ­πήρ­χαν στην λί­στα τό­τε α­φού ως γνω­στόν οι ε­κλο­γές πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με λί­στα, μό­νον Ε­ΝΑΣ, ο νυν βου­λευ­τής Α­να­στά­σιος Δη­μο­σχά­κης θα εί­ναι και πά­λι υ­πο­ψή­φιος. Οι υ­πό­λοι­ποι πέν­τε, δη­λα­δή οι Ά­κης Γε­ρον­τό­που­λος, Α­λέ­ξαν­δρος Δερ­μεν­τζό­που­λος, Βαγ­γέ­λης Ρού­φος, Μα­ρί­νος Ου­ζου­νί­δης και Νι­κό­λα­ος Βα­φειά­δης, δεν πρό­κει­ται να συμ­πε­ρι­λη­φθούν για την ε­κλο­γι­κή α­να­μέ­τρη­ση, εί­τε αυ­τή πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τον ερ­χό­με­νο Μά­ι­ο (το ε­πι­κρα­τέ­στε­ρο σε­νά­ριο), εί­τε πά­με για τον Ο­κτώ­βριο του 2019 αν αυ­τό το… συ­νον­θύ­λευ­μα που μας κυ­βερ­νά­ει ε­ξαν­τλή­σει την 4ετία, με την βο­ή­θεια των 6 “προ­θύ­μων” και εκ… με­τα­γρα­φής βου­λευ­τών απ΄τους Α­ΝΕΛ, το Πο­τά­μι και τη Ν.Δ.

Με ό­σα προ­α­να­φέ­ρα­με, γί­νε­ται αν­τι­λη­πτό ό­τι μέ­νουν ε­κτός ψη­φο­δελ­τί­ου οι πρώ­ην βου­λευ­τές και υ­φυ­πουρ­γοί στην τε­λευ­ταί­α Κυ­βέρ­νη­ση της Ν.Δ, ο Ά­κης Γε­ρον­τό­που­λος και ο Α­λέ­ξαν­δρος Δερ­μεν­τζό­που­λος, που στις ε­κλο­γές τον Ι­α­νουά­ριο του 2015 εί­χαν συγ­κεν­τρώ­σει πά­νω α­πό 12.000 ψή­φους ο κα­θέ­νας. Η α­πό­φα­ση του Προ­έ­δρου του κόμ­μα­τος Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη για… ρι­ζι­κή α­να­νέ­ω­ση, τους α­φή­νει ε­κτός ψη­φο­δελ­τί­ου και τους δύ­ο. Ο­ρι­σμέ­νοι υ­πο­στη­ρί­ζουν πως τε­λι­κά ο κ.Γε­ρον­τό­που­λος θα εί­ναι εκ νέ­ου υ­πο­ψή­φιος, αλ­λά με βά­ση τα ση­με­ρι­νά δε­δο­μέ­να, οι ε­κτι­μή­σεις μας και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες τον θέ­λουν να μέ­νει ε­κτός.

 

Τα πέν­τε νέ­α πρό­σω­πα

Στην πε­ρί­πτω­ση του κ.Δερ­μεν­τζό­που­λου τα πράγ­μα­τα πάν­τως εί­ναι δι­α­φο­ρε­τι­κά, α­φού τη θέ­ση του στο ψη­φο­δέλ­τιο θα πά­ρει ο γιος του Χρή­στος Δερ­μεν­τζό­που­λος, α­πό τα βα­σι­κά στε­λέ­χη της ΟΝ­ΝΕΔ και Το­με­άρ­χης για θέ­μα­τα Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας. Αυ­τός θα εί­ναι έ­να α­πό τα πέν­τε νέ­α πρό­σω­πα και μά­λι­στα ή­δη έ­χει ξε­κι­νή­σει έν­το­νη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα α­πό το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι, με συ­νε­χείς ε­πι­σκέ­ψεις σε πό­λεις και χω­ριά του Έ­βρου, πα­ρου­σί­α στις πε­ρισ­σό­τε­ρες εκ­δη­λώ­σεις συλ­λό­γων και άλ­λων φο­ρέ­ων. Αν δεν έ­χει ξε­πε­ρά­σει, σί­γου­ρα συ­να­γω­νί­ζε­ται σε πα­ρου­σί­ες ό­λο αυ­τό το δι­ά­στη­μα, τον μο­να­δι­κό βου­λευ­τή του κόμ­μα­τος στον Έ­βρο, τον Τά­σο Δη­μο­σχά­κη, που φυ­σι­κά θα εί­ναι και πά­λι υ­πο­ψή­φιος.

Ο κ.Δερ­μεν­τζό­που­λος, έ­χει το πλε­ο­νέ­κτη­μα πως δι­α­θέ­τει στα πε­ρισ­σό­τε­ρα μέ­ρη του νο­μού στε­λέ­χη και αν­θρώ­πους οι ο­ποί­οι θα τον στη­ρί­ξουν, μια και ή­ταν αυ­τοί που υ­πο­στή­ρι­ζαν και ψή­φι­ζαν τον πα­τέ­ρα του. Ή­δη μά­λι­στα, έ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει και ε­πί­ση­μη σε­λί­δα στο f­a­c­e­b­o­ok ε­δώ και λί­γες η­μέ­ρες με την έν­δει­ξη Πο­λι­τι­κός.

 

Ο Κων­σταν­τί­νος Χα­τζη­μι­χα­ήλ

Α­νά­λο­γη σε­λί­δα με την έν­δει­ξη Πο­λι­τι­κός στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης, έ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει και ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Εμ­πο­ρι­κού Συλ­λό­γου Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης και Πρό­ε­δρος της Ο­μο­σπον­δί­ας Εμ­πο­ρί­ου και Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας Θρά­κης Κων­σταν­τί­νος Χα­τζη­μι­χα­ήλ. Θα εί­ναι και αυ­τός έ­να α­πό τα νέ­α πρό­σω­πα του ψη­φο­δελ­τί­ου, α­φού προ­έρ­χε­ται α­πό το Μη­τρώ­ο Στε­λε­χών, μια ι­δέ­α του Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη που υ­λο­ποι­ή­θη­κε και προ­σέ­φε­ρε και­νούρ­για στε­λέ­χη στη Ν.Δ και ο κ.Χα­τζη­μι­χα­ήλ εί­ναι έ­να α­πό αυ­τά που ξε­χώ­ρι­σαν μά­λι­στα ι­δι­αί­τε­ρα σε α­ξι­ο­λό­γη­ση.

Εκ­προ­σω­πεί το τε­χνο­κρα­τι­κό προ­φίλ που θέ­λει πά­ρα πο­λύ να προ­βάλ­λει η η­γε­σί­α του κόμ­μα­τος, ε­νώ πριν λί­γο και­ρό πα­ραι­τή­θη­κε α­πό τον Εμ­πο­ρι­κό Σύλ­λο­γο για να α­φο­σι­ω­θεί στην προ­ε­κλο­γι­κή προ­σπά­θεια. Ξε­κί­νη­σε και αυ­τός τις ε­πι­σκέ­ψεις και πα­ρου­σί­ες, αλ­λά θα πρέ­πει σί­γου­ρα να γί­νει πε­ρισ­σό­τε­ρο γνω­στός στους ψη­φο­φό­ρους του κόμ­μα­τος του στον κεν­τρι­κό και βό­ρει­ο Έ­βρο, ό­που δεν έ­χει αυ­τή την στιγ­μή με­γά­λη α­να­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα, σε αν­τί­θε­ση φυ­σι­κά με την Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη.

 

Ο… πα­λιός Σταύ­ρος Κε­λέ­τσης

Ο τέ­ταρ­τος α­πό τους άν­δρες του ψη­φο­δελ­τί­ου, μπο­ρεί να μην ή­ταν υ­πο­ψή­φιος το 2015, αλ­λά έρ­χε­ται α­πό τα… πα­λιά, α­φού πρό­κει­ται για τον Σταύ­ρο Κε­λέ­τση. Υ­πήρ­ξε βου­λευ­τής της Ν.Δ, κά­ποι­ο δι­ά­στη­μα α­πεί­χε α­πό τις δι­α­δι­κα­σί­ες, αλ­λά ε­πει­δή έ­χει ά­ρι­στες σχέ­σεις με την οι­κο­γέ­νεια Μη­τσο­τά­κη, μια και δι­ε­τέ­λε­σε στο γρα­φεί­ο του συγ­χω­ρε­μέ­νου Κων­σταν­τί­νου Μη­τσο­τά­κη, ε­πα­νέρ­χε­ται και πά­λι στο προ­σκή­νιο.

Ε­πι­και­ρο­ποι­εί ή­δη τον… μη­χα­νι­σμό σε ό­λο τον Έ­βρο που εί­χε α­πό τα πα­λιά, ξε­κί­νη­σε και αυ­τός με δι­ά­φο­ρες πα­ρου­σί­ες σε εκ­δη­λώ­σεις που γί­νον­ται σε ό­λο το νο­μό και φυ­σι­κά πον­τά­ρει πο­λύ στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη η ο­ποί­α θα εί­ναι η… δε­ξα­με­νή α­π’ την ο­ποί­α σκο­πεύ­ει να αν­τλή­σει τους πε­ρισ­σό­τε­ρους ψή­φους. Κά­ποι­οι εκ­φρά­ζουν α­κό­μα εν­δοια­σμούς αν θα εί­ναι τε­λι­κά έ­νας α­πό τους έ­ξι, αλ­λά ό­πως ε­πι­ση­μά­να­με οι πο­λύ κα­λές σχέ­σεις με το πε­ρι­βάλ­λον του Προ­έ­δρου Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη, του δί­νουν το προ­βά­δι­σμα.

 

Η δη­μο­σι­ο­γρά­φος Έ­λε­να Σώ­κου

Η δη­μο­σι­ο­γρά­φος Έ­λε­να Σώ­κου, εί­ναι η μια α­πό τις δυ­ο γυ­ναί­κες που θα υ­πάρ­χουν στο ψη­φο­δέλ­τιο της Ν.Δ. Η πε­ρί­πτω­ση της προ­έ­κυ­ψε πριν α­πό λί­γους μή­νες και η πα­ρου­σί­α της ως ο­μι­λή­τρια σε μια α­πό τις πα­ράλ­λη­λες εκ­δη­λώ­σεις του πρό­σφα­του συ­νε­δρί­ου του κόμ­μα­τος, δεί­χνει πως έ­χει α­πο­φα­σι­στεί η συμ­με­το­χή της. Με πα­ρου­σί­α στα τη­λε­ο­πτι­κά κα­νά­λια του Έ­βρου, έ­χει α­πο­κτή­σει α­να­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα στο κό­σμο, αν και δεν έ­χει τις σχέ­σεις με τον κομ­μα­τι­κό μη­χα­νι­σμό που δι­α­θέ­τουν άλ­λοι συ­νυ­πο­ψή­φιοι της.

Γι’ αυ­τό άλ­λω­στε κά­νει ό­πως μα­θαί­νου­με ή­δη τις κι­νή­σεις που χρει­ά­ζον­ται, ώ­στε να πλαι­σι­ώ­σει το ε­πι­τε­λεί­ο της με ά­το­μα τα ο­ποί­α θα της δώ­σουν αυ­τή την πρό­σβα­ση στα στε­λέ­χη και τους ψη­φο­φό­ρους του κόμ­μα­τος σε ο­λό­κλη­ρο το νο­μό. Πε­ρι­μέ­νει την α­να­κοί­νω­ση της υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τας της ώ­στε να ξε­κι­νή­σει την έν­το­νη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, α­φή­νον­τας την Α­θή­να ό­που βρέ­θη­κε ε­δώ και λί­γους μή­νες για ε­παγ­γελ­μα­τι­κούς λό­γους, α­φού μέ­χρι τό­τε δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ταν ε­παγ­γελ­μα­τι­κά στα ΜΜΕ της Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης.

 

Η Χρύ­σα Μπα­χα­ρί­δου

Η δεύ­τε­ρη γυ­ναί­κα που θα βρί­σκε­ται στο ψη­φο­δέλ­τιο της Ν.Δ εί­ναι η Χρύ­σα Μπα­χα­ρί­δου. Ση­μα­το­δο­τεί και αυ­τή το νέ­ο προ­φίλ που θέ­λει να δεί­ξει ο Πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης με την πρό­τα­ση που θα κα­τα­θέ­σει στους πο­λί­τες στις ε­πό­με­νες ε­θνι­κές ε­κλο­γές. Το νε­α­ρό κο­ρί­τσι α­πό τη Νέ­α Βύσ­σα, υ­πήρ­ξε μέ­λος της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­τρο­πής, εί­ναι γνω­στή και α­να­γνω­ρί­σι­μη ι­δι­αί­τε­ρα στον βό­ρει­ο Έ­βρο. Θα έ­χει α­ναμ­φί­βο­λα την ση­μαν­τι­κή βο­ή­θεια της μη­τέ­ρας της Φα­νής, γνω­στό στέ­λε­χος του κόμ­μα­τος ε­δώ και πολ­λά χρό­νια, αλ­λά και με α­νά­μι­ξη στα πο­λι­τι­στι­κά δρώ­με­να και τους συλ­λό­γους.

Τα στοι­χεί­α αυ­τά δί­νουν τη δυ­να­τό­τη­τα στην Χρυ­σή Μπα­χα­ρί­δου να έ­χει πρό­σβα­ση σε πολ­λούς χώ­ρους πέ­ρα απ΄τον στε­νά κομ­μα­τι­κό αλ­λά και τη νε­ο­λαί­α.

 

Τι γί­νε­ται με τους υ­πό­λοι­πους

Αυ­τά ι­σχύ­ουν την δε­δο­μέ­νη στιγ­μή, με βά­ση τις πλη­ρο­φο­ρί­ες α­πό τα κεν­τρι­κά γρα­φεί­α της Ν.Δ στην ο­δό Πει­ραι­ώς. Αν η Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α κερ­δί­σει τις ε­κλο­γές, το πι­θα­νό­τε­ρο εί­ναι να ε­κλέ­ξει 3 βου­λευ­τές στον Έ­βρο ως πρώ­το κόμ­μα, ό­πως συ­νέ­βη τώ­ρα με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που έ­χει τό­σους. Στην χει­ρό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση θα εί­ναι πάν­τως σί­γου­ρα 2 και αν ι­σχύ­σει το πρώ­το σε­νά­ριο, οι μι­σοί α­πό το ψη­φο­δέλ­τιο της θα μπουν στην ε­πό­με­νη Βου­λή.

Υ­πάρ­χουν βέ­βαι­α και αυ­τοί που πι­στεύ­ουν ό­τι μί­α του­λά­χι­στον θέ­ση πα­ρα­μέ­νει “α­νοι­χτή”. Τό­σο για τον Ά­κη Γε­ρον­τό­που­λο, α­φού δεν μπο­ρεί να πα­ρα­γνω­ρι­στεί το γε­γο­νός ό­τι στις προ­η­γού­με­νες ε­κλο­γές πή­ρε πά­νω α­πό 12.000 ψή­φους και έ­χει πο­λύ κό­σμο στο νο­μό που τον α­κο­λου­θεί χρό­νια, αλ­λά και για κά­ποι­ους α­κό­μα. Ό­πως τον α­πό­στρα­το Στρα­τη­γό Πα­να­γι­ώ­τη Φα­ραν­τά­το, που ε­δώ και πολ­λούς μή­νες έ­χει σχε­δόν εγ­κα­τα­στα­θεί στο νο­μό ό­που υ­πη­ρέ­τη­σε ως στρα­τι­ω­τι­κός σε δι­ά­φο­ρους σχη­μα­τι­σμούς και πα­ρα­βρί­σκε­ται σε πολ­λές εκ­δη­λώ­σεις.

Έ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει μά­λι­στα έ­ναν κύ­κλο συ­νερ­γα­τών, κυ­ρί­ως πρώ­ην στρα­τι­ω­τι­κών και κά­νει ε­πι­σκέ­ψεις, συ­ναν­τή­σεις και συ­ζη­τή­σεις σε δι­ά­φο­ρα μέ­ρη. Αυ­τή την στιγ­μή δεν φαί­νε­ται να βρί­σκε­ται στις ε­πι­λο­γές για μια θέ­ση στο ψη­φο­δέλ­τιο. Δεν α­πο­κλεί­ε­ται να του προ­τα­θεί να εί­ναι υ­πο­ψή­φιος στην Κε­φαλ­λο­νιά, α­π’ ό­που ως γνω­στόν κα­τά­γε­ται, αν και ε­κεί εί­ναι μο­νο­ε­δρι­κή και τα πράγ­μα­τα εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λα.

Ο Σω­τή­ρης Μπο­ταί­της, άν­θρω­πος που στή­ρι­ξε στις ε­σω­κομ­μα­τι­κές ε­κλο­γές τον Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη, πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, μέ­λους του Μη­τρώ­ου Στε­λε­χών της Ν.Δ και για­τρός στο Νο­σο­κο­μεί­ο Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης, εί­ναι έ­να α­κό­μα α­πό τα ο­νό­μα­τα που α­κού­γον­ται. Δεν ε­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται πάν­τως α­πό τις πλη­ρο­φο­ρί­ες μας το εν­δε­χό­με­νο να πά­ρει τε­λι­κά μια α­πό τις έ­ξι θέ­σεις του ψη­φο­δελ­τί­ου, α­φού δεν εί­ναι α­να­γνω­ρί­σι­μος πλην της Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης και στο υ­πό­λοι­πο νο­μό.

Ο Σά­κης Γκα­κί­δη­ς α­πό την Ο­ρε­στιά­δα, πρώ­ην Αν­τι­δή­μαρ­χος Οι­κο­νο­μι­κών του το­πι­κού δή­μου που… κα­θαι­ρέ­θη­κε εν μί­α νυ­κτί α­πό τον δή­μαρ­χο Βα­σί­λη Μαυ­ρί­δη και πα­ρέ­μει­νε χω­ρίς κα­μιά αν­τί­δρα­ση α­πλός δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος, ε­πι­θυ­μεί ε­πί­σης… δι­α­κα­ώς να εί­ναι υ­πο­ψή­φιος. Μέ­λος στο Μη­τρώ­ο Στε­λε­χών και αυ­τός, κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να προ­βάλ­λει την ε­πι­θυ­μί­α του αυ­τή, δί­νει συ­νεν­τεύ­ξεις και γρά­φει άρ­θρα σε το­πι­κά ΜΜΕ, αλ­λά α­νή­κει στην ί­δια κα­τη­γο­ρί­α με τους προ­η­γού­με­νους.

Τε­λει­ώ­νον­τας, θα πρέ­πει να ε­πα­να­λά­βου­με πως αυ­τά εί­ναι τα δε­δο­μέ­να με βά­ση τις πλη­ρο­φο­ρί­ες μας την συγ­κε­κρι­μέ­νη στιγ­μή, σύμ­φω­να με τις ο­ποί­ες φαί­νε­ται να έ­χουν “κλει­δώ­σει” οι 6 θέ­σεις. Η ο­ποι­α­δή­πο­τε έκ­πλη­ξη αλ­λα­γής αυ­τών που ι­σχύ­ουν, θα α­φο­ρά το πο­λύ την μί­α θέ­ση του ψη­φο­δελ­τί­ου που ί­σως… παι­χθεί υ­πό την ε­πιρ­ρο­ή α­στάθ­μη­των πα­ρα­γόν­των. Αν αλ­λά­ξουν δύ­ο θέ­σεις θα πρό­κει­ται σί­γου­ρα για τε­ρά­στια α­να­τρο­πή.

E­v­r­os-N­e­ws

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2