Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

161894685 3679162322181483 1742089631403404467 n

sezel

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2018 08:01

Δωρεάν συνεδρίες mentoring για περίοδο 3 μηνών σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος (Ευρωπαϊκό Επιδοτούμενο Πρόγραμμα)

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαί­σιο του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Προ­γράμ­μα­τος EARLY WARNING EUROPE, προ­σφέ­ρει μέ­σω 161 ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων Ελ­λή­νων μεν­τό­ρων: ΔΩΡΕΑΝ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ και με ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ υ­πο­στή­ρι­ξη σε Ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες στη Β. Ελ­λά­δα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν δυ­σκο­λί­ες ή θέ­λουν να α­να­πτυ­χθούν.

Οι ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δας που θα συμ­με­τέ­χουν, θα λά­βουν κα­θο­δή­γη­ση και πα­ρο­χή συμ­βου­λών για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των των ε­πι­χει­ρή­σε­ών τους, κα­θώς και για την αν­τι­με­τώ­πι­ση οι­κο­νο­μι­κών δυ­σχε­ρει­ών (ε­ξω­δι­κα­στι­κός μη­χα­νι­σμός, κόκ­κι­να δά­νεια κλπ) σε συ­νερ­γα­σί­α με έμ­πει­ρα στε­λέ­χη της α­γο­ράς (σύμ­βου­λοι ε­πι­χει­ρή­σε­ων, στε­λέ­χη ε­πι­χει­ρή­σε­ων, νο­μι­κοί σύμ­βου­λοι κλπ) που πα­ρέ­χουν τις υ­πη­ρε­σί­ες τους ε­θε­λον­τι­κά.

Η δρά­ση χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Πρό­γραμ­μα COSME / COS-Early Warning EU-2016-4-01 και λό­γω του πι­λο­τι­κού της χα­ρα­κτή­ρα θα υ­πο­στη­ρί­ξει έ­ναν μι­κρό α­ριθ­μό ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

Οι ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες μπο­ρούν να βρουν α­παν­τή­σεις σε ε­ρω­τή­μα­τα ό­πως:

  • Εί­ναι οι δρά­σεις μάρ­κε­τινγκ μου σω­στές; Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κές; Σε τι βαθ­μό;
  • Πως θα φέ­ρω η­ρε­μί­α (με­τα­ξύ των με­λών) στην οι­κο­γε­νεια­κή μου ε­πι­χεί­ρη­ση;
  • Πως θα κα­τα­φέ­ρω να εν­τά­ξω τα παι­διά μου στην ε­πι­χεί­ρη­ση; (δι­α­δο­χή)
  • Α­φού κά­νω ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό τζί­ρο, για­τί η ε­πι­χεί­ρη­σή μου αν­τι­με­τω­πί­ζει οι­κο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα; Που ο­φεί­λε­ται αυ­τό;
  • Για­τί ε­νώ υ­πάρ­χει ζή­τη­ση οι πω­λή­σεις δεν α­πο­δί­δουν οι πω­λη­τές μου ή δεν κα­τα­φέρ­νω να που­λή­σω α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά;
  • Γί­νε­ται α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή δι­α­χεί­ρι­ση του τα­μεί­ου;
  • Μή­πως πρέ­πει να αλ­λά­ξω εμ­πο­ρι­κή πο­λι­τι­κή;
  • Χρει­ά­ζο­μαι business plan; Marketing Plan;
  • Σε ποι­ες νέ­ες α­γο­ρές μπο­ρώ/πρέ­πει να α­πευ­θυν­θώ/ε­πε­κτα­θώ;
  • Πως κι­νη­το­ποι­ώ το προ­σω­πι­κό μου;

Δεί­τε πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, προ­ϋ­πο­θέ­σεις συμ­με­το­χής και την η­λε­κτρο­νι­κή αί­τη­ση συμ­με­το­χής ε­δώ: www.greekmentor.eu

Στοι­χεί­α ε­πι­κοι­νω­νί­ας:

Δι­ο­ρι­σμέ­νος Δι­α­γνώ­στης Β. Ελ­λά­δας

Θέ­μης Σα­ραν­τα­έ­νας

Δι­εύ­θυν­ση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης

Κω­λέτ­τη 24, 54627

Τη­λέ­φω­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας Δι­α­γνώ­στη

2311118477

E-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2