Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Σάββατο, 13 Ιούνιος 2020 07:26

Yπ. Εργασίας: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών (εγκύκλιος)

Ενημερωτική εγκύκλιο για την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών δημοσίευσε το ΚΕΑΟ.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Ειδικότερα:

Με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ. 18269/584 (ΦΕΚ Β΄,
2195/05-06-2020), επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και
προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των
δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία
όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για τις ίδιες ως άνω κατηγορίες
οφειλετών εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή
ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που
συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Υ.Α. πίνακα.

Επιπλέον στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής
έχουν και τα πρόσωπα που τυχόν ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή
ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,
εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες πληρούν το
αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κριτήριο.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου θα έχει πλέον καταληκτική
ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.
Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι δικαιούχοι της προβλεπομένης
παράτασης επί του δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες- αυτοτελώς απασχολούμενοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες ή ασφαλισμένοι με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του
πρώην ΟΓΑ, που ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας των αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν.

Σας γνωρίζουμε ότι κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το
πληροφοριακό σύστημα για τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών – εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις και οι αντίστοιχες
παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης
υπουργικής απόφασης, για τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς
απασχολούμενους που παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του
άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη
επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η
οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Μαρτίου 2020.
Σε ό,τι αφορά τυχόν ρυθμισμένες οφειλές των εν λόγω προσώπων, ευνόητο είναι
ότι αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους οφειλέτεςαυτοαπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες στην παρούσα Υ.Α. και όχι στο πλαίσιο της ΚΥΑ 12998/232/23-03-20 (Β΄ 1078).

ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.21321/699/10-06-2020 διευκρινιστικό
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θεωρείται το σύνολο των προσώπων που βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, συνεπώς και τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή εταιρειών για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στους ανωτέρω πρώην
φορείς.

Ως εκ τούτου, εάν ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας της εταιρείας στην
οποία συμμετέχουν περιλαμβάνεται στους σχετικούς Πίνακες με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, και εάν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις ως προς τον κύριο και τον δευτερεύοντα ΚΑΔ της εταιρείας, τότε τα εν λόγω πρόσωπα καθίστανται
δικαιούχοι τρίμηνης παράτασης στις δόσεις Μαρτίου 2020, Απριλίου 2020 και όσες
έπονται αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη ή μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται την προβλεπόμενη στις
διατάξεις των Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/2020 (Β΄1077) και Δ.15/Δ΄/οικ. 18269/584/2020 (Β΄ 2195) Υ.Α. παράταση δοσολογίου επί των προσωπικών τους οφειλών, εφόσον για το
νομικό πρόσωπο στο οποίο μετέχουν έχουν ήδη παραταθεί οι δόσεις ρύθμισης ή, στην
περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν έχει οφειλές ή δε διατηρούσε κατά την κρίσιμη
ημερομηνία ρύθμιση επ’ αυτών, εφόσον ο ΚΑΔ της επιχείρησης περιλαμβάνεται στις
Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου όγδοου της
από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Στην περίπτωση που μέλη ή μέτοχοι εταιρειών ασκούν πολλαπλή επαγγελματική
δραστηριότητα, ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της τρίμηνης παράτασης για τις
ρυθμίσεις που διατηρούν, αρκεί να έχουν, είτε οι ίδιοι είτε η εταιρεία στην οποία
συμμετέχουν, για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, ενεργό την
20/03/2020 ΚΑΔ που εμπεριέχεται στις εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι ειδικότερες
προϋποθέσεις ως προς τον κύριο ή τον δευτερεύοντα ΚΑΔ.

Ευνόητο είναι ότι στις προαναφερόμενες οδηγίες, δεν εμπίπτουν τυχόν
ρυθμισμένες οφειλές των συγκεκριμένων προσώπων που αφορούν σε ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών από ενεργή, ατομική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή
η όποια παράταση έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τον ενεργό κωδικό δραστηριότητας της
εν λόγω ατομικής επιχείρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Κ.Υ.Α.
Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325 (Β΄ 1044) και Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575 (Β΄ 2076).

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327 Υ.Α., μέχρι 31/08/2020 αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται.

Aftodioikisi

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2