Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2019 08:16

Ντίνος Χαριτόπουλος: «Τέρμα τα πειράματα…τώρα μιλάει η πείρα»

Πα­ρου­σι­ά­στη­καν οι βα­σι­κές αρ­χές και θέ­σεις της πα­ρά­τα­ξης «Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο δή­μο Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών»

Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος: «Υ­πε­ρα­σπι­ζό­μα­στε έ­ναν Δή­μο που σέ­βε­ται το πε­ρι­βάλ­λον και τον άν­θρω­πο και εί­ναι α­νυ­πο­χώ­ρη­τος και α­δι­α­πραγ­μά­τευ­τος στον α­γώ­να ε­νάν­τια στην ε­ξό­ρυ­ξη του χρυ­σού»

Σε έ­να πο­λυ­πλη­θέ­στα­το α­κρο­α­τή­ριο, μί­λη­σε το Σάβ­βα­το το βρά­δυ ο υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Σαπ­πών, Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος, στο Συ­νε­δρια­κό Κέν­τρο, πα­ρου­σι­ά­ζον­τας το συν­δυα­σμό του, «Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση».

Ο Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος, πα­λιός Δή­μαρ­χος στις Σάπ­πες, -2000-, α­πό τους κα­λούς γνώ­στες των θε­μά­των στις Σάπ­πες, πα­ρέ­θε­σε στους δη­μό­τες Μα­ρω­νεί­ας-Σαπ­πών, τους λό­γους που τον ω­θούν να κα­τέ­βει στις Αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές Ε­κλο­γές, ζη­τών­τας ι­σχυ­ρή εν­το­λή και μά­λι­στα α­πό την πρώ­τη Κυ­ρια­κή!
Στά­θη­κε στο γε­γο­νός πως οι Σάπ­πες εί­ναι η πιο φτω­χή πε­ρι­ο­χή σε έ­ναν νο­μό Ρο­δό­πης, ε­ξί­σου φτω­χό, σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της ΕΛ ΣΤΑΤ.
Α­νερ­γί­α, α­να­πτυ­ξια­κή και ε­πεν­δυ­τι­κή ά­πνοι­α στο Βι­ο­τε­χνι­κό Πάρ­κο των Σαπ­πών, α­που­σί­α α­πό προ­γράμ­μα­τα, α­που­σί­α α­πό τα σχο­λι­κά γεύ­μα­τα, που πα­ρέ­χει η πο­λι­τεί­α, δι­ε­ρω­τώ­με­νος για­τί. Ε­πί­σης α­νέ­φε­ρε τα κλει­στά τα Δη­μο­τι­κά Σφα­γεί­α ε­δώ και 4 μή­νες, χω­ρίς Α­γρο­τι­κή ο­δο­ποι­ί­α. Έ­νας Δή­μος με 25 χλμ πα­ρα­λί­α χω­ρίς ορ­γά­νω­ση και ού­τε μί­α γα­λά­ζια ση­μαί­α, ρη­μαγ­μέ­να χω­ριά.
Αυ­τά εί­ναι τα κυ­ρι­ό­τε­ρα ση­μεί­α της κρι­τι­κής στην πα­ρού­σα δι­οί­κη­ση που ά­σκη­σε ο κ. Χα­ρι­τό­που­λος.
Ο ί­διος α­πό την πλευ­ρά του δε­σμεύ­θη­κε για Ι­σο­νο­μί­α, Ι­σο­πο­λι­τεί­α, α­ει­φό­ρο α­νά­πτυ­ξη, δι­α­τη­ρών­τας το πο­λι­τι­κό Ο­ΧΙ στην ε­ξό­ρυ­ξη του Χρυ­σού. Α­ξι­ο­ποί­η­ση πρω­το­γε­νούς το­μέ­α-Α­γρό­τες-Κτη­νο­τρό­φοι-, α­ξι­ο­ποί­η­ση του­ρι­στι­κού το­μέ­α.
«Δε­σμεύ­ο­μαι για έ­ναν πο­λυ­κεν­τρι­κό δή­μο, ό­που θα α­ξι­ο­ποι­ούν­ται ό­λες οι ι­στο­ρι­κές κοι­νό­τη­τες και η κά­θε μί­α θα έ­χει ρό­λο. ΟΙ Σάπ­πες ως το δι­οι­κη­τι­κό κέν­τρο, η Μα­ρώ­νεια το Ι­στο­ρι­κό, η Ξυ­λα­γα­νή το Α­γρο­τι­κό, ο Ί­με­ρος το του­ρι­στι­κό», ση­μεί­ω­σε ο κ. Χα­ρι­τό­που­λος.
Ε­πί πλέ­ον πρό­σθε­σε την α­ξι­ο­ποί­η­ση των δι­α­συ­νο­ρια­κών προ­γραμ­μά­των της Ε­Ε, τη σύν­δε­ση του ΒΙ­Ο­ΠΑ Σαπ­πών με το Φυ­σι­κό Α­έ­ριο, την έν­τα­ξη στο «Δι­ά­ζω­μα» και του Αρ­χαί­ου Θε­ά­τρου Μα­ρώ­νειας.

 

Α­να­κοι­νώ­θη­καν τα πρώ­τα 81 ο­νό­μα­τα υ­πο­ψη­φί­ων του συν­δυα­σμού

Στην ο­μι­λί­α του ο κ. Χα­ρι­τό­που­λος α­νά­με­σα στα άλ­λα α­νέ­φε­ρε

Α­γα­πη­τές συν­δη­μό­τισ­σες. Α­γα­πη­τοί συν­δη­μό­τες.

Οι δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές της 26ης Μα­ΐ­ου 2019 θα δι­ε­ξα­χθούν σε μί­α κρί­σι­μη χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο για την Ελ­λά­δα, τις πε­ρι­φέ­ρει­ες τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες.

 Η παγ­κό­σμια ευ­ρω­πα­ϊ­κή και ε­θνι­κή συγ­κυ­ρί­α κρύ­βει κιν­δύ­νους , α­πει­λές και α­να­τρο­πές.

 Η γε­ω­πο­λι­τι­κή α­νά­λυ­ση κα­τα­δει­κνύ­ει ό­τι τα Βαλ­κά­νια βρί­σκον­ται ξα­νά στο ε­πί­κεν­τρο του εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

 Η αύ­ξη­ση της δι­ε­θνούς αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και οι ε­πι­πτώ­σεις α­πό τις γε­ω­οι­κο­νο­μι­κές συγ­κρού­σεις πα­ρά­γουν προ­βλή­μα­τα σε ευ­αί­σθη­τες πε­ρι­ο­χές , ό­πως η δι­κή μας , που έ­χουν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρό­λο και προ­ο­πτι­κές στo σύγ­χρο­νο γί­γνε­σθαι.

Αυ­τό το πε­ρι­βάλ­λον ε­πι­βάλ­λει πλέ­ον ν' α­να­δει­χθούν στους Δή­μους η­γε­σί­ες που εί­ναι ι­κα­νές να αν­τι­με­τω­πί­σουν τις προ­κλή­σεις και ν' α­ξι­ο­ποι­ή­σουν δη­μι­ουρ­γι­κά τις ευ­και­ρί­ες.

“ Οι και­ροί ου με­νε­τοί”.

O Δή­μος Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών πρέ­πει ά­με­σα κι αυ­τός να δι­οι­κη­θεί α­πό πρό­σω­πα που έ­χουν γνώ­ση, πεί­ρα και ι­δέ­ες.

Που δι­α­θέ­τουν υ­λο­ποι­ή­σι­μα σχέ­δια και προ­γράμ­μα­τα και έ­χουν α­πο­δε­δειγ­μέ­νη πα­ρου­σί­α και προ­σφο­ρά στα κοι­νά και  τα δη­μο­τι­κά δρώ­με­να.

 Εί­ναι α­νάγ­κη και ό­ρος ε­πι­βί­ω­σης να κερ­δη­θεί ο χα­μέ­νος χρό­νος, να αν­τι­στρα­φεί η πτω­τι­κή πο­ρεί­α του Δή­μου Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών,

 να α­να­χαι­τι­σθεί το κλί­μα στα­σι­μό­τη­τας και α­δρά­νειας που σκε­πά­ζει ε­δώ και χρό­νια τον τό­πο μας.

Συν­δη­μό­τες , συν­δη­μό­τισ­σες

Δεν έ­χου­με πλέ­ον τα πε­ρι­θώ­ρια να μεί­νου­με α­δρα­νείς και α­μέ­το­χοι στα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν την ζω­ή μας και τον δή­μο μας.

Έ­χον­τας αί­σθη­μα ευ­θύ­νης και χρέ­ους α­πέ­ναν­τι στους πα­τε­ρά­δες μας,

 τις συμ­πο­λί­τισ­σες και τους συμ­πο­λί­τες μας και ι­δι­αί­τε­ρα στις νέ­ες γε­νι­ές,

α­πο­φα­σί­σα­με να συγ­κρο­τή­σου­με έ­να α­νε­ξάρ­τη­το, α­κη­δε­μό­νευ­το , δη­μο­κρα­τι­κό, υ­περ­κομ­μα­τι­κό δη­μο­τι­κό συν­δυα­σμό

που θα δι­εκ­δι­κή­σει τη νί­κη στις ε­περ­χό­με­νες ε­κλο­γές.

Η πα­ρά­τα­ξη “ Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο Δή­μο Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών» κα­τα­θέ­τει στην κρί­ση των πο­λι­τών τις βα­σι­κές α­ξί­ες και αρ­χές της και ζη­τά­ει α­πό αυ­τούς να την εμ­πι­στευ­θούν και να της δώ­σουν την ευ­και­ρί­α να υ­λο­ποι­ή­σει έ­να συ­νε­κτι­κό και αλ­λη­λο­συμ­πλη­ρού­με­νο σύ­νο­λο έρ­γων , δρά­σε­ων και πρω­το­βου­λι­ών που θα πα­ρά­γουν μό­νι­μα, με­τρή­σι­μα και δι­α­τη­ρή­σι­μα θε­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα στην κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ζω­ή του τό­που μας.

-Δε­σμευ­ό­μα­στε ό­τι θα δι­οι­κή­σου­με με πυ­ξί­δα την ι­σο­νο­μί­α και ι­σο­πο­λι­τεί­α , τη δι­α­φά­νεια και την α­ξι­ο­κρα­τί­α υ­πέρ της κοι­νω­νί­ας των πο­λι­τών , υ­πέρ των πολ­λών και ό­χι των λί­γων.

-Υ­πε­ρα­σπι­ζό­μα­στε έ­ναν Δή­μο α­ει­φο­ρι­κό που σέ­βε­ται το πε­ρι­βάλ­λον και τον άν­θρω­πο και εί­ναι α­νυ­πο­χώ­ρη­τος και α­δι­α­πραγ­μά­τευ­τος στον α­γώ­να ε­νάν­τια στην ε­ξό­ρυ­ξη του χρυ­σού .

-Ε­πι­δι­ώ­κου­με να φτι­ά­ξου­με έ­ναν δή­μο που θα δι­α­θέ­τει ρε­α­λι­στι­κό σχέ­διο, ε­φαρ­μό­σι­μο πρό­γραμ­μα και άρ­τια ορ­γά­νω­ση.

-Έ­να δή­μο κον­τά στον δη­μό­τη και στα προ­βλή­μα­τα του.

-Δί­νου­με έμ­φα­ση στον του­ρι­σμό, τον πο­λι­τι­σμό, την γε­ωρ­γί­α και την κτη­νο­τρο­φί­α.

-Πι­στεύ­ου­με ό­τι η πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κό­τη­τα του δή­μου μας α­πο­τε­λεί το συγ­κρι­τι­κό του πλε­ο­νέ­κτη­μα.

Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο Δή­μο Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών ση­μαί­νει :

-Εν­δι­α­φέ­ρον για κά­θε οι­κι­σμό , για κά­θε γει­το­νιά

-Ε­πί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας

-Αλ­λη­λεγ­γύ­η στις ευ­πα­θείς κοι­νω­νι­κές ο­μά­δες

-Σύγ­χρο­νος , πο­λυ­κεν­τρι­κός και λει­τουρ­γι­κός Δή­μος, αν­τά­ξιος της ι­στο­ρί­ας μας.

-Α­ξι­ο­ποί­η­ση των δυ­να­το­τή­των του τό­που μας, των συγ­κρι­τι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των μας και αύ­ξη­ση του το­πι­κού Α.Ε.Π.

Οι ε­πι­κεί­με­νες αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές ε­κλο­γές του Μα­ΐ­ου θα πρέ­πει να δώ­σουν στο δή­μο Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών τη δυ­να­τό­τη­τα για ε­πα­νεκ­κί­νη­ση.

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο ό­ρα­μα

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στην πρό­ο­δο

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στις δρά­σεις

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στην προ­σπά­θεια

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στα έρ­γα

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στη δη­μι­ουρ­γί­α

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στην α­ξι­ο­ποί­η­ση του στε­λε­χια­κού δυ­να­μι­κού

-Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση παν­τού

Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση με αν­θρώ­πους που δι­α­θέ­τουν πεί­ρα, σχέ­διο, δυ­να­μι­σμό, δι­εκ­δι­κη­τι­κό­τη­τα και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα.

Αυ­τά θέ­λει ο δή­μος Μα­ρω­νεί­ας Σα­πών για την ε­πα­νεκ­κί­νη­σή του.

Αυ­τά χρει­ά­ζε­ται για να ξε­κι­νή­σει και πά­λι η πο­ρεί­α προς τα εμ­πρός

Ως  ε­πι­κε­φα­λής της πα­ρά­τα­ξης “ Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο Δή­μο Μα­ρω­νεί­ας-Σα­πών” και οι υ­πο­ψή­φιοι δη­μο­τι­κοί και το­πι­κοί σύμ­βου­λοι της , εί­μα­στε α­πο­φα­σι­σμέ­νοι ν΄ α­φο­σι­ω­θού­με στην υ­πη­ρε­σί­α των πο­λι­τών ,

 να ερ­γα­σθού­με σκλη­ρά για την α­να­γέν­νη­ση του τό­που μας

και την ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο δή­μο μας,

 να δώ­σου­με ελ­πί­δα και α­σφά­λεια στην τρί­τη η­λι­κί­α , τις γυ­ναί­κες τη νε­ο­λαί­α , τους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, τους α­γρό­τες, τους ε­πι­στή­μο­νες.

Ο Δή­μος Μα­ρώ­νειας – Σα­πών εί­σαι ε­σύ.

Ο κα­θ’ έ­νας ξε­χω­ρι­στά και ό­λοι μα­ζί !

Μα­ζί Θα προ­χω­ρή­σου­με και μα­ζί θα πε­τύ­χου­με!

Ευ­χα­ρι­στώ πο­λύ

Στο τέ­λος α­να­κοι­νώ­θη­καν τα πρώ­τα 81 ο­νό­μα­τα υ­πο­ψη­φί­ων του συν­δυα­σμού

1         Α­ΔΑ­ΜΙ­ΔΗΣ ΚΑ­ΝΑ­ΡΗΣ

2         Α­ΛΗ Ο­ΓΛΟΥ ΦΕ­ΡΑΛ

3         Α­ΛΗ ΤΣΑ­ΟΥΣ ΜΕ­ΜΕΤ

4         Α­ΛΗ ΤΣΑ­ΟΥΣ ΝΕ­ΖΙ­ΛΑ

5         ΑΛ­ΤΙ­ΠΑΡ­ΜΑ­ΚΗ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗ

6         Α­ΜΕΤ ΓΟΚ­ΤΣΕ

7         Α­ΜΕΤ Ε­ΜΙΝ ΣΕΒ­ΤΖΑΝ

8         ΑΧ­ΜΕΤ ΑΙ­ΣΕΛ

9         ΒΟΥΛ­ΓΑ­ΡΑΣ ΜΑ­ΚΗΣ

10       ΓΑ­ΓΑ­ΛΗ ΖΑ­ΦΕΡ

11       ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑ­ΔΗΣ ΧΡΙ­ΣΤΟ­ΔΟΥ­ΛΟΣ

12       ΓΙ­ΑΝ­ΝΑ­ΚΙ­ΔΟΥ Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙA

13       ΓΙ­ΑΝ­ΝΕ­ΛΑ­ΚΗΣ ΛΑ­ΚΗΣ

14       ΓΙ­ΟΥΣ­ΜΠΑ­ΣΗ ΓΚΙ­ΟΚ­ΣΕΛ

15       ΓΙ­ΟΥ­ΣΟΥΦ ΜΠΕ­ΚΗΡ

16       ΓΚΑ­ΖΙ­ΝΟΣ ΒΑΓ­ΓΕ­ΛΗΣ

17       ΓΟ­ΔΟ­ΣΙ­ΔΗΣ ΣΑ­ΚΗΣ

18       ΔΗ­ΜΑ­ΔΗ ΚΟΥ­ΛΑ

19       ΔΗ­ΜΟΥ ΣΟ­ΦΙΑ

20       ΔΟΥ­ΔΟΥ­ΛΑ­ΚΑ­ΚΗΣ ΜΙ­ΧΑ­ΛΗΣ

21       Ε­ΜΙΡ­ΖΑΣ Η­ΛΙΑΣ

22       ΕΥ­ΘΥ­ΜΙΑ­ΔΗΣ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΣ

23       Ι­ΟΡ­ΔΑ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ Ι­ΟΡ­ΔΑ­ΝΗΣ

24       ΚΑ­ΔΗ Α­ΛΗ

25       ΚΑ­ΛΙ­Α­ΝΙ­ΔΗΣ ΝΙ­ΚΟΣ

26       ΚΑΜ­ΠΟΥ­ΡΙ­ΔΗΣ ΧΡΙ­ΣΤΟ­ΦΟ­ΡΟΣ

27       ΚΑ­ΡΑ ΧΟ­ΤΖΑ Ι­ΣΜΑ­ΗΛ

28       ΚΑ­ΡΑΓ­ΚΙ­ΟΖ ΜΟΥ­ΣΤΑ­ΦΑ

29       ΚΑ­ΡΥ­ΔΗΣ ΜΠΑΜ­ΠΗΣ

30       ΚΑ­ΣΤΡΙ­ΝΑ­ΚΗ ΑΓ­ΓΕΛ­ΛΑ

31       ΚΕΛ ΧΑ­ΣΑΝ ΖΕ­ΚΗ

32       ΚΕ­ΡΑ­ΤΖΗ ΤΟΥΝ­ΤΖΑΙ

33       ΚΙ­Ο­ΣΕ Α­ΜΕΤ ΧΑ­ΣΑΝ

34       ΚΙ­ΟΥΠ­ΤΣΗ ΜΑ­ΡΙΑ

35       ΚΙ­ΟΥ­ΤΣΟΥΚ ΣΑ­ΛΗ ΣΙ­ΝΑΝ

36       ΚΟΚ­ΚΙ­ΝΙ­ΔΗΣ ΧΡΗ­ΣΤΟΣ

37       ΚΟ­ΜΟ­ΤΗΛ Ε­ΣΗΝ

38       ΚΟΥ­ΝΙΟΣ ΓΙ­ΩΡ­ΓΟΣ

39       ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΙ­ΝΙ­ΔΗΣ ΣΑΒ­ΒΑΣ

40       ΛΟΥ­ΡM­ΠΑ Ο­ΛΥΜ­ΠΙΑ

41       ΜΑΡ­ΘΑΣ ΝΙ­ΚΟΣ

42       ΜΑΥ­ΡΙ­ΔΗΣ ΜΙΛ­ΤΟΣ

43       ΜΕ­ΜΕΤ Α­ΛΗ ΣΑ­ΛΙ­ΧΑ

44       ΜΙ­ΣΑ­Η­ΛΙ­ΔΗΣ ΕΥ­ΘΥ­ΜΙΟΣ

45       ΜΟ­ΛΑ ΜΟΥ­ΣΤΑ­ΦΑ

46       ΜΟΥ­ΜΙΝ ΤΟΥΡ­ΓΚΑΙ

47       ΜΟΥ­ΜΙΝ ΧΟΥ­ΣΕΙΝ ΧΑ­ΣΑΝ

48       ΜΟΥ­ΣΤΑ­ΦΑ ΕΡ­ΓΚΙΝ

49       ΜΟΥ­ΣΤΑ­ΦΑ Ο­ΓΛΟΥ ΤΖΑ­ΝΕΡ

50       ΜΠΑΜ­ΠΑ­ΛΗΣ ΓΙΑ­ΝΝΗΣ

51       ΜΠΕ­ΚΗΡ Ο­ΓΛΟΥ ΝΟΥ­ΡΑΙ

52       ΜΠΙ­ΛΑΛ ΑΙ­ΧΑΝ

53       ΜΠΟ­ΓΙ­ΟΥ­ΚΛΗΣ Α­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΟΣ

54       ΜΠΟ­ΣΤΑΝ­ΤΖΗ Α­ΚΗΦ

55       ΜΠΟΥΝ­ΤΟΥΡ ΕΡ­ΧΑΝ

56       ΝΤΑΝ­ΤΙ­ΔΗΣ ΓΙ­ΩΡ­ΓΟΣ

57       ΝΤΟΓ­ΚΑΣ Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΣ

58       Ο­ΣΜΑΝ ΕΡ­ΝΤΑΛ

59       ΠΑ­ΝΑ­ΓΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΓΑ­ΝΙ­ΤΟΥ Ι­ΦΙ­ΓΕ­ΝΕΙΑ

60       ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ Α­ΚΗΣ

61       ΠΑ­ΣΑ­ΚΑ­ΛΟΥ ΑΝ­ΝΑ

62       ΣΑ­ΛΗ ΓΚΙ­ΟΥΡ­ΤΖΑΝ

63       ΣΑ­ΛΗ ΜΕ­ΣΟΥΤ

64       ΣΑ­ΛΗ ΣΟΥ­ΚΡΗ

65       ΣΑ­ΜΟΥ­ΡΙ­ΔΗΣ ΧΡΗ­ΣΤΟΣ

66       ΣΕ­ΛΗΜ ΓΙ­ΟΚ­ΧΑΝ

67       ΣΙΑ­ΜΠΑΝ ΣΕ­ΝΟΛ

68       ΣΤΕ­ΦΑ­ΝΟΥ ΜΑ­ΚΗΣ

69       ΣΤΡΑΝ­ΤΖΑ­ΛΗΣ ΝΕ­ΚΤΑ­ΡΙΟΣ

70       ΤΖΙ­ΝΟΥ­ΔΗ ΔΕ­ΣΠΟΙ­ΝΑ

71       ΤΟ­ΠΑΛ ΜΕ­ΜΕΤ Α­ΛΗ

72       ΤΟΥ­ΤΟΥΝ­ΤΖΗ Α­ΜΕΤ

73       ΤΣΕ­ΛΕ­ΠΙ­ΔΗΣ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΟΣ

74       ΤΣΟ­ΛΑ­ΚΗ ΚΟΥ­ΛΑ

75       ΦΟΥΡ­ΝΑ­ΤΖΗ Α­ΘΗ­ΝΑ

76       ΧΑ­ΒΟΥΖ ΡΙΤ­ΒΑΝ

77       ΧΑ­ΣΑΝ Ο­ΓΛΟΥ ΧΟΥ­ΣΕΙΝ

78       ΧΑ­ΣΑΝ ΣΑ­ΛΗ

79       ΧΟΥ­ΣΕΙΝ ΜΕ­ΡΑΛ

80       ΧΡΙ­ΣΤΟ­ΔΟΥ­ΛΙ­ΔΗΣ ΓΙ­ΩΡ­ΓΟΣ

81       ΨΑ­ΡΑ ΤΡΙΑ­ΔΑ

 

B.M./K.M.

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2