Εγκαινιάστηκε η Δομή Σίτισης στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης. Οι πόροι είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής για την ΠΑΜ-Θ ύψους 190.000 ευρώ

Εγκαινιάστηκε η Δομή Σίτισης στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης. Οι πόροι είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής για την ΠΑΜ-Θ ύψους 190.000 ευρώ

Έ­γι­ναν τα εγ­καί­νια της Δο­μής Σί­τι­σης στο Δή­μο Ι­ά­σμου Ρο­δό­πης με την πα­ρου­σί­α του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη ΑΜ-Θ, Χρή­στου Μέ­τιου, τους Δη­μάρ­χους Ξάν­θης, Μα­νώ­λη Τσέ­πε­λη και  Μύ­κης, Ριτ­βάν Δε­λή, με τον οι­κο­δε­σπό­τη Δή­μαρ­χο Ι­ά­σμου Ον­τέρ Μου­μίν.

Πρό­κει­ται για μια Δο­μή η ο­ποί­α σε πρώ­τη φά­ση θα κα­λύ­ψει 180 οι­κο­νο­μι­κά α­δύ­να­μους συμ­πο­λί­τες μας  με την προ­ο­πτι­κή να αυ­ξη­θούν στους 240 και στους 300.

Οι πό­ροι εί­ναι α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Κοι­νω­νι­κής και Πο­λι­τι­κής Συ­νο­χής για την ΠΑΜ-Θ ύ­ψους 190.000 ευ­ρώ.

 

Ο κ. Ον­τέρ χα­ρα­κτή­ρι­σε την λει­τουρ­γί­α της δο­μής Σί­τι­σης, ως το κο­ρυ­φαί­ο έρ­γο της 20 μη­νης θη­τεί­ας του, κα­θώς ό­πως εί­πε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή ή­θε­λε να δώ­σει έμ­φα­ση στην κοι­νω­νι­κή προ­στα­σί­α και αλ­λη­λεγ­γύ­η. Η ι­δέ­α ό­πως εί­πε ξε­κί­νη­σε α­πό την α­πο­στο­λή γευ­μά­των τό­τε με την κα­ραν­τί­να του οι­κι­σμού Α­γί­α­σμα λό­γω κο­ρο­νο­ϊ­ού. Α­πό τό­τε που συ­νέ­λα­βε την ι­δέ­α, ερ­γά­στη­κε και κα­τέ­θε­σε μια τεκ­μη­ρι­ω­μέ­νη με­λέ­τη, με α­πο­τέ­λε­σμα να λά­βει και α­πό τους πρώ­τους την χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια.

Μά­λι­στα ο κ. Ον­τέρ, ει­σέ­πρα­ξε και τα εύ­ση­μα α­πό τους ο­μο­λό­γους του Δη­μάρ­χους για την τα­χύ­τη­τά του, …έ­στω και αν τους έ­κλε­ψε το πρό­γραμ­μα, ό­πως χα­ρι­το­λο­γών­τας α­νέ­φε­ρε στο χαι­ρε­τι­σμό του ο κ. Τσέ­πε­λης, κα­λών­τας ω­στό­σο τους Δη­μάρ­χους να κα­τα­θέ­τουν με­λέ­τες τεκ­μη­ρι­ω­μέ­νες και άρ­τι­ες και να ε­ξα­ναγ­κά­ζουν έ­τσι τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη να α­να­ζη­τεί πό­ρους για την υ­λο­ποί­η­ση των έρ­γων.

Η αν­θρω­πιά ό­πως εί­πε δεν νο­μο­θε­τεί­ται, αλ­λά υ­πάρ­χει στους αν­θρώ­πους.

Α­πό την πλευ­ρά του ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης ΑΜ-Θ, Χρή­στος Μέ­τιος, α­νέ­φε­ρε πως μέ­λη­μα της Πε­ρι­φέ­ρειας εί­ναι η κα­τα­πο­λέ­μη­ση της φτώ­χειας και η κοι­νω­νι­κή συ­νο­χή, σε αυ­τούς τους δύ­σκο­λους και­ρούς που πέ­ρα­σε και περ­νά­ει η Χώ­ρα και οι­κο­νο­μι­κά και με την παν­δη­μί­α.

 

Δο­μές Σί­τι­σης α­πέ­κτη­σαν και οι Δή­μοι Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης, Νέ­ας Ο­ρε­στιά­δας, Νέ­στου και Νευ­ρο­κο­πί­ου Δρά­μας.

“Άν­θρω­ποι που έ­χουν α­νάγ­κη, ό­πως οι­κο­νο­μι­κά α­δύ­να­μοι συμ­πο­λί­τες, ά­νερ­γοι, κα­κο­ποι­η­μέ­νες γυ­ναί­κες, Ρο­μά, ά­το­μα με ε­ξαρ­τή­σεις, με ψυ­χι­κές α­σθέ­νει­ες, ά­το­μα με ά­νοι­α, εί­ναι ό­λα στο δί­χτυ της κοι­νω­νι­κής ευ­θύ­νης και προ­στα­σί­ας που θέ­λει να κτί­σει η Πε­ρι­φέ­ρεια. Το συ­νο­λι­κό κον­δύ­λι για τις δο­μές αυ­τές α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Κοι­νω­νι­κής και Πο­λι­τι­κής Συ­νο­χής αγ­γί­ζει το 1.700.000 και θα α­φο­ρά 1.000 ω­φε­λού­με­νους”, υ­πο­στή­ρι­ξε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο κ. Μέ­τιος.

Α­πό την πλευ­ρά του πάν­τως ο Δή­μαρ­χος Ι­ά­σμου έ­σπευ­σε να ζη­τή­σει α­πό τον κ. Μέ­τιο και έ­να α­κό­μη αυ­το­κί­νη­το για την με­τα­φο­ρά των ε­δε­σμά­των η ο­ποί­α γί­νε­ται σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση 12:00-15:00, προ­κει­μέ­νου να δι­ευ­κο­λυν­θεί το έρ­γο της δι­α­νο­μής. Η δα­πά­νη ό­πως εί­πε ο κ. Ον­τέρ εί­ναι μι­κρή της τά­ξης των 6.000 ευ­ρώ. Για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση αυ­τής της α­νάγ­κης ο ί­διος ο Δή­μαρ­χος έ­χει δι­α­θέ­σει το δι­κό του υ­πη­ρε­σια­κό αυ­το­κί­νη­το.

 

Δι­και­ού­χοι δω­ρε­άν σί­τι­σης

Δι­και­ού­χοι του προ­γράμ­μα­τος για την δω­ρε­άν σί­τι­ση εί­ναι:

-Μό­νι­μοι κά­τοι­κοι του Δή­μου Ι­ά­σμου. (βε­βαί­ω­ση μό­νι­μης κα­τοι­κί­ας)

-Με­μο­νω­μέ­νο ά­το­μο (μο­να­χι­κός), (χή­ρος, δι­α­ζευγ­μέ­νος, ά­γα­μος) η­λι­κί­ας 67 ε­τών και ά­νω με ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 5.000 ευ­ρώ (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Οι­κο­γέ­νεια (ζευ­γά­ρι) η­λι­κί­ας 67 ε­τών και ά­νω χω­ρίς ε­ξαρ­τώ­με­νο μέ­λος και ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 6.500 ευ­ρώ. (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Μο­νο­γο­νε­ϊ­κές οι­κο­γέ­νει­ες με ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 4.200 ευ­ρώ (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Οι­κο­γέ­νεια (ζευ­γά­ρι) με έ­να (1) ε­ξαρ­τώ­με­νο μέ­λος και ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 5.500 ευ­ρώ. (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Οι­κο­γέ­νεια (ζευ­γά­ρι) με δύ­ο (2) ε­ξαρ­τώ­με­να μέ­λη και ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 7.000 ευ­ρώ. (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Οι­κο­γέ­νεια τρι­τέ­κνων με ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 8.500 ευ­ρώ. (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

-Οι­κο­γέ­νεια πο­λυ­τέ­κνων με τέσ­σε­ρα (4) και ά­νω ε­ξαρ­τώ­με­να μέ­λη με ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα έ­ως 9.500 ευ­ρώ. (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης)

Να ση­μει­ω­θεί ό­τι οι δι­και­ού­χοι του προ­γράμ­μα­τος ΤΕΒΑ και του Κοι­νω­νι­κού Ει­σο­δή­μα­τος Αλ­λη­λεγ­γύ­ης (Κ.Ε.Α.) δεν μπο­ρούν να εν­τα­χθούν στην Δο­μή Σί­τι­σης.

 

Δι­και­ού­χοι σί­τι­σης έ­ναν­τι αν­τι­τί­μου

Ε­πί­σης δι­και­ού­χοι του προ­γράμ­μα­τος για την σί­τι­ση με αν­τί­τι­μο εί­ναι:

-Μό­νι­μοι κά­τοι­κοι του Δή­μου Ι­ά­σμου (βε­βαί­ω­ση μό­νι­μης κα­τοι­κί­ας)

-Με­μο­νω­μέ­νο ά­το­μο (μο­να­χι­κός), (χή­ρος, δι­α­ζευγ­μέ­νος, ά­γα­μος) η­λι­κί­ας 67 ε­τών και ά­νω με ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης):

α­πό 5.001 ευ­ρώ έ­ως 6.000 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 60,00 ευ­ρώ

α­πό 6.001 ευ­ρώ έ­ως 7.200 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 80,00 ευ­ρώ

α­πό 7.201 ευ­ρώ έ­ως 8.000 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 100,00 ευ­ρώ

α­πό 8.001 ευ­ρώ έ­ως 10.000 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 120,00 ευ­ρώ

α­πό 10.001 ευ­ρώ έ­ως 12.500 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 150,00 ευ­ρώ

-Οι­κο­γέ­νεια (ζευ­γά­ρι) η­λι­κί­ας 67 ε­τών και ά­νω και ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα (εκ­κα­θα­ρι­στι­κό τε­λευ­ταί­ου οι­κο­νο­μι­κού έ­τους, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης):

α­πό 6.501 ευ­ρώ έ­ως 7.500 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 60,00 ευ­ρώ έ­κα­στος

α­πό 7.501 ευ­ρώ έ­ως 8.500 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 80,00 ευ­ρώ έ­κα­στος

α­πό 8.501 ευ­ρώ έ­ως 9.600 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 100,00 ευ­ρώ έ­κα­στος

α­πό 9.601 ευ­ρώ έ­ως 11.000 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 120,00 ευ­ρώ έ­κα­στος

α­πό 11.001 ευ­ρώ έ­ως 12.500 ευ­ρώ να κα­τα­βάλ­λει μη­νια­ίως 150,00 ευ­ρώ έ­κα­στος

Η Υ­πη­ρε­σί­α δύ­να­ται να πραγ­μα­το­ποι­εί κα­τ’ οί­κον κοι­νω­νι­κή έ­ρευ­να για τη δι­α­σταύ­ρω­ση των στοι­χεί­ων και δι­ε­ρεύ­νη­ση συν­θη­κών δι­α­βί­ω­σης. Κα­θώς ε­πί­σης και να πραγ­μα­το­ποι­εί ε­πα­νέ­λεγ­χο των δι­και­ο­λο­γη­τι­κών σε τα­κτά χρο­νι­κά δι­α­στή­μα­τα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό