Αρχές 2021 οι εργασίες οδικής σύνδεσης Μαρώνειας-Δικέλλων με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Αρχές 2021 οι εργασίες οδικής σύνδεσης Μαρώνειας-Δικέλλων με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης Νί­κος Τσα­λι­κί­δης : “Πρό­­κει­ται για έ­να έ­ρ­γο πνο­ής για την πε­ρι­ο­χή μας…, στο­χεύ­­ον­τας στην οι­κο­νο­μι­κή και του­ρι­στι­κή α­νά­­πτυ­ξη… και πα­ρά­λ­λη­λα προ­στα­τεύ­­ον­τας, α­να­δει­κνύ­ον­τας το ι­στο­ρι­κό της υ­πό­­βα­θρο”.

Μια α­θέ­α­τη, αλ­λά πα­νέ­μορ­φη και ι­στο­ρι­κή πλευ­ρά της Ρο­δό­πης, α­να­μέ­νε­ται να φω­τι­σθεί με το έρ­γο ο­δι­κής δι­α­σύν­δε­ση των πα­ρα­λια­κών πε­ρι­ο­χών Μα­ρώ­νειας-Δι­κέλ­λων.

Πρό­κει­ται για έρ­γο που χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό πόρους της ΕΕ και τα ταμεία της Πολιτικής συνοχής μέσω του Ε­ΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 13 εκ ευ­ρώ και με χρο­νι­κό ο­ρί­ζον­τα ο­λο­κλή­ρω­σης τους 30 μή­νες.

Ο ερ­γο­λά­βος έ­χει ο­ρι­σθεί και οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν στις αρ­χές του νέ­ου χρό­νου.

Το α­πο­τέ­λε­σμα των ερ­γα­σι­ών θα εί­ναι έ­νας βα­τός δρό­μος ή­πιας κυ­κλο­φο­ρί­ας, σύμ­φω­να με τις υ­πο­δεί­ξεις της Ε­φο­ρεί­ας Αρ­χαι­ο­τή­των Ρο­δό­πης και της υ­πεύ­θυ­νης Χρύ­σας Κα­ρα­δή­μα, που θα σέ­βε­ται πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά το το­πί­ο και τα Αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α. Θα υ­πάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για πε­ρί­πα­το, ε­νώ θα α­να­δει­χθεί και το μο­νο­πά­τι Ε1.

Το έρ­γο, θα συμ­βά­λει στην δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός Αρ­χαι­ο­λο­γι­κού Πε­ρι­πά­του με­γά­λου μή­κους μέ­σω της έ­νω­σης και α­νά­δει­ξης των Αρ­χαι­ο­λο­γι­κών Χώ­ρων και στην προ­βο­λή του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λον­τος του Ι­σμά­ρου Ό­ρους.

Θα υ­πάρ­ξουν συν­δέ­σεις με ό­λους τους Αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώ­ρους, Να­ούς και μι­κρά εκ­κλη­σά­κια, τη Σύ­να­ξη, Μαύ­ρη Πεύ­κη, Πε­τρω­τά, Αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο Μα­ρώ­νειας, Προ­φή­της Η­λί­ας, Ί­με­ρος. Α­πό κει και με­τά θα γί­νουν ό­λα τα συ­νο­δά και α­πα­ραί­τη­τα έρ­γα για την δι­α­σύν­δε­ση με Α­ρω­γή-Φα­νά­ρι- και Πόρ­το Λά­γος Ξάν­θης.

“Ε­νώ­νου­με το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Θρά­κης! Θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα κά­ποι­ος κά­τοι­κος α­πό την Ξάν­θη ή τον Έ­βρο, α­κό­μα και ε­πι­σκέ­πτες να κά­νουν μια εν­τε­λώς δι­α­φο­ρε­τι­κή δι­α­δρο­μή, με δι­α­συν­δε­δε­μέ­νο ο­λό­κλη­ρο το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Θρά­κης! Θα υ­πάρ­χουν μέ­ρη με ση­μεί­α στάθ­μευ­σης, πα­ρα­τη­ρη­τή­ρια που­λι­ών, στις λί­μνες και ό­λα αυ­τά σε έ­να α­σφα­λές δί­κτυ­ο που σέ­βε­ται το πε­ρι­βάλ­λον και τα Αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α, ό­πως τους ται­ριά­ζουν. Α­πό έ­να τέ­τοι­ο έρ­γο ό­μως που ε­πι­τέ­λους ξε­κι­νά­ει τώ­ρα, α­νοί­γον­ται πολ­λές δυ­να­τό­τη­τες του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης. Ταυ­τό­χρο­να α­να­δει­κνύ­ον­ται πολ­λά πα­νέ­μορ­φα το­πί­α που ή­ταν στην α­φά­νεια, ή τα γνώ­ρι­ζαν πολ­λοί λί­γοι ”, τό­νι­σε σε δηλώσεις του ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης, Νί­κος Τσα­λι­κί­δης.

Με λι­θο­­στρω­το πε­ζο­δρο­μιο και ε­πι­στρω­ση πλα­κω­ν θα ε­ξω­ρα­ϊ­στεί η πε­ρι­ο­χή του αρ­χαι­­ου θε­ά­τρου Μα­ρώ­νειας, στο πλαί­σιο τη­ς κα­τα­σκευ­ής του δρό­μου Μα­ρώ­νειας-Πε­τρω­τών, και κα­τό­πιν ει­ση­γή­σε­ων της το­πι­κής Ε­φο­ρι­­ας Αρ­χαι­ο­τη­­των και της Δι­ευ­θυν­σης Δα­σων.

Εν ό­ψει της υ­πο­γρα­φής της σύμ­βα­σης του έρ­γου, ο αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης Νί­κος Τσα­λι­κί­δης, δή­λω­σε:

“Η ε­­νω­ση του πα­ρα­λια­κου με­τω­­που Ρο­δο­πης και Έβρου με την κα­τα­σκευ­η δρόμου 15 χι­λι­ο­μέ­τρων, είναι πλέον γε­γο­νο­ς, μετά την υ­πο­γρα­φη συ­μ­βα­σης της Πε­ρι­φε­ρειας ΑΜ-Θ με την α­να­δο­χο ε­ται­ρεί­α του έργου ΕΡ­ΓΟΜ­ΠΕ­ΤΟΝ.

Ένα έργο υ­­ψι­στης ση­μα­σι­­ας, ε­κα­τομ­μυ­ρι­ων ευρώ και με ε­ξα­σφα­λι­σμε­νους πόρους από το πρό­­γραμ­μα Ε­ΣΠΑ της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜ-Θ, η ο­λο­κλη­­ρω­ση του ο­ποι­­ου προ­βλε­­πε­ται σε δι­α­στη­μα τριά­ντα μηνών από την ε­­ναρ­ξη κα­τα­σκευ­ης του, η ο­ποι­­α α­να­με­­νε­ται α­­με­σα.

Μέχρι και την τελική έκβαση του, έγιναν μια σειρά από συ­ναν­τη­σεις και ερ­γα­σι­ες, όπως η δι­α­βου­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποι­η­­θη­κε στο πλαίσιο των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κω­ν με­λε­τω­ν, με τη Δι­ευ­θυν­ση Δασών και τις Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­φο­ρι­ας Αρ­χαι­ο­τη­των, οι ο­ποι­­ες και προ­­τει­να­ν τη σχε­δι­­α­ση λι­θο­στρω­της λω­ρι­­δας (πε­ζο­δρο­­μιο) και την ε­πι­στρω­ση πλακών στην πε­ρι­ο­χη του αρ­χαι­­ου θεάτρου, έχοντας ως α­πω­­τε­ρο σκοπό τη δι­ευ­κό­λυν­ση των πεζών ε­πι­σκε­πτω­ν στον χώ­ρο.

Προ­­κει­ται για ένα έργο πνοής για την πε­ρι­ο­χη μας. Το στη­ρι­ξα­με από την αρχή με σεβασμό στο πε­ρι­βαλ­λον και τους αρ­χαι­ο­λο­γι­κου­ς χώρους, σε συ­νερ­γα­σι­α με τις αρ­μο­­δι­ες υ­πη­ρε­σι­ες, στο­χευ­­ον­τας στην οι­κο­νο­μι­κη και του­ρι­στι­κη α­να­­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χη­ς μας, και πα­ρα­λ­λη­λα προ­στα­τευ­­ον­τας, α­να­δει­κνύ­ον­τας το ι­στο­ρι­κο της υ­πο­­βα­θρο”.

 

Υ­πο­γρά­φη­κε στην Πε­ρι­φέ­ρεια ΑΜΘ η σύμ­βα­ση για την ε­νο­ποί­η­ση του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που Ρο­δό­πης και Έ­βρου

Υ­πο­γρά­φη­κε α­πό τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης κ. Χρή­στο Μέ­τιο και τον πρό­ε­δρο της ε­ται­ρεί­ας ΕΡ­ΓΟΜ­ΠΕ­ΤΟΝ Α­ΒΕ­ΤΕΘ κ. Σπύ­ρο Γα­λό­που­λο η σύμ­βα­ση για την κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου που θα συν­δέ­ει τη Μα­ρώ­νει­α­ Ρο­δό­πης με την πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών και τα ό­ρια του νο­μού Έ­βρου.

Α­νοί­γει έ­τσι ο δρό­μος για την ε­νο­ποί­η­ση του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ε­νο­τή­των Ρο­δό­πης και Έ­βρου, έρ­γο για το ο­ποί­ο ο κ. Μέ­τιος εί­χε ε­ξα­σφα­λί­σει πό­ρους 13,6 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ α­πό το πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μέσω του Ε­ΣΠΑ της Πε­ρι­φέ­ρειας.

Η σύμ­βα­ση που υ­πο­γρά­φη­κε εί­ναι ύ­ψους 6,8 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ και προ­βλέ­πει την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου σε δι­ά­στη­μα 30 μη­νών α­πό την έ­ναρ­ξη κα­τα­σκευ­ής, η ο­ποί­α α­να­μέ­νε­ται ά­με­σα.

Ο δρό­μος, συ­νο­λι­κού μή­κους 14χιλιομέτρων, θα ξε­κι­νά­ει νό­τια της Μα­ρώ­νειας, θα δι­έρ­χε­ται α­πό το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο, θα δι­α­σχί­ζει την πε­ρι­ο­χή της Μαρ­μα­ρί­τσας και τα τεί­χη της αρ­χαί­ας Ι­σμά­ρας, θα συ­νε­χί­ζει πά­νω α­πό την πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών και τον αρ­χαι­ο­λο­γι­κό χώ­ρο Με­σημ­βρί­ας-Ζώ­νης και θα κα­τα­λή­γει στον υ­πάρ­χον­τα δρό­μο­προς Δί­κελ­λα και Μά­κρη.

Στα τμή­μα­τα ό­που δεν υ­πάρ­χουν αρ­χαι­ο­λο­γι­κοί πε­ρι­ο­ρι­σμοί ο δρό­μος θα έ­χει πλά­τος 6,5 μέ­τρα, ε­νώ σε ση­μεί­α ό­που υ­πάρ­χουν αρ­χαι­ο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα το πλά­τος θα­προ­σαρ­μό­ζε­ται α­νά­λο­γα με τον δι­α­θέ­σι­μο χώ­ρο.

Κα­τά μή­κος του δρό­μου θα κα­τα­σκευα­στούν τέσ­σε­ρις χώ­ροι στάθ­μευ­σης (νό­τια της Μα­ρώ­νειας, στα Μα­κρά Τεί­χη, στη Σύ­να­ξη και στη δι­α­σταύ­ρω­ση προς Ά­γιο Ευ­γέ­νιο) κα­θώς και δύ­ο φω­τα­γω­γη­μέ­νοι ι­σό­πε­δοι κόμ­βοι (στις δι­α­σταυ­ρώ­σεις με τους δρό­μους Μα­ρώ­νεια – Ά­γιο Χα­ρά­λαμ­πο και Πε­τρω­τά – πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών).

Α­πό το χώ­ρο στάθ­μευ­σης νό­τια της Μα­ρώ­νειας μέ­χρι το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο θα κα­τα­σκευα­στεί λι­θό­στρω­τος πε­ζό­δρο­μος μή­κους 1,4 χι­λι­ο­μέ­τρου και πλά­τους 2 μέ­τρων.Για την α­πορ­ρο­ή των υ­δά­των ο δρό­μος θα δι­α­θέ­τει συ­νο­λι­κά 78 τε­χνι­κά,ε­νώ θα κα­τα­σκευα­στεί και μί­α γέ­φυ­ρα α­νοίγ­μα­τος 28,5 μέ­τρων.

Κα­τά την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης ο κ. Μέ­τιος δή­λω­σε:

“Ο­λο­κλη­ρώ­νου­με σή­με­ρα ό­λες τις α­πα­ραί­τη­τες δι­α­δι­κα­σί­ες για να ξε­κι­νή­σει η κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου που θα ε­νώ­σει το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Ρο­δό­πης και του Έ­βρου.

Κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα για την οι­κο­νο­μι­κή και του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής με σε­βα­σμό στο πε­ρι­βάλ­λον και στην ι­στο­ρι­κή της κλη­ρο­νο­μιά”.

 

Η διαδικτυακή παρουσίαση του έργου

Πριν από μερικές μέρες και λό­γω των αν­τί­ξο­ων συν­θη­κών κά­τω α­πό τις ο­ποί­ες ό­λοι μας ζού­με τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό, έ­λα­βε χώ­ρα, μέ­σω ζων­τα­νής σύν­δε­σης, η δι­α­δι­κτυα­κή πα­ρου­σί­α­ση του έρ­γου σύν­δε­σης του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που Μα­ρώ­νειας-Δι­κέλ­λων.

Κεν­τρι­κοί πα­ρου­σια­στές του “έρ­γου πνο­ής για τη Ρο­δό­πη ,την Θρά­κη, την Πε­ρι­φέ­ρεια μας”, ό­πως χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε πολ­λά­κις, ή­ταν ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Π.Ε Ρο­δό­πης ΑΜΘ με το συν­δυα­σμό ‘­’­Νέ­α Πε­ρι­φε­ρεια­κή Α­να­γέν­νη­ση­’’, η προ­ϊ­στα­μέ­νη της Ε­φο­ρεί­ας Αρ­χαι­ο­τή­των Ρο­δό­πης, Χρύ­σα Κα­ρα­δή­μα, στέ­λε­χος της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων ΠΕ Ρο­δό­πης κι ο εκ­πρό­σω­πος της α­να­δό­χου με­λε­τη­τι­κής ε­ται­ρεί­ας, Αρ­γύ­ρης Πλέσ­σιας.

Πρώ­τος έ­λα­βε τον λό­γο ο κ. Τσα­λι­κί­δης , ο ο­ποί­ος, με­τα­ξύ άλ­λων, τό­νι­σε ό­τι για τη δι­οί­κη­σης α­πο­τε­λεί με­γά­λο στοί­χη­μα η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου , μιας και ε­πρό­κει­το για έ­να υ­περ­φι­λό­δο­ξο σχέ­διο, που, ό­μως, για πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες εί­χε κολ­λή­σει στα γρα­νά­ζια της γρα­φει­ο­κρα­τεί­ας, στις εγ­κρί­σεις, αλ­λά και στην ευ­θυ­νο­φο­βί­α του συζ­τή­μα­τος. Το συγ­κε­κρι­μέ­νο εγ­χεί­ρη­μα, το ο­ποί­ο θα χρεια­στεί πε­ρί­που 30μήνες, πριν α­πο­κτή­σει την τε­λι­κή του μορ­φή , θα συμ­βά­λει στην α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής και στην αύ­ξη­ση της ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τας , κα­θώς θα κα­τα­στεί πιο εύ­κο­λη η πρό­σβα­ση, το ο­ποί­ο σε συν­δυα­σμό με το γε­γο­νός ό­τι οι συγ­κε­κρι­μέ­νες πε­ρι­ο­χές εί­ναι άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νες με την αρ­χαι­ο­λο­γι­κή τους ταυ­τό­τη­τα, θα α­να­δεί­ξει τις τε­λευ­ταί­ες σε πέ­ρα­σμα και σε ση­μεί­ο συ­νάν­τη­σης αν­θρώ­πων με πα­ρό­μοι­α εν­δι­α­φέ­ρον­τα. Έ­τσι, θα το­νω­θεί και η το­πι­κή οι­κο­νο­μί­α, ε­νώ δεν α­πο­κλεί­ε­ται και η προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων. Κλεί­νον­τας , την το­πο­θέ­τη­σή του, ο κ. Τσα­λι­κί­δης, δι­α­μή­νυ­σε προς πά­σα κα­τεύ­θυν­ση ό­τι η προ­ώ­θη­ση και η α­νά­δει­ξη της φύ­σης και του πο­λι­τι­σμού α­πο­τε­λεί πρώ­τη προ­τε­ραι­ό­τη­τα για την Πε­ρι­φέ­ρεια.

Στη συ­νέ­χεια τον λό­γο πή­ρε ο κ. Πλέσ­σιας, ο ο­ποί­ος τό­νι­σε ό­τι η αν­τι­με­τώ­πι­ση του έρ­γου ως ο­δι­κό ή­ταν λαν­θα­σμέ­νη , γι αυ­τό και η προ 15ετίας προ­σπά­θει­ες δεν τε­λε­σφό­ρη­σαν.

Αν­τί­θε­τα, σή­με­ρα, η αν­τί­λη­ψη αυ­τή έ­χει αλ­λά­ξει και πλέ­ον θε­ω­ρεί­ται “ως αρ­χαι­ο­λο­γι­κός πε­ρί­πα­τος”, γε­γο­νός που προσ­δί­δει νέ­α δι­ά­στα­ση και πνο­ή στο έρ­γο.

Η κα Κα­ρα­δή­μα, α­πό την πλευ­ρά της, α­νέ­φε­ρε ό­τι πλέ­ον ό­ποι­ες πα­ρεμ­βά­σεις γί­νουν, θα έ­χουν ως σκο­πό την α­σφα­λέ­στε­ρη δι­έ­λευ­ση των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων, ε­πο­μέ­νως δεν τί­θε­ται θέ­μα αλ­λοί­ω­σης ή, α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα, φθο­ράς μνη­μεί­ων, αρ­χαι­ο­λο­γι­κού εν­δι­α­φέ­ρον­τος, ε­νώ και τα ό­ποι­α εμ­πό­δια, αν­τιρ­ρή­σεις ή εν­στά­σεις εί­χαν προ­βλη­θεί, α­νή­κουν πλέ­ον στο πα­ρελ­θόν.

Τέ­λος, στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νή­θη­κε και η το­πο­θέ­τη­ση του στε­λέ­χους της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων ΠΕ Ρο­δό­πης, ο ο­ποί­ος ση­μεί­ω­σε ό­τι με­τα­ξύ αρ­νη­τι­κών και θε­τι­κών η ζυ­γα­ριά κλί­νει προς τα θε­τι­κά , ε­νώ ό­λοι συμ­φώ­νη­σαν να ε­νώ­σουν τις δυ­νά­μεις τους και να συ­νερ­γα­στούν ό­σο πιο ο­μα­λά γί­νε­ται, ώ­στε να κερ­δη­θεί αυ­τό το ση­μαν­τι­κό στοί­χη­μα για την Θρά­κη και τους πο­λί­τες της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό