Δήμος Μαρωνείας Σαπών: Τακτοποίηση Δημοτικών Τελών – Δημοτικών Φόρων και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Δήμος Μαρωνείας Σαπών: Τακτοποίηση Δημοτικών Τελών – Δημοτικών Φόρων και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις. παρέχεται εκ νέου έως την 31.12.2021 δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος, με εξαίρεση τις οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια του ακινήτου ή τη χρήση του από τη ρύθμιση της παρ.1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’256).
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα τηλέφωνα: 2532 350 106, 2532 350 122.
Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό