Επείγον κάλεσμα του Δήμου Ιάσμου στους πολίτες, ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Επείγον κάλεσμα του Δήμου Ιάσμου στους πολίτες, ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Μετά την περσινή φωτιά όλοι πρέπει να δράσουν σωστά
Ο Δήμος επλήγη με δραματικό τρόπο από τις περσινές πυρκαγιές

Επείγον κάλεσμα ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου κάνει ο Δήμος Ιάσμου, ένας
Δήμος που επλήγη με δραματικό τρόπο από τις περσινές πυρκαγιές. Το μήνυμα αφορά
όλους τους δημότες που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου
και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα ή
έστω να περιοριστούν σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Στο επείγον κάλεσμα ο Δήμος Ιάσμου αναφέρει: Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η
Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου
75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 266 του ν. 5037/2023 (Α΄78) και σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπ. αριθ. 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (Β' 2549)
Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών
χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ.
από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα»,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων
οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός
ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός
σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, από την 1η έως την 30ή Απριλίου τρέχοντος έτους να
προβούν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων και να τους συντηρούν καθαρούς καθ’ όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου
τρέχοντος έτους, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
της.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και
των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από
την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή
εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των
υπολειμμάτων του ως άνω καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η
ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.
Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο
πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια
(200) ευρώ και θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών
καταλογίζοντας εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους την δαπάνη καθαρισμού τους και
απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου
δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό