Μετά το ματς στη Λάρισα ανοίγει ο δρόμος για την επάνοδο της «Επίσημης Αγαπημένης» και στην Θράκη

Μετά το ματς στη Λάρισα ανοίγει ο δρόμος για την επάνοδο της «Επίσημης Αγαπημένης» και στην Θράκη

Πέ­ρα­σαν ε­πτά χρό­νι­α α­πό την τε­λευ­ταί­α φο­ρά που η «Ε­πί­ση­μη Α­γα­πη­μέ­νη» ήρ­θε στην Θρά­κη και έ­δω­σε α­γώ­νες μπρο­στά στο κοι­νό της, α­πό τό­τε ό­μως ού­τε φω­νή, ού­τε α­κρό­α­ση γι­α την ε­πα­νά­λη­ψη ε­νός τέ­τοι­ου γε­γο­νό­τος.

Με τη νέ­α δι­οί­κη­ση της Ελ­λη­νι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας Κα­λα­θο­σφαί­ρι­σης ω­στό­σο, φαί­νε­ται πως σπά­ει η… πα­ρά­δο­ση θέ­λε­τε να το πεί­τε, κα­τε­στη­μέ­νο θέ­λε­τε να το πεί­τε, που έ­λε­γε ό­τι η Ε­θνι­κή και τα με­γά­λα γε­γο­νό­τα μπά­σκετ γί­νον­ται κα­τά κύ­ρι­ο λό­γο στην Α­θή­να κι αν η κου­βέν­τα πή­γαι­νε στη πε­ρι­φέ­ρει­α, τό­τε τα «Δύ­ο Α­ο­ρά­κι­α» στο Η­ρά­κλει­ο ή­ταν το α­δι­α­φι­λο­νί­κη­το φα­βο­ρί. Φαί­νε­ται πως γί­νε­ται μι­α στρο­φή προς τη πε­ρι­φέ­ρει­α, ώ­στε η Ε­θνι­κή Ο­μά­δα να ξα­να­γί­νει η «Ε­πί­ση­μη Α­γα­πη­μέ­νη» ό­λης της χώ­ρας, να έ­χει την ευ­και­ρί­α και ο κό­σμος ε­κτός της Α­θή­νας να την δει, να τη θαυ­μά­σει, να την χει­ρο­κρο­τή­σει κι εν­δε­χο­μέ­νως να την… ε­ρω­τευ­τεί ξα­νά!

Γι­α να ε­πι­στρέ­ψου­με ό­μως στο αρ­χι­κό θέ­μα, στο κλει­στό γυ­μνα­στή­ρι­ο της Νε­ά­πο­λης, στη Λά­ρι­σα, ό­που η Ε­θνι­κή μας έ­δω­σε τον α­γώ­να με τη Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α γι­α τα προ­κρι­μα­τι­κά του Παγ­κο­σμί­ου (93-71 την πε­ρα­σμέ­νη Πέμ­πτη 30/06) η α­τμό­σφαι­ρα ή­ταν α­πο­πνι­κτι­κή και φαί­νε­ται πως οι κα­ταγ­γε­λί­ες που εί­χαν γί­νει α­πό την ο­μά­δα του Πα­να­θη­να­ϊ­κού προ ε­νός μη­νός πε­ρί­που ή­ταν α­πο­λύ­τως βά­σι­μες, α­φού ή­ταν εμ­φα­νής και παν­τε­λής η α­που­σί­α κλι­μα­τι­σμού στο γή­πε­δο. Ή­ταν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η ει­κό­να που αν­τι­κρί­σα­με στη Λά­ρι­σα, όν­τας πα­ρόν­τες ως ThrakiSportS, με τον κό­σμο α­πό τη μί­α να ζη­τω­κραυ­γά­ζει γι­α την Ε­θνι­κή μας ο­μά­δα, κι α­πό την άλ­λη να εί­ναι με μι­α βεν­τά­λι­α, με έ­να χαρ­τί ή ο­τι­δή­πο­τε άλ­λο μπο­ρού­σε να την αν­τι­κα­τα­στή­σει στο χέ­ρι γι­α να δρο­σι­στεί πρό­σκαι­ρα.

Με­τά α­πό ε­κεί­νο το Δι­ε­θνές Τουρ­νου­ά Μπά­σκετ που εί­χε δι­ορ­γα­νω­θεί στη Θρά­κη και συγ­κε­κρι­μέ­να στην Ξάν­θη το 2015, σε ό­ποι­α προ­σπά­θει­α έ­γι­νε γι­α την ε­πά­νο­δο της Ε­θνι­κής η α­πάν­τη­ση ή­ταν πως αυ­τό ή­ταν α­νέ­φι­κτο λό­γω της α­που­σί­ας κλι­μα­τι­σμού (που όν­τως ή­ταν πρό­βλη­μα ό­πως εί­χε ε­πι­ση­μά­νει το ThrakiSportS), αλ­λά και δευ­τε­ρευ­όν­τως λό­γω του γε­γο­νό­τος πως οι μπα­σκέ­τες δεν πλη­ρού­σαν κά­ποι­ες προ­δι­α­γρα­φές γι­α τη δι­ε­ξα­γω­γή ε­πί­ση­μων α­γώ­νων στο κλει­στό «Φί­λιπ­πος Α­μοι­ρί­δης».

Πα­ρ’­ό­λα αυ­τά γι­α τον ε­πί­ση­μο α­γώ­να με τη Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α ε­πι­λέ­χθη­κε η Λά­ρι­σα, ε­νώ ή­ταν γνω­στή η έλ­λει­ψη κλι­μα­τι­σμού στο γή­πε­δο. Τι μπο­ρεί να συμ­πε­ρά­νει κα­νείς α­πό αυ­τό; Ο­τι εν­δε­χο­μέ­νως η ύ­παρ­ξη συ­στή­μα­τος κλι­μα­τι­σμού δεν εί­ναι προ­α­παι­τού­με­νο γι­α τη δι­ε­ξα­γω­γή α­γώ­νων της Ε­θνι­κής, ά­ρα α­πό αυ­τή τη πλευ­ρά μπο­ρεί να πει κα­νείς πως α­νοί­γει πλέ­ον δι­ά­πλα­τα ο δρό­μος γι­α την ε­πά­νο­δο της «Ε­πί­ση­μης Α­γα­πη­μέ­νης» στη Θρά­κη, α­φού αυ­τό ή­ταν το πι­ο ση­μαν­τι­κό πρό­βλη­μα. Με δε­δο­μέ­νη μά­λι­στα και την έν­τα­ση που υ­πάρ­χει στα ε­θνι­κά θέ­μα­τα και δη με την Τουρ­κί­α, θα ή­ταν έ­να ι­σχυ­ρό μή­νυ­μα α­πό την ΕΟΚ αν έ­στελ­νε την Ε­θνι­κή Ελ­λά­δος εί­τε στην Ξάν­θη και στο κλει­στό «Φί­λιπ­πος Α­μοι­ρί­δης», εί­τε αν θέ­λε­τε γι­α να στα­λεί έ­να α­κό­μα πι­ο η­χη­ρό μή­νυ­μα στους γεί­το­νες στο… κλει­στό της Ο­ρε­στι­ά­δας, στο «Νι­κος Σα­μα­ρας», που πλη­ρεί τις προ­δι­α­γρα­φές και θα χρει­α­στεί ε­λά­χι­στες βελ­τι­ώ­σεις γι­α την φι­λο­ξε­νί­α ε­νός τέ­τοι­ου α­γω­να.

Με δε­δο­μέ­νο μά­λι­στα ό­τι το δε­ξί χέ­ρι του νέ­ου προ­έ­δρου της ΕΟΚ Βαγ­γέ­λη Λι­ό­λι­ου εί­ναι ο μέ­χρι πρό­σφα­τα πρό­ε­δρος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ Νί­κος Νι­κο­λό­που­λος, ο δρό­μος εί­ναι α­νοιχ­τός γι­α να γί­νει η κί­νη­ση και να ε­πι­στρέ­ψει πέ­ρα α­πό την Ε­θνι­κή Γυ­ναι­κών, που ήρ­θε πέ­ρυ­σι, και η Ε­θνι­κή Αν­δρών στην Θρά­κη. Αλ­λά σε αυ­τό θα πρέ­πει να βο­η­θή­σουν και οι δη­μο­τι­κές αρ­χές, που δι­α­χει­ρί­ζον­ται τα κλει­στά γυ­μνα­στή­ρι­α. Γι­α­τί γα να εί­μα­στε και δί­και­οι, αν ι­σχύ­ει το πρό­βλη­μα των προ­δι­α­γρα­φών που δεν πλη­ρούν οι μπα­σκέ­τες της Ξάν­θης, γι­α­τί τό­σα χρό­νι­α με­τά, κα­μί­α Δη­μο­τι­κή Αρ­χή δεν με­ρί­μνη­σε, ώ­στε αυ­τό το πρό­βλη­μα να ξε­πε­ρα­στεί και να γε­μί­σει ξα­νά το «Α­μοι­ρί­δει­ο» με φω­νές και χα­ρά, αλ­λά έ­χει α­φε­θεί στη τύ­χη του; Αυ­τό εί­ναι έ­να άλ­λο ά­ξι­ον α­πο­ρί­ας ε­ρώ­τη­μα που προ­κύ­πτει ό­λα αυ­τά τα χρό­νι­α και κα­λό θα ή­ταν οι αρ­μό­δι­οι σε Ξάν­θη, Ο­ρε­στι­ά­δα και ό­ποι­α άλ­λη πό­λη δι­α­θέ­τει α­ξι­ό­λο­γο κλει­στό και θα ή­θε­λε να φι­λο­ξε­νή­σει την Ε­θνι­κή (την Κο­μο­τη­νή και την Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη με τις υ­πάρ­χου­σες γη­πε­δι­κές υ­πο­δο­μές δεν τολ­μού­με να τις α­να­φέ­ρου­με), να το α­παν­τή­σουν πριν υ­πο­βλη­θεί ο­ποι­ο­δή­πο­τε αί­τη­μα.

ThrakiSportS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό