Ωρίμανση έργου: Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής

Ωρίμανση έργου: Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε παρέδωσε στον Δήμο Κομοτηνής, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων για το έργο «Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής»,Αρχιτεκτονική Μελέτη για την ανάπλαση στο Κέντρο της Κομοτηνής, η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οδών καθώς και την πρόταση ανάπλασης τους.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής, εκπονήθηκε με γνώμονα την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των μετακινήσεων, στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.

Ειδικότερα, σχεδιάστηκε η ανάπλαση του εμπορικού Κέντρου της Κομοτηνής με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με επεμβάσεις αναφορικά με τη κίνηση των πεζών, την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και τη χρήση ποδηλάτων.

ΓιατονΑναπτυξιακόΟργανισμό«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΑ.Ε»ηπαρούσα«οριζόντια»συνεργασίαμετο Δήμο Κομοτηνής, εντάσσεται στο πλαίσιο επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης τωνΟΤΑ.

Η«Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΑ.Ε»αποτελείπλέον,σευπερτοπικόεπίπεδο,σημαντικόεργαλείοεφαρμογής στρατηγικής αναπτυξιακής προοπτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερα ενισχυμένη δυναμική και αναβαθμισμένο επίπεδο λειτουργίας. Προτάσσοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των φορέων που την επέλεξαν για την τεχνική τους υποστήριξη.

Κομοτηνή, 04/05/2022 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Λάπατας Αθανάσιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό