Περικλής Γκογκας : «φτωχοποίηση των μεσαίων και των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικά τάξεων. Οι υψηλότερες τάξεις θα πάνε καλύτερα αλλά οι χαμηλότερες χειρότερα…»

Περικλής Γκογκας : «φτωχοποίηση των μεσαίων και των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικά τάξεων. Οι υψηλότερες τάξεις θα πάνε καλύτερα αλλά οι χαμηλότερες χειρότερα…»

Σε πε­ραι­τέ­ρω φτω­χο­ποί­η­ση του μέ­σου νοι­κο­κυ­ρι­ού ο­δη­γεί­ται η χώ­ρα μας σύμ­φω­να με τον κα­θη­γη­τή Οι­κο­νο­μι­κών ΔΠΘ και συγ­γρα­φέ­α οι­κο­νο­μι­κών βι­βλί­ων Πε­ρι­κλή Γκόγ­κα. Μι­λών­τας στο ρά­δι­ο Χρό­νος, ο κ. Γκόγ­κας α­παν­τών­τας στο ε­ρώ­τη­μα ε­άν πρέ­πει να εί­μα­στε αι­σι­ό­δο­ξοι ή α­παι­σι­ό­δο­ξοι γι­α την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α, ε­ξή­γη­σε πως η α­πάν­τη­ση εί­ναι δι­α­φο­ρε­τι­κή α­νά­λο­γα με το που “α­νή­κει” ο κα­θέ­νας.

«Ε­ξαρ­τά­ται α­πό την ο­πτι­κή γω­νί­α του κα­θε­νός. Ε­άν εί­μαι έ­νας α­πό τους ι­δι­ώ­τες που έ­χουν πά­ρει την ε­νέρ­γει­α και θη­σαυ­ρί­ζουν α­πό την κα­τά­στα­ση θα ή­μουν πά­ρα πο­λύ αι­σι­ό­δο­ξος. Οι ε­ται­ρεί­ες ε­νέρ­γει­ας στην Ελ­λά­δα έβ­γα­λαν μι­σό δις κέρ­δη σε έ­να ε­ξά­μη­νο. Ε­άν α­πό την άλ­λη με­ρι­ά εί­μαι το μέ­σο νοι­κο­κυ­ρι­ό στην Ελ­λά­δα δεν αι­σι­ο­δο­ξώ ι­δι­αί­τε­ρα, γι­α­τί βλέ­πω ό­τι πλη­ρώ­νω πολ­λά πε­ρισ­σό­τε­ρα α­π’ ό,τι πριν.

Αλ­λά φταί­ω κι ε­γώ ως νοι­κο­κυ­ρι­ό, γι­α­τί ό­ταν πριν με­ρι­κά χρό­νι­α εί­χα­με μό­νο τη ΔΕΗ, την κα­τη­γο­ρού­σα­με και την κο­ρο­ϊ­δεύ­α­με πως συ­νε­χώς έ­χει ζη­μί­ες. Εί­χε γι­α­τί δεν με­τα­κι­νού­σε το κό­στος σε μας, αλ­λά τώ­ρα που έρ­χε­ται σε μας και η ΔΕΗ έ­χει κέρ­δη. Ά­ρα, πρέ­πει να εί­μα­στε… ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι. Γι’ αυ­τό πρέ­πει να εί­μα­στε ε­νη­με­ρω­μέ­νοι πο­λί­τες, πρέ­πει να κοι­τά­με πί­σω α­πό τη βι­τρί­να κά­θε πράγ­μα­τος που μπο­ρεί να φαί­νε­ται κα­λό αλ­λά σε βά­θος να μην εί­ναι» δή­λω­σε.

Ε­ρω­τώ­με­νος ε­άν ο­δη­γού­μα­στε σε πε­ραι­τέ­ρω φτω­χο­ποί­η­ση του μέ­σου νοι­κο­κυ­ρι­ού α­πάν­τη­σε «ναι αυ­τό βλέ­πω, φτω­χο­ποί­η­ση των με­σαί­ων και των χα­μη­λό­τε­ρων κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κά τά­ξε­ων. Οι υ­ψη­λό­τε­ρες τά­ξεις θα πά­νε κα­λύ­τε­ρα αλ­λά οι χα­μη­λό­τε­ρες χει­ρό­τε­ρα, αυ­τό θα γί­νει με τις πο­λι­τι­κές που α­κο­λου­θούν­ται ε­δώ κι αρ­κε­τά χρό­νι­α ε­κεί ο­δη­γού­μα­στε δυ­στυ­χώς».

Α­να­φο­ρι­κά με τα καύ­σι­μα, ση­μεί­ω­σε: «Υ­πάρ­χουν αυ­ξή­σεις στις δι­ε­θνείς τι­μές κι α­μέ­σως τις βλέ­που­με στα καύ­σι­μα που βά­ζου­με. Ό­μως, τον τε­λευ­ταί­ο μή­να το πε­τρέ­λαι­ο έ­πε­σε 27% αλ­λά δε νο­μί­ζω να εί­δε κα­νείς στο βεν­ζι­νά­δι­κο τέ­τοι­α μεί­ω­ση. Και σί­γου­ρα δεν φταί­νε τα βεν­ζι­νά­δι­κα σε αυ­τό, γι­α­τί η α­γο­ρά πε­τρε­λαί­ου, του ρεύ­μα­τος και του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου στη χώ­ρα μας ε­λέγ­χε­ται α­πό τρεις-τέσ­σε­ρις ε­ται­ρί­ες. Ο­πό­τε δεν εί­ναι πα­ρά­ξε­νο που κοι­τούν το συμ­φέ­ρον τους γι­α να έ­χουν ό­σο το δυ­να­τό με­γα­λύ­τε­ρο κέρ­δος. Οι α­γο­ρές λει­τουρ­γούν ε­ξαι­ρε­τι­κά ό­ταν εί­ναι πλή­ρως αν­τα­γω­νι­στι­κές, δη­λα­δή υ­πάρ­χουν πολ­λές ε­ται­ρί­ες που δεν μπο­ρεί να κυ­ρι­αρ­χή­σει κα­θε­μί­α στην α­γο­ρά ή να κά­νουν καρ­τέλ γι­α να μπο­ρέ­σουν να κυ­ρι­αρ­χή­σουν στην α­γο­ρά. Αλ­λά αυ­τό το βλέ­που­με στην Ελ­λά­δα στα πε­ρισ­σό­τε­ρα προ­ϊ­όν­τα».

Σε αυ­τό το ση­μεί­ο ζη­τή­θη­κε η γνώ­μη του γι­α την έλ­λει­ψη ε­παρ­κών ε­λέγ­χων στη χώ­ρα μας, πρό­βλη­μα το ο­ποί­ο α­να­γνώ­ρι­σε. «Δεν υ­πάρ­χει έ­λεγ­χος. Έ­χου­με μί­α Ε­πι­τρο­πή Αν­τα­γω­νι­σμού που θε­ω­ρη­τι­κά εί­ναι ε­πι­φορ­τι­σμέ­νη με αυ­τή τη λει­τουρ­γί­α, αλ­λά πρα­κτι­κά οι ση­μαν­τι­κές πα­ρεμ­βά­σεις που έ­χει κά­νει (εί­ναι λί­γες ό­πως γι­α πα­ρά­δειγ­μα) μί­α που έ­κα­νε πριν με­ρι­κούς μή­νες γι­α τους μαρ­μα­ρά­δες στη Χί­ο που εί­χαν κά­νει καρ­τέλ γι­α τα νε­κρο­τα­φεί­α. Κα­λά έ­κα­νε… αλ­λά σί­γου­ρα δεν εί­ναι αυ­τό το πρό­βλη­μα που καί­ει τον πο­λί­τη. Τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα εί­ναι στην ε­νέρ­γει­α, τα τρό­φι­μα και πολ­λά πράγ­μα­τα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας» δή­λω­σε.

Πη­γή : Ρά­δι­ο Χρό­νος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό