Ποιοι φοιτητές θα λάβουν ενίσχυση ύψους 500 ευρώ

Ποιοι φοιτητές θα λάβουν ενίσχυση ύψους 500 ευρώ

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την ενίσχυση και επιβράβευση φοιτητών με το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών των ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στην απόφαση, περιλαμβάνεται η οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ για κάθε φοιτητή, η ομάδα του οποίου θα επιλέγεται για να συμμετάσχει σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

Επιπλέον, δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ποσό των 500 ευρώ ανά φοιτητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκλείεται η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών σε εθνικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα. Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν πιο κάτω όλα όσα ορίζει το ΦΕΚ για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δείτε παρακάτω τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς, που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες: Ενισχύσεις συμμετοχών σε διεθνείς διαγωνισμούς

1. Κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Κ.Υ. που θα αναρτάται στον ιστότοπό του, τα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλουν από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους αιτήσεις για να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών τους που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα τους σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

2. Στις αιτήσεις τους, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες τους και τους επιστημονικούς τους υπευθύνους και για τους διαγωνισμούς, στους οποίους προτίθενται αυτές να συμμετάσχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατωτέρω, όπως επίσης να αναφέρουν και σε ποιους διεθνείς διαγωνισμούς έχουν συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν και ποιες επιτυχίες έχουν σημειώσει στους διαγωνισμούς αυτούς. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως τον αριθμό των φοιτητών από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που θα λαμβάνεται το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους, θα επιλέγονται για να χρηματοδοτηθούν ομάδες φοιτητών για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς, οι οποίες θα ενισχύονται με το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € για κάθε φοιτητή.

4. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. να επιλέξει, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια: α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως: – η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού. – ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό. – οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό. – οι διαδικασίες των κρίσεων. το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού. – η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών. β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα, όπως: – οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά. – η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους. – η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. – οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς.  – η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.

5. Η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών σε εθνικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, αποκλείεται.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τα οικεία Τμήματα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις ομάδες που θα έχουν επιλεγεί για να ενισχυθούν οικονομικά από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Η αναλυτική αυτή κατάσταση θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ. Τα οικεία Τμήματα θα προσκομίσουν ακόμη αποδεικτικό εγγραφής των εν λόγω φοιτητών στον διαγωνισμό για τον οποίο θα έχουν επιλεγεί.

7. Ομάδες φοιτητών που συμμετείχαν σε διεθνή προκριματικό γύρο και προκρίθηκαν στον τελικό γύρο ενός διεθνούς διαγωνισμού, μπορούν να ζητήσουν να χρηματοδοτηθούν από το Ι.Κ.Υ. για να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων συμμετοχής τους στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως αν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν στον προκριματικό γύρο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. από το οικείο Τμήμα. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. αποφασίσει να ενισχύσει τη συμμετοχή των αιτούντων στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, καταβάλλει το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή εν είδει βραβείου για τη διάκριση στον προκριματικό γύρο. Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα σε αναλυτική κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

8. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός ή κάποιος φοιτητής που θα έχει ενισχυθεί οικονομικά για να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό δεν συμμετείχε τελικά, το οικείο Τμήμα οφείλει να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ. προκειμένου αυτό να ανακτήσει το κατ’ αποκοπή ποσό που θα έχει καταβάλει στον φοιτητή, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Βραβεία επιδόσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγούνται βραβεία σε πρωτεύσαντες ή διακριθέντες σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς.

2. Εναπόκειται στην ομάδα που διακρίθηκε να ζητήσει, δια του οικείου Τμήματος, την χορήγηση του βραβείου με αίτηση που θα απευθύνεται προς το Ι.Κ.Υ. εντός μηνός από την διάκρισή της. Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών) και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την διάκριση και την ποιότητα του διαγωνισμού.

3. Το Ι.Κ.Υ. μπορεί να χορηγήσει βραβείο στους αιτούντες, εφόσον διαπιστώσει ότι ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν είναι αξιόλογος από άποψη ποιότητας και δυσκολίας και η διάκριση που πέτυχαν είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στον διαγωνισμό αυτό (σε ποσότητα και ποιότητα) και το είδος της διάκρισης (π.χ. δεν είναι βραβεύσιμη η διάκριση της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας). Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα θα πρέπει να καταθέτουν για τον σκοπό αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία.

4. Δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή.

5. Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα σε αναλυτική κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

6. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι για οποιοδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.

7. Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Πηγή: Foititikanea.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό