Πρόσκληση για συμμετοχή στη Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 40 του ν.4849/2021 και την αριθ. 2/2018 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου),  θα διατεθούν 120 εγκρίσεις συμμετοχής  στην  Εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου (στο πλαίσιο του θρησκευτικού εορτασμού της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος). Η διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι δύο ημέρες, δηλαδή στις 22 και 23 Αυγούστου 2022. Επίσης θα διατεθεί και θέση ανάπτυξης ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που διαθέτουν είδη προς πώληση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Οι πωλητές πρέπει: α) να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η οποία εκδίδεται από τον δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών σε ποσοστό 75%, ή β) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές (παραγωγοί ή επαγγελματίες) σε ποσοστό 10%, ή γ) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στο πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο σε ποσοστό 10%, ή δ) να διαθέτουν άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε ποσοστό 5%.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από σήμερα 22 Ιουλίου 2022 μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2022.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία) β) Φωτοτυπία Ταυτότητας γ) Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε Βραχυχρόνιες Αγορές ή  την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους δ) Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ε) Δημοτική ενημερότητα στ) Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών (εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στο τηλέφωνο 2531352402.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό