Προσλήψεις από το Δήμο Κομοτηνή για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας: Αιτήσεις-δικαιολογητικά-προθεσμίες

Προσλήψεις από το Δήμο Κομοτηνή για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας: Αιτήσεις-δικαιολογητικά-προθεσμίες

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα υποβάλλουν στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ 2531352443-470) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από 8-4-2024 μέχρι και την 12-4-2024.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1-Αίτηση του ενδιαφερομένου

2-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται

3-Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού)-όπου απαιτείται

4-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

5-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

aftodioikisi.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό