«Ψηφιακή Τράπεζα Γης»: Στα «χέρια» του ΤΕΕ η ανάπτυξη και λειτουργία της

«Ψηφιακή Τράπεζα Γης»: Στα «χέρια» του ΤΕΕ η ανάπτυξη και λειτουργία της

Το ΥΠΕΝ με σχετική του απόφαση ανέθεσε στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης». Η διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Τι προβλέπει σχετικό ΦΕΚ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θα «κρατάει τα κλειδιά» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακή Τράπεζα Γης», του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ (του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. ΤΑΓΑΡΑ), ανατέθηκε στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης». Η σχετική μάλιστα απόφαση δημοσιεύτηκε προ ημερών και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου).

Η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4495/2017 ως ισχύει μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Πάντως, η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία αυτού.

Σε γενικές γραμμές, το ΤΕΕ πρέπει να προχωρήσει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στη δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, στην ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών κ.α.

 

Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

Όπως αναφέρεται στα άρθρα της απόφασης, το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:

α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών και περιλαμβάνει:

αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).

ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχανισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.

β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος.

γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

δ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.

ε. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών.

στ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

 

Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος

Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

β) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.

γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).

 

Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει: α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών. γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

 

Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα

Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι: α) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών, γ) εξουσιοδοτημένα από το Διαχειριστή του συστήματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό