Σύστημα τηλεμετρίας στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου

Σύστημα τηλεμετρίας στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου

H χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής συνολικού προϋπολογισμού 1.859.529,78 € με ΦΠΑ.

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής πριν από μερικές εβδομάδες υπεγράφη μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, Παναγιώτη Χαραλαμπίδη και της αναδόχου εταιρείας NRG SYSTEM I.K.E., η σύμβαση ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.859.529,78 € με ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους που θα διαθέσει η ΔΕΥΑΚ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020, από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής.
Με την παρούσα εργολαβία, ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΚ είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου, σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στον εντοπισμό των διαρροών, στην άμεση και σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΥΑΚ, Νότη Χαραλαμπίδη, το έργο θα εκτελεσθεί σε 1,5 χρόνο περίπου.

Το σύστημα θα αντιλαμβάνεται την απομείωση του νερού στις δεξαμενές, αμέσως με το που ξεκινάει μια διαρροή και θα στέλνει σήμα, στον πίνακα. Αμέσως θα σπεύδει το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ και θα αποκαθιστά την βλάβη, πριν ακόμη αυτή γίνει αντιληπτή και φυσικά πριν ακόμη απομειωθούν οι δεξαμενές και αδειάσουν, προκαλώντας διακοπές νερού, πολύ δύσκολα για το καλοκαίρι ειδικά.
Παράλληλα, ανέφερε πως από την λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος θα γίνονται πλέον αντιληπτές και αφανείς διαρροές, καθώς θα ελέγχεται και το ισοζύγιο του νερού.

 

Οφέλη και πλεονεκτήματα

Στόχος του Συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ (παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (real time) για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.).

Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της Σύμβασης, περιλαμβάνει:

1)Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού στα Δ.Δ., μεμονωμένους οικισμούς, και Δεξαμενών ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλε-έλεγχος και η αυτοματοποίησή τους σε όλη την έκταση των Δημοτικών Ενοτήτων,  Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου.

Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Δ.Δ. του Δήμου  όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τ.Σ.Ε. θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Αφορά επίσης και την διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών με την δημιουργία ενός δικτύου «κορμού» υψηλών ταχυτήτων και χρήση κατάλληλου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας και back up συστήματος επικοινωνίας GPRS. Επίσης, περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αυτοματισμού του Διυλιστηρίου της Κομοτηνής, ώστε αυτές να μπορέσουν να ενταχθούν στο συνολικό σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού σε ένα ενιαίο σύνολο για όλο το υδροδοτικό δίκτυο του νέου Δήμου Κομοτηνής. Έτσι, θα καταστεί εφικτός ο συσχετισμός των λειτουργικών δεδομένων του διυλιστηρίου με αυτά του υπόλοιπου δικτύου ύδρευσης και κατ’ επέκταση η ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων νερού. Περιλαμβάνονται συνολικά τριάντα έξι (36) εγκαταστάσεις ΤΣΕ εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε αντλιοστάσια, δέκα τέσσερεις (14) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές, δώδεκα (12) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό δεξαμενής και γεώτρησης και επτά (7) θα είναι εγκατεστημένοι σε σταθμούς μέτρησης διαρροών στα δημοτικά διαμερίσματα των Δημοτικών Ενοτήτων. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τ.Σ.Ε. (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)

2)Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου Κομοτηνής με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

3)Την επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης (ΚΣΔ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

4)Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης της Υπηρεσίας σε επίπεδο δεδομένων (για το σύνολο της έκτασης των Δημοτικών Ενοτήτων, Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου) και εφαρμογών (εφαρμογές πεδίου και επικοινωνίας Υπηρεσίας / πολιτών).

 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

·     Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια ελέγχου λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

·     Την Προμήθεια και ανάπτυξη με την χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αδειών χρήσης, όλου του λογισμικού, που απαιτείται για:

o  την γραφική απεικόνιση και τους χειρισμούς του δικτύου ύδρευσης σε πραγματικό χρόνο,

o  τον προγραμματισμό των Τ.Σ.Ε και των επικοινωνιών,

o  την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης,

o  την λειτουργία και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού,

o  τις υδραυλικές ζώνες ελέγχου,

o  την διαχείριση της ζήτησης του νερού και

o  την αυτόματη υδραυλική επίλυση των δικτύων.

Την διάχυση της χωρικής πληροφορίας προς όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου, σύμφωνα με την μελέτη, εξοπλισμού επικοινωνιών, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των επικοινωνιών του Συστήματος.

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, ηλεκτρικών μεγεθών κλπ.).

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις κ.λ.π) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.

·     Τις δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

·     Την παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

·     Την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

·     Την δωρεάν δοκιμαστική λειτουργία, όπου παρέχεται  συντήρηση / υποστήριξη / καλή λειτουργία, για διάστημα ενός (1) έτους μετά την προσωρινή παραλαβή.

Είναι ευθύνη της υπηρεσίας να προβεί στις εξής απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες:

·     Την υποβολή των αιτήσεων και εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των επικοινωνιακών συστημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή  Φορείς.

·     Την συμπλήρωση των αιτήσεων προς την ΔΕΗ και την εξασφάλιση των παροχών ισχύος, όπου απαιτούνται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό