Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους σε βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα

Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους σε βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 375/228895 σχετικά με τη θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, για τη χρηματοδότηση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης (ΕΠΣΥΔ) των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, καθώς και ο τρόπος πληρωμής και είσπραξης αυτού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015.

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Πρόγραμμα» το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) που διενεργείται από τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

β) «Περιφέρειες» οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας υπέρ των οποίων εισπάττεται το ανταποδοτικό τέλος.

γ) «Κάτοχος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για βοοειδή, αίγες, πρόβατα ή χοίρους που βρίσκονται στην κατοχή του.

Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους

 1. Καθορίζεται ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).
 2. Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1.5€ για κάθε βοοειδές, σε 0.4€ για κάθε χοίρο, σε 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα.
 3. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει ο κάτοχος. Οι Περιφέρειες της Χώρας, για την είσπραξη του e-παράβολου με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ, υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνδέεται με τον 5ψήφιο κωδικό κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014.

Τρόπος καταβολής ανταποδοτικού τέλους/ ηλεκτρονικό παράβολο

 1. Κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ο κάτοχος ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4351/2015, μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου.
 2. Το ηλεκτρονικό παράβολο με δ.τ. «Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για ΕΠΣΥΔ Περιφέρειας………» εκδίδεται μέσα από την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια. Το e-παράβολο υπολογίζεται για κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» που βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια και μετά την πληρωμή του ποσού, το e- παράβολο δεσμεύεται μέσω της ίδιας ψηφιακής υπηρεσίας.
 3. Η καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη της αναγγελίας πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου από τον κάτοχο του οφειλόμενου ποσού και τη δέσμευση του παραβόλου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέρ της Περιφέρειας που ανήκει η κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, κατά περίπτωση.

Διαδικασία υπολογισμού, πληρωμής και είσπραξης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

 1. Ο κάτοχος, εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e- παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους κωδικούς TAXIS. Το ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζει κατά σειρά τις εκμεταλλεύσεις, το είδος ζώου και τον αριθμό των ζώων ανά εκμετάλλευση, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣΚ και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά εκμετάλλευση. Ο κάτοχος δύναται να εκτυπώσει την κατάσταση με τις εκμεταλλεύσεις και τα οφειλόμενα ποσά ώστε να προβεί στην έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει.
 2. Στη συνέχεια, ο κάτοχος εισέρχεται στην υπηρεσία του e-παράβολου της ΓΓΠΣΔΔ, εκδίδει το ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει και το πληρώνει σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.
 3. Μετά την πληρωμή του/των παραβόλου/ων, ο κάτοχος εισέρχεται και πάλι στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταχωρεί τον αριθμό παραβόλου ανά εκμετάλλευση και δεσμεύει το παράβολο ανά εκμετάλλευση. Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκ-δοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.

Παρακολούθηση και έλεγχος καταβολής και δέσμευσης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

 1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας, εντός ενός μηνός, μετά την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΕΠ-ΣΥΔ, εισέρχεται στη διαχειριστική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τον κατάλογο των κατόχων:

α) που έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει ορθά το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση και

β) που δεν έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση, σε σχέση με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ.

 1. Τα αρχεία της παρ. 1, αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας προς την Οικονομική Υπηρεσία αυτής, αποτυπώνοντας το συνολικό εισπραχθέν ποσό από τους κατόχους της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση ή συνέχιση του ΕΠΣΥΔ.
 2. Για τους κατόχους που δεν κατέβαλαν το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ, η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας συντάσσει καταλογιστική απόφαση και χρηματικό κατάλογο -βάσει των άρθρων 52, 55 του π.δ. 16/1989 και τα αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας των υπόχρεων, προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 3. Η μη είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους ανά εκμετάλλευση καθιστά τον κάτοχο μη δικαιούχο οιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης και ενίσχυσης που προκύπτει από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

 

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

375/228895/30.8.2021
Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Αριθμ. 375/228895/2021

(ΦΕΚ Β’ 3997/30-08-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164).

β) Των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», καθώς και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

γ) Των άρθρων 20666768 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:

α) (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1).

β) (ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 054, 26.2.2011, σ.1).

3. Την υπ’ αρ. 5359/2020/10-08-2020 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).

4. Την υπ’ αρ. 339/2019/18-07-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

5. Την υπό στοιχεία Υ22/2021/17-06-2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

6. Το γεγονός ότι οι εκμεταλλεύσεις λοιπών ειδών ζώων, όπως πτηνών, αλιευμάτων, κ.α. διαχειρίζονται τα νεκρά τους ζώα, μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων στα οποία συμμετέχουν.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, για τη χρηματοδότηση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης (ΕΠΣΥΔ) των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, καθώς και ο τρόπος πληρωμής και είσπραξης αυτού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Πρόγραμμα» το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) που διενεργείται από τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

β) «Περιφέρειες» οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας υπέρ των οποίων εισπράττεται το ανταποδοτικό τέλος.

γ) «Κάτοχος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για βοοειδή, αίγες, πρόβατα ή χοίρους που βρίσκονται στην κατοχή του.

Άρθρο 3
Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους

1. Καθορίζεται ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

2. Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1.5€ για κάθε βοοειδές, σε 0.4€ για κάθε χοίρο, σε 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα.

3. Το τέλος της παρ.2 εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει ο κάτοχος. Οι Περιφέρειες της Χώρας, για την είσπραξη του e-παράβολου με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ, υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνδέεται με τον 5ψήφιο κωδικό κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής ανταποδοτικού τέλους/ ηλεκτρονικό παράβολο

1. Κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ο κάτοχος ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4351/2015, μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Το ηλεκτρονικό παράβολο με δ.τ. «Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για ΕΠΣΥΔ Περιφέρειας………» εκδίδεται μέσα από την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια. Το e-παράβολο υπολογίζεται για κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» που βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια και μετά την πληρωμή του ποσού, το e- παράβολο δεσμεύεται μέσω της ίδιας ψηφιακής υπηρεσίας.

3. Η καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη της αναγγελίας πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου από τον κάτοχο του οφειλόμενου ποσού και τη δέσμευση του παραβόλου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέρ της Περιφέρειας που ανήκει η κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Διαδικασία υπολογισμού, πληρωμής και είσπραξης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

1. Ο κάτοχος, εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e- παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους κωδικούς TAXIS. Το ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζει κατά σειρά τις εκμεταλλεύσεις, το είδος ζώου και τον αριθμό των ζώων ανά εκμετάλλευση, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣΚ και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά εκμετάλλευση. Ο κάτοχος δύναται να εκτυπώσει την κατάσταση με τις εκμεταλλεύσεις και τα οφειλόμενα ποσά ώστε να προβεί στην έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει.

2. Στη συνέχεια, ο κάτοχος εισέρχεται στην υπηρεσία του e-παράβολου της ΓΓΠΣΔΔ, εκδίδει το ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει και το πληρώνει σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

3. Μετά την πληρωμή του/των παραβόλου/ων, ο κάτοχος εισέρχεται και πάλι στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταχωρεί τον αριθμό παραβόλου ανά εκμετάλλευση και δεσμεύει το παράβολο ανά εκμετάλλευση. Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκ-δοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.

Άρθρο 6
Παρακολούθηση και έλεγχος καταβολής και δέσμευσης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας, εντός ενός μηνός, μετά την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΕΠ-ΣΥΔ, εισέρχεται στη διαχειριστική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τον κατάλογο των κατόχων: α) που έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει ορθά το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση και β) που δεν έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση, σε σχέση με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ.

2. Τα αρχεία της παρ. 1, αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας προς την Οικονομική Υπηρεσία αυτής, αποτυπώνοντας το συνολικό εισπραχθέν ποσό από τους κατόχους της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση ή συνέχιση του ΕΠΣΥΔ.

3. Για τους κατόχους που δεν κατέβαλαν το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ, η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας συντάσσει καταλογιστική απόφαση και χρηματικό κατάλογο -βάσει των άρθρων 52, 55 του π.δ. 16/1989 και τα αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας των υπόχρεων, προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. Η μη είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους ανά εκμετάλλευση καθιστά τον κάτοχο μη δικαιούχο οιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης και ενίσχυσης που προκύπτει από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Read more at Taxheaven

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό