Tηλεκπαίδευση: Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Tηλεκπαίδευση: Η άλλη πλευρά του νομίσματος

T­η­λεκ­παί­δευ­ση: Η άλ­λη πλευ­ρά του νο­μί­σμα­τος

του Ευ­άγ­γε­λου Ρή­γου, Προ­έ­δρου του ΙΗΑ

 

Δι­α­βά­ζον­τας κα­νείς για το μέ­νος των εκ­προ­σώ­πων των εκ­παι­δευ­τι­κών ε­ναν­τί­ον της τη­λεκ­παί­δευ­ση­ς δεν μπο­ρεί πα­ρά να εκ­φρά­σει την έκ­πλη­ξή του, α­φού εί­ναι πλέ­ον γνω­στό ό­τι σε προ­ηγ­μέ­νες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες, στην Α­με­ρι­κή και σε άλ­λα μέ­ρη του κό­σμου, ό­λοι έ­χουν σή­με­ρα την δυ­να­τό­τη­τα να α­πο­κτή­σουν α­κό­μα και δι­δα­κτο­ρι­κό, μέ­σω της τη­λεκ­παί­δευ­σης.

Η Ελ­λά­δα εί­ναι α­πό­λυ­τα λο­γι­κό αλ­λά και ε­πι­βε­βλη­μέ­νο να α­κο­λου­θή­σει χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση την παγ­κό­σμια τά­ση για τον ε­πι­πλέ­ον λό­γο της ε­θνι­κής υ­πο­χρέ­ω­σης να ε­ξα­σφα­λί­σει εκ­παί­δευ­ση σε α­πο­μα­κρυ­σμέ­να χω­ριά της η­πει­ρω­τι­κής Ελ­λά­δος και σε μι­κρά α­κρι­τι­κά νη­σιά που α­φθο­νούν στις α­πέ­ραν­τες ελ­λη­νι­κές θά­λασ­σες.

Χω­ρίς αμ­φι­βο­λί­α, η τη­λεκ­παί­δευ­ση α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα ό­πλα κα­τά της α­στυ­φι­λί­α­ς αλ­λά και τη­ς δι­α­τή­ρη­σης του πλη­θυ­σμού των Μι­κρώ­ν  Α­κρι­τι­κών νη­σι­ών και­  των χω­ρι­ών της ε­πι­κρά­τειας στον τό­πο που γεν­νή­θη­καν.

Η μορ­φο­λο­γί­α της Ελ­λά­δας εί­ναι τέ­τοι­α που ό­χι μό­νο εί­ναι α­πό­λυ­τα α­ναγ­καί­α η ε­φαρ­μο­γή της τη­λεκ­παί­δευ­σης αλ­λά ε­πι­βάλ­λε­ται κι­ό­λας για να α­πο­φευ­χθεί η ε­ρή­μω­ση της υ­παί­θρου και των πολ­λών μι­κρών ελ­λη­νι­κών νη­σι­ών που α­πο­τε­λούν πραγ­μα­τι­κά δι­α­μάν­τια με με­γά­λη ε­θνι­κή ση­μα­σί­α.

Θε­ω­ρού­με την πρω­το­βου­λί­α του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ε­ξαι­ρε­τι­κά χρή­σι­μη και α­πό­λυ­τα α­ναγ­καί­α, ελ­πί­ζον­τας να μη­ν υ­πο­κύ­ψει στις πι­έ­σεις ο­ρι­σμέ­νων πα­ρα­γόν­των που το­πο­θε­τούν το α­το­μι­κό συμ­φέ­ρον πά­νω α­πό τα συμ­φέ­ρον­τα της Ελ­λά­δος και του Ελ­λη­νι­σμού.

Κρί­νου­με ε­θνι­κά α­ναγ­καί­α και ε­πι­βε­βλη­μέ­νη τη­ν  τη­λεκ­παί­δευ­ση για τα χω­ριά και τα μι­κρά α­κρι­τι­κά νη­σιά. Κρί­νου­με ε­θνι­κά α­ναγ­καί­α και ε­πι­βε­βλη­μέ­νη τη­ν δη­μι­ουρ­γί­α γυ­μνα­σί­ων στη­ν  Γαύ­δο, στην Θύ­μαι­να, στη­ν Ε­ρεί­κου­σα, στου­ς Αρ­κι­ού­ς και σε ό­ποι­ο άλ­λο­  μι­κρό νη­σί ή α­πο­μα­κρυ­σμέ­νο χω­ριό υ­πάρ­χει έ­στω και έ­νας μα­θη­τής.

Εί­ναι πραγ­μα­τι­κά α­πί­στευ­τη η α­πά­θεια και η α­δι­α­φο­ρί­α ο­ρι­σμέ­νων ορ­γα­νι­σμώ­ν  προς τα παι­διά­  α­πο­μο­νω­μέ­νων πε­ρι­ο­χών της Ελ­λά­δα­ς τα ο­ποί­α έ­χουν μό­νο δύ­ο ε­πι­λο­γές:  Εί­τε να μεί­νουν α­γράμ­μα­τα εί­τε να υ­πο­χρε­ω­θούν να με­τα­κο­μί­σουν οι­κο­γε­νει­α­κώ­ς σε άλ­λο μέ­ρος τη­ς χώ­ρας ό­που υ­πάρ­χει γυ­μνά­σιο, εγ­κα­τα­λεί­πον­τας για πάν­τα­  το νη­σί τους ή το χω­ριό τους. Μή­πως εί­ναι και αυ­τός έ­νας α­πό του­ς πο­λύ σο­βα­ρού­ς λό­γους που ε­ρή­μω­σαν τα μι­κρά α­κρι­τι­κά νη­σιά και τα χω­ριά της Ελ­λά­δας;

Εκ μέ­ρους τή­ς  ε­πι­τρο­πής Μι­κρών Α­κρι­τι­κών Νη­σι­ών του International Hellenic Association (ΙΗΑ)*, κα­λού­με το Υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­α­ς να δη­μι­ουρ­γή­σει δι­α­δι­κτυα­κό γυ­μνά­σιο στην Γαύ­δο για τους δύ­ο μα­θη­τές που τε­λει­ώ­νουν το δη­μο­τι­κό σχο­λεί­ο­  αυ­τόν τον χρό­νο.

Σε αρ­νη­τι­κή­  πε­ρί­πτω­ση, η Γαύ­δος θα μεί­νει με έ­να νή­πιο και υ­πεύ­θυ­νοι για­  την ε­ρή­μω­ση του νη­σιού και ό­λα τα γνω­στά ε­πα­κό­λου­θα, θα εί­ναι οι μα­χό­με­νοι την τη­λεκ­παί­δευ­ση για τα προ­σω­πι­κά τους συμ­φέ­ρον­τα πε­ρι­φρο­νών­τας τα ε­θνι­κά συμ­φέ­ρον­τα της χώ­ρας και το μέλ­λον δε­κά­δων χι­λιά­δων νέ­ων Ελ­λή­νων και Ελ­λη­νί­δων.

Ευ­χό­μα­στε,  το Υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­α­ς να λά­βει υ­πό­ψη την έκ­κλη­ση του International Hellenic Association (ΙΗΑ), να α­γνο­ή­σει τις εν­τε­λώς α­δι­και­ο­λό­γη­τες δι­α­μαρ­τυ­ρί­ε­ς και να δη­μι­ουρ­γή­σει ά­με­σα γυ­μνά­σιο μέ­σω της τη­λεκ­παί­δευ­σης στην Γαύ­δο κά­νον­τας το πρώ­το βή­μα στον α­ναγ­καί­ο εκ­συγ­χρο­νι­σμό της Ελ­λη­νι­κής Εκ­παί­δευ­σης που τό­σο με­γά­λη α­νάγ­κη έ­χει η χώ­ρα μας.

*Το International Hellenic Association – IHA (Δι­ε­θνής Σύν­δε­σμος Ελ­λη­νι­σμού) http://www.professors-PhDs.com , εί­ναι έ­νας μη κερ­δο­σκο­πι­κός, μη κομ­μα­τι­κός ορ­γα­νι­σμός, με έ­δρα την πο­λι­τεί­α Delaware των Η.Π.Α. Τα 4.000 πε­ρί­που μέ­λη του προ­έρ­χον­ται α­πό την α­νά τον κό­σμο Ελ­λη­νι­κή Δι­α­σπο­ρά και την Ελ­λά­δα. Πε­ρι­λαμ­βά­νουν Α­κα­δη­μα­ϊ­κούς,  ε­πι­στή­μο­νες, πρώ­ην δι­πλω­μά­τες, α­νώ­τε­ρους στρα­τι­ω­τι­κούς, δη­μο­σι­ο­γρά­φους και πνευ­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες του Ελ­λη­νι­σμού. Κα­τα­στα­τι­κός σκο­πός του ΙΗΑ εί­ναι να ε­νώ­σει και να βο­η­θή­σει τον Ελ­λη­νι­σμό, μέ­σα α­πό δι­ά­φο­ρες ε­πι­τρο­πές που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται σε ε­θνι­κά και πο­λι­τι­στι­κά θέ­μα­τα.

——————————————————————————————————————

Τα άρ­θρα που δη­μο­σι­εύ­ον­ται στην ι­στο­σε­λί­δα του ΙΗΑ εκ­φρά­ζουν α­πο­κλει­στι­κά τους συγ­γρα­φείς – μέ­λη του ΙΗΑ. Η ι­στο­σε­λί­δα του ΙΗΑ δεν λο­γο­κρί­νει, ού­τε ε­πεμ­βαί­νει σε άρ­θρα – κεί­με­να των με­λών του ΙΗΑ.

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

International Hellenic Association
Www.Professors-Phds.com
IHAHellas@gmail.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό