Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το ζωντανεμα της Τσανακλείου, του στολιδιού της πόλης της Κομοτηνής. Δημήτρης Καρασταύρου, αντιδήμαρχος Κομοτηναίων: «Η Τσανάκλειος συνδέει την Ιστορία Πολιτισμού με την σύγχρονη πραγματικότητα στην Κομοτηνή»

Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το ζωντανεμα της Τσανακλείου, του στολιδιού της πόλης της Κομοτηνής. Δημήτρης Καρασταύρου, αντιδήμαρχος Κομοτηναίων: «Η Τσανάκλειος συνδέει την Ιστορία Πολιτισμού με την σύγχρονη πραγματικότητα στην Κομοτηνή»

Έ­να α­πό τα πιο εμ­βλη­μα­τι­κά και ι­στο­ρι­κά κτί­ρια της Κο­μο­τη­νής η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή, ε­πι­τέ­λους με­τά α­πό δέ­κα χρό­νια έρ­γων και αρ­κε­τών άλ­λων ε­τών που προ­η­γή­θη­καν προ­ε­τοι­μα­σι­ών, στέ­κει α­γέ­ρω­χη, α­να­και­νι­σμέ­νη με σε­βα­σμό στην αρ­χι­τε­κτο­νι­κή της δο­μή και την ε­σω­τε­ρι­κή της δι­αρ­ρύθ­μι­ση και δι­ά­κο­σμο, φω­τί­ζον­τας πραγ­μα­τι­κά την Κο­μο­τη­νή ως έ­να πραγ­μα­τι­κό στο­λί­δι!

Α­πό το 2010 ξε­κί­νη­σαν τα έρ­γα α­νά­πλα­σης της Τσα­να­κλεί­ου και ε­ξε­λί­χθη­καν σε τρεις φά­σεις, οι ο­ποί­ες χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν και α­πό το Ε­ΣΠΑ, ι­δι­αί­τε­ρα η δεύ­τε­ρη φά­ση που ή­ταν και η πιο δα­πα­νη­ρή.

Πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο που συ­νέ­δε­σε και δι­α­φο­ρε­τι­κές δι­οι­κή­σεις στο Δή­μο Κο­μο­τη­ναί­ων.

Σύμ­φω­να με τον Αν­τι­δή­μαρ­χο ε­πί των Τε­χνι­κών Έρ­γων, Δη­μή­τρη Κα­ρα­σταύ­ρου, η πρώ­τη φά­ση ξε­κί­νη­σε α­πό το 2010 με πό­ρους του Δή­μου της τά­ξης των 775.000 ευ­ρώ.

Η πρώ­τη φά­ση α­φο­ρού­σε κα­ταρ­χάς την στα­τι­κή ε­νί­σχυ­ση του κτι­ρί­ου, κα­θώς τα χρό­νια που πέ­ρα­σαν και οι δι­ά­φο­ρες χρή­σεις, με την τε­λευ­ταί­α να εί­ναι ως η Πρυ­τα­νεί­α του Δη­μο­κρι­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, σί­γου­ρα α­παι­τού­σε την ε­πού­λω­ση των πλη­γών και κυ­ρί­ως την στα­τι­κή του ε­πάρ­κεια.

Στη δεύ­τε­ρη φά­ση κα­τά το έ­τος 2014 η ο­ποί­α και χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε α­πό το ΠΕΠ της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜ-Θ, α­πό το κομ­μά­τι πο­λι­τι­κής συ­νο­χής του Ε­ΣΠΑ, ύ­ψους 2,5 εκ ευ­ρώ, α­πο­τέ­λε­σε και την πιο καί­ριας ση­μα­σί­ας πα­ρέμ­βα­ση, κα­θώς πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε την ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση του κτι­ρί­ου.

Ε­πι πλέ­ον χρει­ά­στη­κε και  μια τρο­πο­ποί­η­ση της με­λέ­της για την ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση του ξύ­λι­νου τα­βα­νιού, αλ­λά και η δι­αρ­ρύθ­μι­ση του ε­σω­τε­ρι­κού χώ­ρου με τις κα­μά­ρες, που α­πο­κα­λύ­φθη­καν και οι ο­ποί­ες πά­ση θυ­σί­α έ­πρε­πε να πα­ρα­μεί­νουν α­ναλ­λοί­ω­τες και με­τά το πέ­ρας των λε­πτε­πί­λε­πτων ερ­γα­σι­ών ε­σω­τε­ρι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης.

Ει­δι­κό­τε­ρα, η ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε στα­τι­κή ε­νί­σχυ­ση, φρον­τί­δα των τοί­χων και των  δα­πέ­δων, φω­τι­σμό, ό­λα σύμ­φω­να με την προ­ϋ­πάρ­χου­σα αρ­χι­τε­κτο­νι­κή και των στοι­χεί­ων που υ­πήρ­χαν, βα­σι­σμέ­νη πια σε μια άλ­λη πιο σύγ­χρο­νη και στέ­ρε­α δο­μή.

Ε­πί­σης στην δεύ­τε­ρη φά­ση της α­νά­πλα­σης της Τσα­να­κλεί­ου, έ­γι­ναν και ερ­γα­σί­ες για την δι­ευ­θέ­τη­ση του τε­ρά­στιου αύ­λει­ου χώ­ρου, ο ο­ποί­ος πια πε­ρι­λαμ­βά­νει και έ­να μι­κρό θε­α­τρά­κι!

Η Τρί­τη και τε­λευ­ταί­α φά­ση στοί­χη­σε 305.000 ευ­ρώ και α­φο­ρού­σε την Δι­α­μόρ­φω­ση του υ­πο­σταθ­μού της ΔΕ­Η που υ­πήρ­χε στο χώ­ρο, ε­νώ ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν και οι ερ­γα­σί­ες α­νά­πλα­σης στον αύ­λει­ο χώ­ρο της Τσα­να­κλεί­ου.

Πια  για το νέ­ο και πλή­ρες α­να­και­νι­σμέ­νο κτί­ριο της Τσα­να­κλεί­ου, έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί και οι χρή­σεις. Λει­τουρ­γεί η Βι­βλι­ο­θή­κη της Κο­μο­τη­νής, λει­τουρ­γεί παι­δι­κή βι­βλι­ο­θή­κη, σύμ­φω­να με τα …δε­δο­μέ­να των ε­πί­πλων που ται­ριά­ζουν στα δι­κά τους γού­στα !­!!

Φυ­σι­κά λει­τουρ­γεί και Η­λε­κτρο­νι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη, αλ­λά και α­να­γνω­στή­ριο για του Φοι­τη­τές της Κο­μο­τη­νής.

Α­πό τις ε­πό­με­νες ε­νέρ­γει­ες εί­ναι να λει­τουρ­γή­σει και έ­να πα­νέ­μορ­φο κα­φέ-α­να­ψυ­κτή­ριο.

Στο κτί­ριο της Τσα­να­κλεί­ου, εί­ναι και ο σχε­δια­σμός να με­τα­φερ­θεί το Μου­σεί­ο Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή της Κο­μο­τη­νής, κα­θώς υ­πάρ­χει ο ά­νε­τος χώ­ρος για να μπουν με μον­τέρ­νο τρό­πο τα εκ­θέ­μα­τα ε­νός Μου­σεί­ου που έ­χει κά­νει την Κο­μο­τη­νή δι­ά­ση­μη, μια και πολ­λά σχο­λεί­α την έ­χουν ε­πι­σκε­φθεί για να δουν α­πό κον­τά τα χει­ρό­γρα­φα της με­γά­λης μα­θη­μα­τι­κής δι­ά­νοι­ας, που έ­λυ­νε τα προ­βλή­μα­τα του Α­ϊν­στά­ιν για την δι­α­τύ­πω­ση της θε­ω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας και ό­χι μό­νο!

Οι α­να­και­νι­σμέ­νοι χώ­ροι της Τσα­να­κλεί­ου κάλ­λι­στα μπο­ρούν να φι­λο­ξε­νή­σουν με­γά­λα ει­κα­στι­κά γε­γο­νό­τα, Εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής, φω­το­γρα­φί­ας, εκ­δη­λώ­σεις πο­λι­τι­σμού.

Μά­λι­στα στις σκέ­ψεις του Δή­μου εί­ναι ε­κεί στην Τσα­νά­κλει­ο, να γί­νε­ται η ε­πί­ση­μη υ­πο­δο­χή των υ­ψη­λών προ­σώ­πων και με­γά­λων προ­σω­πι­κο­τή­των ό­ταν η Κο­μο­τη­νή δέ­χε­ται αυ­τές τις υ­ψη­λές ε­πι­σκέ­ψεις. Ή­δη το βά­πτι­σμα του πυ­ρός για τέ­τοι­ου εί­δους γε­γο­νό­τα, έ­γι­νε με την υ­πο­δο­χή και την α­πό­δο­ση τι­μών στην Θρα­κι­ώ­τισ­σα Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Κα­τε­ρί­να Σα­κελ­λα­ρο­πού­λου στην ε­πί­ση­μη γι­ορ­τή της πό­λης στα Ε­λευ­θέ­ρια. Ω­στό­σο,  η Θρά­κη τα Ε­λευ­θέ­ριά της  τα έ­ζη­σε φέ­τος βου­βά και με ό­λες τις εκ­δη­λώ­σεις και μά­λι­στα στην χρυ­σή ε­πέ­τει­ο των 100 ε­τών να α­κυ­ρώ­νον­ται , λό­γω της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νο­ϊ­ού.

Στις σκέ­ψεις του Δή­μου εί­ναι να γί­νον­ται ε­κεί και οι Πο­λι­τι­κοί Γά­μοι!

Το σί­γου­ρο εί­ναι πως στους στό­χους του Δή­μου εί­ναι το κτί­ριο να έ­χει αν­τα­πο­δο­τι­κό­τη­τα στους πο­λί­τες και ό­χι να κα­τα­κλυ­σθεί α­πό προ­σω­πα­γείς θέ­σεις των αυ­το­δι­οι­κη­τι­κών.

«Το κτί­ριο το α­να­και­νί­σα­με για τους πο­λί­τες και ό­χι για γρα­φεί­α αυ­το­δι­οι­κη­τι­κών», υ­πο­γράμ­μι­σε με νό­η­μα ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

«Βλέ­πον­τας ο κό­σμος της Κο­μο­τη­νής, ντό­πιοι και ε­πι­σκέ­πτες την Τσά­να­κλει­ο να στέ­κει λαμ­πε­ρή και α­γέ­ρω­χη, ει­σπράτ­τει το μή­νυ­μα πως η το­πι­κή κοι­νω­νί­α της πε­ρι­ο­χής, φρον­τί­ζει να έ­χει μια α­ει­φο­ρι­κή σχέ­ση με την ι­στο­ρί­α της τον πο­λι­τι­σμό της, αλ­λά και την α­νά­πτυ­ξή της με σε­βα­σμό. Μια κοι­νω­νί­α που δεν φρον­τί­ζει ό­λα αυ­τά, σί­γου­ρα την πε­ρι­μέ­νει μια κα­τι­ού­σα πο­ρεί­α. Ε­μείς ε­πι­θυ­μού­με να δέ­σου­με την Τσα­νά­κλει­ο με το Ι­στο­ρι­κό, Εμ­πο­ρι­κό κέν­τρο της Πό­λης της Κο­μο­τη­νής, το Βυ­ζαν­τι­νό Φρού­ριο, το κτί­ριο της πα­λιάς Νο­μι­κής, μέ­σα α­πό μια ι­στο­ρι­κή δι­α­δρο­μή και με τον σχε­δια­σμό με τον ο­ποί­α κα­ταρ­τί­ζου­με», τό­νι­σε ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

Στους σχε­δια­σμούς της τω­ρι­νής Δη­μο­τι­κής Αρ­χής εί­ναι και η α­νά­πλα­ση του πα­λαι­ού Δι­κα­στι­κού Με­γά­ρου, αλ­λά και ε­πί­σης των πα­λαι­ών Σφα­γεί­ων της Κο­μο­τη­νής.

«Το πρώ­το που πρέ­πει να γί­νει εί­ναι η πα­ρα­χώ­ρη­ση των κτι­ρί­ων α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Δι­και­ο­σύ­νης και το Ί­δρυ­μα Τέ­χνης και Πα­ρά­δο­σης. Στο με­τα­ξύ ε­μείς εκ­πο­νού­με τον σχε­δια­σμό μας για , ού­τως ώ­στε, μέ­χρι να γί­νει η πα­ρα­χώ­ρη­ση στο Δή­μο, να έ­χου­με ώ­ρι­μες τις με­λέ­τες για την α­ξι­ο­ποί­η­ση προ­κει­μέ­νου να τα εν­τά­ξου­με σε προ­γράμ­μα­τα του Ε­ΣΠΑ και να α­να­δέ­ι­ξου­με και άλ­λα κτί­ρια και να τα α­ξι­ο­ποι­ή­σου­με σε κυ­ψέ­λες πο­λι­τι­σμού για την πό­λη μας. Το χρω­στά­με στο πα­ρε­θλόν και στις μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές», τό­νι­σε κα­τα­λή­γον­τας ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

 

Έ­να κτί­ριο σύμ­βο­λο της Ι­στο­ρί­ας της Κο­μο­τη­νής: Τσα­νά­κλει­ος : «Α­πό σφρα­γί­δα ι­στο­ρί­ας, γέ­φυ­ρα μέλ­λον­τος.­.­.»

«Έ­να κτί­ριο που μπο­ρεί και αν­τι­προ­σω­πεύ­ει δι­α­χρο­νι­κά την ι­στο­ρί­α της πό­λης μας, πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει και τη γέ­φυ­ρα της Κο­μο­τη­νής προς το μέλ­λον. Ό­λη η πα­λι­ό­τε­ρη ι­στο­ρί­α της Τσα­να­κλεί­ου ταυ­τί­ζε­ται με το δι­α­χρο­νι­κό ρό­λο της Κο­μο­τη­νής ως δι­οι­κη­τι­κής και εκ­παι­δευ­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας της ευ­ρύ­τε­ρης Πε­ρι­φέ­ρειας Αν. Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης και ως έ­δρας του Δη­μο­κρι­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης» α­να­φέ­ρει σε αρ­θρο­γρα­φί­α του ο Ευ­ρι­πί­δης Στυ­λι­α­νί­δης, βου­λευ­τής Ρο­δό­πης σή­με­ρα αλ­λά ή­ταν ε­κεί­νο το πρό­σω­πο που κα­τά­φε­ρε α­πό το 2007 ως υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των της Ελ­λά­δας να «ξε­κα­θα­ρί­σει» το ι­δι­ο­κτη­σια­κό κα­θε­στώς της Τσα­να­κλεί­ου.

Την ι­δι­ο­κτη­σί­α του κτι­ρί­ου δι­εκ­δι­κού­σαν το Δη­μο­κρί­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θρά­κης, ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής και ο Ορ­γα­νι­σμός Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων (Ο­ΣΚ). Η ε­πί μα­κρόν εκ­κρε­μής αυ­τή αμ­φι­σβή­τη­ση εί­χε ως συ­νέ­πεια την εγ­κα­τά­λει­ψη και στα­δια­κή α­πα­ξί­ω­ση ή και κα­τα­στρο­φή του ι­στο­ρι­κού κτι­ρί­ου….

Με τη συ­νερ­γα­σί­α ό­λων των το­πι­κών αρ­χών, των δη­μάρ­χων Α. Βα­βα­τσι­κλή, Δ. Κο­τσά­κη και Γ. Πε­τρί­δη κα­θώς και του πρύ­τα­νη του ΔΠΘ κα­θη­γη­τή Κ. Σι­μό­που­λου και ε­πί τη βά­ση των α­πα­ραί­τη­των νο­μι­κών εγ­γρά­φων, το θέ­μα δι­ευ­θε­τή­θη­κε… α­σφα­λώς με την πρω­το­βου­λί­α του τό­τε υ­πουρ­γού κ. Στυ­λι­α­νί­δη.

 

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή Κο­μο­τη­νής

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κτί­ρια α­πό ι­στο­ρι­κής και αρ­χι­τε­κτο­νι­κής ά­πο­ψης του Δή­μου Κο­μο­τη­νής και α­νε­γέρ­θη­κε με δω­ρε­ά του ευ­ερ­γέ­τη Νέ­στο­ρος Τσα­να­κλή. Πρό­κει­ται για έ­να τρι­ώ­ρο­φο δι­α­τη­ρη­τέ­ο κτί­ριο εμ­βα­δού 1.145 τ.μ. σε οι­κό­πε­δο ε­πι­φα­νεί­ας 3.509 τ.μ.
Ε­κτο­τε το κτί­ριο πα­ρέ­με­νε κλει­στό και με την πά­ρο­δο των ε­τών υ­πέ­στη ε­κτε­τα­μέ­νες φθο­ρές, λό­γω έλ­λει­ψης συν­τή­ρη­σης.

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή ή Ελ­λη­νι­κή Α­στι­κή Σχο­λή Νέ­στω­ρος Τσα­να­κλή υ­πήρ­ξε εκ­παι­δευ­τή­ριο και α­νοι­κο­δο­μή­θη­κε το δι­ά­στη­μα 1906-1907 με δα­πά­νες του α­πο­δή­μου στη­ν Αί­γυ­πτο Κο­μο­τη­ναί­ου Νέ­στο­ρα Τσα­να­κλή. Το κτή­ριο εγ­και­νι­ά­στη­κε ως Α­στι­κή σχο­λή Αρ­ρέ­νων το 1908. Το δι­ά­στη­μα 1922-1954 στε­γα­ζό­ταν στο κτί­ριο η Γε­νι­κή Δι­οί­κη­σης Θρά­κης και το δι­ά­στη­μα 1954-1972 η Νο­μαρ­χί­α Ρο­δό­πης. Αρ­γό­τε­ρα στε­γά­στη­κε μέ­χρι το 2000 η Πρυ­τα­νεί­α του Δη­μο­κρί­τει­ου Πα­νε­πι­στή­μιου Θρά­κης και το κτί­ριο σή­με­ρα εί­ναι γνω­στό και ως η Πα­λιά Πρυ­τα­νεί­α.

Έ­κτο­τε το κτί­ριο πα­ρέ­με­νε κλει­στό και με την πά­ρο­δο των ε­τών υ­πέ­στη ε­κτε­τα­μέ­νες φθο­ρές, λό­γω έλ­λει­ψης συν­τή­ρη­σης, μέ­χρι την α­να­καί­νι­ση του.

 

Νέ­στο­ρας Τσα­να­κλής

Ο Νέ­στο­ρας Τσα­να­κλής γεν­νή­θη­κε στη­ν Κο­μο­τη­νή το 1841 α­πό μι­κρο­α­στι­κή οι­κο­γέ­νεια. Τό­τε η Κο­μο­τη­νή εί­χε 10-12 χι­λιά­δες κα­τοί­κους. Δε­κα­πέν­τε ε­τών ο Τσα­να­κλής ξε­νι­τεύ­ε­ται στη­ν Αί­γυ­πτο ό­που γί­νε­ται βι­ο­μή­χα­νος με το εμ­πό­ριο κα­πνού και τσι­γά­ρων. Το 1859 φέρ­νει κα­πνό και ερ­γά­τες α­πό την Θρά­κη και ι­δρύ­ει το πρώ­το ερ­γο­στά­σιο πα­ρα­γω­γής τσι­γά­ρων στο Σου­έζ. Γυ­ρί­ζει στην Κο­μο­τη­νή το 1859. Με δα­πά­νες του Τσα­να­κλή το δι­ά­στη­μα 1906-1907 α­νοι­κο­δο­μή­θη­κε η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή και λει­τούρ­γη­σε πρώ­τη φο­ρά το 1908 με την με­τα­φο­ρά της Α­στι­κής Σχο­λής Αρ­ρέ­νων (Αρ­ρε­να­γω­γεί­ο ή Σχο­λαρ­χεί­ον). Το κτή­ριο κό­στι­σε 10.000 Ο­θω­μα­νι­κές χρυ­σές λί­ρες και για την συν­τή­ρη­ση και μι­σθο­δο­σί­α του σχο­λεί­ου ο Τσα­να­κλής δι­έ­θε­τε κά­θε χρό­νο 300 χρυ­σές λί­ρες.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό