Το ΜΗΝΥΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ»

Το ΜΗΝΥΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                          

ΚΟΜΟΤΗΝΗ  26-09-2021 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

«Ὁ μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς». Αὐτός εἶναι ὁ χαρακτηριστικός τίτλος μέ τόν ὁποῖον τιτλοφορεῖται ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ὁ Ἱωάννης κέρδισε καί κατέκτησε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τόν τίτλο τοῦ ἀγαπημένου μαθητῆ μέ τήν ὁλόψυχη ἀφοσίωση του πρός Αὐτόν.

Ἠταν προηγουμένως μαθητής τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὅταν δέ, μετά τήν βάπτιση Τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη, ὁ Πρόδρομος Τόν παρουσίασε ὡς τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, δύο μαθηταί τοῦ Βαπτιστοῦ ἀκολουθοῦν τόν Χριστό. Τόν πλησιάζουν καί μέ ἁπλότητα τόν ἐρωτοῦν «Ραβί ποῦ μένεις»; «Ἔρχεσθε καί ἴδετε» ἦταν ἡ ἀπάντησή Του, πῆγαν πράγματι καί εἶδαν πού μένει καί ἔμειναν μαζί του τήν ἡμέρα ἐκείνη. Ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο μαθητῶν τοῦ Προδρόμου, πού ἀκολούθησαν τόν Κύριον, ἦταν ὁ Ἰωάννης. Τόση δέ ἐντύπωση καί τόση ἐπίδραση ἄσκησε στόν Ἰωάννη ἡ πρώτη αὐτή ἐπαφή καί γνωριμία μέ τόν Κύριο, ὥστε, ὅταν ἀργότερα ἔγραφε τό Εὐαγγέλιό του σημείωσε καί τήν ὥρα τῆς συναντήσεως μέ τόν Χριστό «ὥρα ἦν ὡς δεκάτη». Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά τόν Ἰωάννη ἦταν ἱστορική ἡ ἡμέρα καί ἡ ὥρα αὐτή.

Ἔκτοτε ὁ Ἰωάννης ἀφοσιώνεται ἐξ ὁλοκλήρου στόν Σωτῆρα Χριστό καί διακρίνεται γιά τόν ζῆλο καί τήν ὁλοκληρωτική του ἀγάπη πρός τόν Θεῖο Διδάσκαλο καί Σωτῆρα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ τρεῖς σπουδαῖες περιστάσεις τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου, τίς ὁποῖες τρεῖς μόνο μαθητές παρακολούθησαν ὡς αὐτόπτες ὁ Ἱωάννης ἦταν παρών. Τόσο κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ, ὅσο καί κατά τήν ἀνάσταση τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου, ὅπως καί κατά τίς φρικτές ὧρες τῆς ἀγωνίας τοῦ Κυρίου στή Γεθσημανή.

Ἦλθε δέ καί ἡ κρισιμώτατη ὥρα κατά τήν ὁποία ὁ Ἰωάννης ἀπέδειξε ἔμπρακτα ὅτι ἦταν ὄντως ἄξιος τῆς ἰδιαίτερης ἀγάπης τοῦ Διδασκάλου. Ὅταν ὁ Κύριος συνελήφθη καί δικάζετο καί ὅταν κατόπιν ἀνυψώθηκε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι μαθητές τόν ἐγκατέλειψαν καί διασκορπίστηκαν ὁ Ἰωάννης βρίσκονταν κοντά στόν Κύριο. Μένει δίπλα στόν Σταυρόν Του μέχρι τέλους. Καί δέν ἐννοεῖ νά ἀποχωρισθεῖ ἀπό Αὐτόν, δίχως νά ὑπολογίζει κανέναν κίνδυνο. Ἀψηφᾷ ἐνδεχόμενες θλιβερές συνέπειες καί μένει πλήρης ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως δίπλα στόν σταυρωθέντα Κύριο. Πῶς λοιπόν νά μήν ἀξιωθεῖ καί τῆς ἰδιαίτερης τιμῆς νά ἀκούσει ἀπό τό στόμα τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ, ὅτι τόν καθιστᾶ προστάτη τῆς Μητέρας Του καί ὅτι ἐφεξῆς ἡ Παναγία Παρθένος γίνεται μήτηρ τοῦ Ἰωάννη καί αὐτός υἱός της, ἐντεταλμένος «ἵνα παραλάβῃ αὐτήν εἰς τά ἴδια».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό