Βιολογικός Καθαρισμός παραλιακής ζώνης Φαναρίου, Αρωγής και Μέσης: Ότι πιο σύγχρονο υπάρχει και με πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλοι Βιολογικοί

Βιολογικός Καθαρισμός παραλιακής ζώνης Φαναρίου, Αρωγής και Μέσης: Ότι πιο σύγχρονο υπάρχει και με πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλοι Βιολογικοί

Ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της κα­τα­σκευ­ής των δι­κτύ­ων

Η ε­πό­με­νη φά­ση εί­ναι η κα­τα­σκευ­ή της Κεν­τρι­κής Μο­νά­δας η ο­ποί­α θα λει­τουρ­γή­σει δο­κι­μα­στι­κά για 6 μή­νες ο α­νά­δο­χος

Έ­να ό­νει­ρο και έ­να ό­ρα­μα α­πό τον και­ρό του Δή­μου Αι­γεί­ρου, γί­νε­ται­  πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για το πα­νέ­μορ­φο Ψα­ρο­χώ­ρι­  το γνω­στό μας Φα­νά­ρι του Δή­μου Κο­μο­τη­νή­ς  στη Ρο­δό­πη και τους άλ­λους πα­ρα­λια­κούς και πα­νέ­μορ­φους οι­κι­σμούς, Α­ρω­γή και Μέ­ση! Πρό­κει­ται για το έρ­γο­  Βι­ο­λο­γι­κού Κα­θα­ρι­σμού.

Το έρ­γο, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 17 εκ. ευ­ρώ, α­φο­ρά στην κα­τα­σκευ­ή και λει­τουρ­γί­α δι­κτύ­ου α­πο­χέ­τευ­σης α­κα­θάρ­των των οι­κι­σμών Φα­να­ρί­ου, Α­ρω­γής και Πα­ρα­λί­ας Μέ­σης και Εγ­κα­τα­στά­σε­ων Ε­πε­ξερ­γα­σί­ας Λυ­μά­των (ΕΕΛ) των εν λό­γω οι­κι­σμών, και α­να­μέ­νε­ται να έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­σα σε 2 χρό­νια.

Φο­ρέ­ας Υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου εί­ναι η Δη­μο­τι­κή Ε­πι­χεί­ρη­ση Ύ­δρευ­σης – Α­πο­χέ­τευ­σης Κο­μο­τη­νής (ΔΕΥΑΚ). Το έρ­γο ό­πως προ­α­να­φέρ­θη­κε χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Πο­λι­τι­κής και Κοι­νω­νι­κής Συνοχής 2014-2020 της ΕΕ.

Η διά­ρκεια των έρ­γων εί­ναι 18 μή­νες α­πό την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης.

Ή­δη έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί η κα­τα­σκευ­ή των δι­κτύ­ων και τα αν­τλι­ο­στά­σια με­τα­φο­ράς λυ­μά­των σε Μέ­ση, Α­ρω­γή και ο­σο­νού­πω ο­λο­κλη­ρώ­νον­ται και στο Φα­νά­ρι και μά­λι­στα πριν την έ­ναρ­ξη της του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου, 14 Μα­ΐ­ου. Οι ερ­γα­σί­ες της συγ­κε­κρι­μέ­νης ερ­γο­λα­βί­ας εί­χαν ξε­κι­νή­σει στις αρ­χές του 2020. Η ε­πό­με­νη φά­ση εί­ναι να το­πο­θε­τη­θεί α­νά­δο­χος για την κεν­τρι­κή μο­νά­δα ε­πε­ξερ­γα­σί­ας.

Ο συ­νο­λι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου εί­ναι 4.050.000,00 Ευ­ρώ πλέ­ον ΦΠΑ 24% και χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ του «Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020».

Τό­πος ε­κτέ­λε­σης του έρ­γου εί­ναι η πε­ρι­ο­χή του Φα­να­ρί­ου- Παρ. Μέ­σης, της Δ.Ε. Αι­γεί­ρου του Δή­μου Κο­μο­τη­νής, του Ν. Ρο­δό­πης, της Πε­ρι­φέ­ρειας Α­νατ. Μα­κε­δο­νί­ας & Θρά­κης.

Η συγ­κε­κρι­μέ­νη ερ­γο­λα­βί­α α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή της Εγ­κα­τά­στα­σης Ε­πε­ξερ­γα­σί­ας Λυ­μά­των του Φα­να­ρί­ου, Α­ρω­γής και Πα­ρα­λί­ας Μέ­σης δυ­να­μι­κό­τη­τας 4.930 Ι.Α. με δυ­να­τό­τη­τα ά­με­σης ε­πέ­κτα­σης και το έρ­γο δι­ά­θε­ση­ς  σύμ­φω­να με την εγ­κε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη.

Το έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει:

·  την εκ­πό­νη­ση και κά­θε εί­δους συμ­πλη­ρω­μα­τι­κής με­λέ­της και έ­ρευ­να­ς και την με­λέ­τη ε­φαρ­μο­γής των Η/Μ έρ­γων,

·  την κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων Πο­λι­τι­κού Μη­χα­νι­κού της Ε.Ε.Λ. Φα­να­ρί­ου,

·  την προ­μή­θεια και εγ­κα­τά­στα­ση ό­λου του η­λε­κτρο­λο­γι­κού και μη­χα­νο­λο­γι­κού ε­ξο­πλι­σμού της Ε.Ε.Λ.,

·  την πλή­ρη κα­τα­σκευ­ή του κτι­ρί­ου ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης και των βο­η­θη­τι­κών έρ­γων υ­πο­δο­μής σύμ­φω­να με την εγ­κε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη,

· τη θέ­ση σε α­πο­δο­τι­κή λει­τουρ­γί­α και τις δο­κι­μές ο­λο­κλή­ρω­σης

·  τη δο­κι­μα­στι­κή λει­τουρ­γί­α του έρ­γου α­πό τον Α­νά­δο­χο για χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα έ­ξι (6) μη­νών.

Ο Α­νά­δο­χος θα κα­τα­σκευά­σει το συ­νο­λι­κό έρ­γο θα το λει­τουρ­γή­σει σε δο­κι­μα­στι­κή λει­τουρ­γί­α για δι­ά­στη­μα 6 μη­νών και θα το πα­ρα­δώ­σει σε πλή­ρη και κα­νο­νι­κή λει­τουρ­γί­α σύμ­φω­να με την ΑΕΠΟ.

Μέ­χρι σή­με­ρα έ­χει α­να­δει­χθεί ο α­νά­δο­χος κα­τό­πιν της υ­π’­αρ. 36/2021 α­πό­φα­σης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί ο έ­λεγ­χος του δι­α­γω­νι­στι­κής δι­α­δι­κα­σί­ας α­πό την Α­πο­κεν­τρω­με­νή Δι­οί­κη­ση Μα­κε­δο­νί­ας – Θρά­κης κα­θώς και ο προ­συμ­βα­τι­κός έ­λεγ­χος α­πό το Ε­λεγ­κτι­κό Συ­νέ­δριο και α­πό την Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Δι­α­χεί­ρι­σης του Ε.Π. Πε­ρι­φέ­ρειας Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης. Κα­τό­πιν αυ­τών θα εί­μα­στε σε θέ­ση να προ­χω­ρή­σου­με στην υ­πο­γρα­φή σύμ­βα­σης με την α­νά­δο­χο ε­ται­ρεί­α.

 

«Ευ­ελ­πι­στού­με ό­τι μέ­σα στο ε­πό­με­νο τρί­μη­νο θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί η δι­α­δι­κα­σί­α των ε­λέγ­χων», το­νί­ζει ο πρό­ε­δρος της ΔΕΥΑΚ, Νό­της Χα­ρα­λαμ­πί­δης.

Α­ναμ­φί­βο­λα πρό­κει­ται για μια με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α της ΔΕΥΑΚ Κο­μο­τη­νής, των αν­θρώ­πων που πί­στε­ψαν στο έρ­γο το πά­λε­ψαν με τι­τά­νι­ες προ­σπά­θει­ες και ευ­τυ­χώς βρέ­θη­κα­ν  τα πο­λι­τι­κά­  και αυ­το­δι­οι­κη­τι­κά ευ­ή­κο­α ώ­τα για να ξε­κι­νή­σει! Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί πω­ς  η­  προ­η­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ,   ξεμ­πλό­κα­ρε το έρ­γο σε κρί­σι­μα στά­δια  της ε­ξέ­λι­ξής του και μέ­χρι την έν­τα­ξη στο­  ΕΣΠΑ.

Το έρ­γο, ξε­κί­νη­σε με αί­τη­ση στο ΕΠΕΡΑΑ α­πό το 2010 και στα μέ­σα του 2011 υ­πήρ­ξε η έγ­κρι­ση, ε­νώ το 2013 εγ­κρί­θη­καν οι με­λέ­τες των δι­κτύ­ων και η προ­με­λέ­τη του βι­ο­λο­γι­κού.

Στη συ­νέ­χεια υ­πήρ­ξε κα­θυ­στέ­ρη­ση για την ά­δεια α­πό την Δι­εύ­θυν­ση Δα­σών, με α­πο­τέ­λε­σμα να μην έ­χουν ό­λες τις α­δει­ο­δο­τή­σεις μέ­χρι να φτά­σουν κον­τά στην ο­λο­κλή­ρω­ση της πα­λιάς προ­γραμ­μα­τι­κής πε­ρι­ό­δου, με το έρ­γο να περ­νά έ­τσι στην ε­πό­με­νη προ­γραμ­μα­τι­κή, και με­τά α­πό συμ­φω­νί­α να περ­νά α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης στην Πε­ρι­φέ­ρεια ΑΜ-Θ, και με­τά να α­νοί­ξει το μέ­τρο στη νέ­α προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δο.

Πε­ραι­τέ­ρω κα­θυ­στέ­ρη­ση προ­έ­κυ­ψε α­πό το γε­γο­νός πως η πε­ρι­ο­χή ε­ξαι­ρέ­θη­κε α­πό τη λί­στα της Ει­δι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Υ­δά­των για τους οι­κι­σμούς Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας, που ή­ταν ε­πι­λέ­ξι­μη, ό­μως με­τά α­πό συ­νερ­γα­σί­α με τον ει­δι­κό γραμ­μα­τέ­α και τον γε­νι­κό γραμ­μα­τέ­α κ. Κα­πε­τά­νιο, εν­τά­χθη­καν ξα­νά στη λί­στα και έ­τσι ξε­πε­ρά­στη­κε το πρό­βλη­μα.   Το έρ­γο­  άρ­γη­σε, ό­χι ό­μως με ευ­θύ­νη της ΔΕΥΑΚ, σύμ­φω­να με τον νυν Αν­τι­δή­μαρ­χο Τε­χνι­κών, Δη­μή­τρη Κα­ρα­σταύ­ρου που ε­πι θη­τεί­ας Γι­ώρ­γου Πε­τρί­δη, έ­τρε­ξαν μα­ζί και που πί­ε­ζαν πο­λι­τι­κά­  πάν­τα για να μην χα­θεί το με­γά­λο αυ­τό έρ­γο για την πε­ρι­ο­χή μας.

 

Το προ­φίλ του έρ­γου

Τα έρ­γα α­πο­χέ­τευ­σης πιο συγ­κε­κρι­μέ­να πε­ρι­λαμ­βά­νουν:  • Βα­ρυ­τι­κό δί­κτυ­ο α­γω­γών με­τα­φο­ράς α­κα­θάρ­των των οι­κι­σμών Φα­νά­ρι, Α­ρω­γή και Πα­ρα­λί­α Μέ­σης συ­νο­λι­κού μή­κους 27.573μ. εκ των ο­ποί­ων τα 11.775μ. του οι­κι­σμού Φα­να­ρί­ου, 11.762 του οι­κι­σμού Α­ρω­γή και 4.036μ. του οι­κι­σμού Πα­ρα­λί­ας Μέ­σης. • Κα­τα­θλι­πτι­κό δί­κτυ­ο α­γω­γών με­τα­φο­ράς α­κα­θάρ­των 10.840μ. εκ των ο­ποί­ων 6.150μ. ε­κτός των ο­ρί­ων των οι­κι­σμών. • Δέ­κα αν­τλι­ο­στά­σια, συ­νο­δευ­ό­με­να α­πό οι­κί­σκους δι­α­στά­σε­ων 4,0×5,0μ (ο­κτώ εξ αυ­τών) και δύ­ο με δι­α­στά­σεις 6,0×4,5μ.  Προ­σπά­θεια που εί­χε ξε­κι­νή­σει α­πό το Δή­μο Αι­γεί­ρου.

Ο συγ­κε­κρι­μέ­νο­ς  βι­ο­λο­γι­κός έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα ε­πέ­κτα­σης, ώ­στε να πε­ρι­λά­βει και άλ­λους οι­κι­σμούς, ό­μως α­πό τη στιγ­μή που η χώ­ρα δι­α­θέ­τει πό­ρους για να α­πο­φύ­γει την ε­πι­βο­λή προ­στί­μων α­πό την ΕΕ για την μη ύ­παρ­ξη βι­ο­λο­γι­κού σε 213 οι­κι­σμούς, εί­ναι δύ­σκο­λο να χρη­μα­το­δο­τη­θεί η σύν­δε­ση μι­κρό­τε­ρων οι­κι­σμών.  Η μό­νη πε­ρί­πτω­ση σύν­δε­σης με τον βι­ο­λο­γι­κό εί­ναι ο οι­κι­σμός του Η­φαί­στου, πα­ρό­λο που ό­πως δή­λω­σε έ­χουν ε­τοι­μό­τη­τα και για άλ­λους οι­κι­σμούς, αν βρε­θούν οι χρη­μα­το­δο­τή­σεις.

«Ο  Βι­ο­λο­γι­κό­ς Φα­να­ρί­ου θα εί­ναι ό­τι πιο σύγ­χρο­νο υ­πάρ­χει με πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που δεν έ­χουν άλ­λοι Βι­ο­λο­γι­κοί»

Κα­μί­α πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση δεν θα υ­πάρ­χει α­πό τον Βι­ο­λο­γι­κό της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης του Δή­μου Κο­μο­τη­νής.

Πολ­λά ή­ταν τα ε­ρω­τη­μα­τι­κά κα­τοί­κων της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης, οι ο­ποί­οι μά­λι­στα εί­χα­ν  συμ­βου­λευ­τεί και δι­κη­γό­ρο, α­να­φο­ρι­κά με την θέ­ση κα­τα­σκευ­ής του βι­ο­λο­γι­κού,  κον­τά στον οι­κι­σμό της Μέ­σης.

Οι αν­τι­δρά­σει­ς  των κα­τοί­κω­ν  της Μέ­σης α­φο­ρού­σα­ν ­  κυ­ρί­ως για τον α­ν  θα υ­πήρ­χα­ν  στην α­τμό­σφαι­ρα δυ­σά­ρε­στες ο­σμές, ό­πω­ς  της Κο­μο­τη­νής ο Βι­ο­λο­γι­κός, που εί­ναι με α­νοι­κτές δε­ξα­με­νές. Ό­μως αυ­τό δεν ι­σχύ­ει ο Βι­ο­λο­γι­κός Φα­να­ρί­ου θα εί­ναι ό­τι πιο σύγ­χρο­νο υ­πάρ­χει, κα­θώς προ­βλέ­φθη­κε ό­τι θα βρί­σκε­ται­  σε­  πα­ρα­λια­κή ζώ­νη του Δή­μου Κο­μο­τη­νή­ς  και μά­λι­στα εν­τός πε­ρι­ο­χώ­ν  Ραμ­σάρ».

Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να για την ε­πε­ξερ­γα­σί­α, ε­πί της ου­σί­ας θα βγαί­νει κα­θα­ρό νε­ρό (η μο­νά­δα). Οι δε­ξα­με­νές λει­τουρ­γούν με μεμ­βρά­νες, ό­χι ό­πως λει­τουρ­γεί ο βι­ο­λο­γι­κός Κο­μο­τη­νής, αλ­λά με κλει­στές δε­ξα­με­νές κι έ­τσι δεν θα ε­κλύ­ον­ται­  ο­σμές. Α­πο­δέ­κτης δεν εί­ναι κά­ποι­ο ρέ­μα, ή η θά­λασ­σα, αλ­λά δη­μι­ουρ­γούν­ται με­ταλ­λι­κές δε­ξα­με­νές που έ­χουν προ­βλε­φθεί για να αρ­δεύ­ουν οι α­γρό­τες τα χω­ρά­φια τους.

Ε­άν δεν θέ­λουν να κά­νουν άρ­δευ­ση, γί­νον­ται τρεις ει­δι­κές γε­ω­τρή­σεις γι’ αυ­τό το σκο­πό – μί­α τε­χνο­λο­γί­α που ε­φαρ­μό­ζε­ται στην Α­με­ρι­κή και για πρώ­τη φο­ρά ε­φαρ­μό­ζε­ται στην Ελ­λά­δα στον βι­ο­λο­γι­κό Φα­να­ρί­ου – ό­που το α­πο­τέ­λε­σμα του βι­ο­λο­γι­κού θα πη­γαί­νει μέ­σα σε αυ­τές τις γε­ω­τρή­σεις.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί πως στη  σύμ­βα­ση θα προ­βλέ­πε­ται α­κό­μη και η α­γο­ρά ε­φε­δρι­κού ε­ξο­πλι­σμού, προ­κει­μέ­νου να μην υ­πάρ­χει θέ­μα σε­  πε­ρί­πτω­ση βλά­βης λό­γου χά­ρη.

 

Τα Θε­τι­κά Ο­φέ­λη σε Οι­κο­νο­μί­α και Του­ρι­σμό

Τα θε­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα του,  εί­ναι α­φε­νός πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά, βο­η­θών­τας στη δι­α­φύ­λα­ξη των κα­θα­ρών θα­λασ­σών στην πα­ρα­λια­κή ζώ­νη, α­φε­τέ­ρου δε και α­να­πτυ­ξια­κούς, δι­ό­τι η ε­πέν­δυ­ση μιας ξε­νο­δο­χεια­κής μο­νά­δας θα εί­ναι πιο ελ­κυ­στι­κή κα­θώ­ς  θα έ­χει α­παλ­λα­γεί α­πό τις υ­πο­χρε­ώ­σεις προ­σαρ­μο­γής στην πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή νο­μο­θε­σί­α με α­το­μι­κούς βι­ο­λο­γι­κούς κα­θα­ρι­σμούς.

Ή­δη τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια πολ­λές Ξε­νο­δο­χεια­κές Μο­νά­δες έ­χουν ξε­κι­νή­σει να κτί­ζον­ται, οι ο­ποί­ες α­τε­νί­ζουν το μέλ­λον με λυ­μέ­να τα χέ­ρια σε ό­τι α­φο­ρά την α­παλ­λα­γή της α­πό έρ­γα και έ­ξο­δα για α­το­μι­κό βι­ο­λο­γι­κό.

Πα­ράλ­λη­λα­  θα βο­η­θή­σει, οι­κο­νο­μι­κά, κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής, οι ο­ποί­οι πλη­ρώ­νουν με­γά­λα πο­σά για τον κα­θα­ρι­σμό των βό­θρων τους και πως θα δεί­ξει πο­λύ σύν­το­μα τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά του.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό