Υπό όρους ο επαναληπτικός πλειστηριασμός (14/10) του πρώην εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ στην Κομοτηνή

Υπό όρους ο επαναληπτικός πλειστηριασμός (14/10) του πρώην εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ στην Κομοτηνή

Ο επενδυτής θα αναλάβει την υποχρέωση να επαναλειτουργήσει το βιομηχανικό συγκρότημα εντός μιας τριετίας και να προσλάβει το 40% των εργαζομένων κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας του.

Στι1 14 Οκτωβρίου 2022 ορίστηκε από τον σύνδικο Νικόλαο Μπούρμπο ο νέος επαναληπτικός πλειστηριασμός του βιομηχανικού συγκροτήματος της εταιρίας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.», η οποία έχει πτωχεύσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο σύνδικος ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός εχει ορισμένους περιορισμούς ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς της επαναληπτικής διαδικασίας είναι το 1/2 της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών, ήτοι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (6.410.000,00 ευρώ).

– Δεδομένου ότι το προς εκποίηση βιομηχανικό συγκρότημα είναι στο νομό Ροδόπης, δεν μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών είτε οι κύριοι μέτοχοι των οποίων έχουν ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ.
– Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναλειτουργήσει το εκποιούμενο βιομηχανικό συγκρότημα για μια τριετία (3 έτη) από την αγορά του καθώς και να προσλάβει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) εκ των εργαζομένων σ’ αυτό κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας του.
– Κάθε υποψήφιος πλειοδότης για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 4738/2020, να καταθέτει εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ ( 1.923.000,00 ευρώ).

Στο διάστημα των τριών (3) ετών από την αγορά για την επαναλειτουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος, δεν περιλαμβάνεται ο εύλογος χρόνος που απαιτείται για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επανέναρξη της λειτουργίας του (π.χ. συντήρηση μηχανημάτων, πρόσληψη προσωπικού κ.λπ.) και ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπερβαίνει το έτος.
Επίσης, δεδομένου ότι η πάροδος αρκετών ετών καθιστά αβέβαιη την εύρεση ποσοστού 40% των εργαζομένων κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας του εργοστασίου, ο όρος θεωρείται ότι έχει πληρωθεί εφόσον απευθυνθεί πρόσκληση προς πρόσληψη στους εργαζόμενους που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία με προτεινόμενο μισθό όχι μικρότερο από τον προβλεπόμενο από τη συλλογική σύμβαση εργασίας της ειδικότητας εκάστου εργαζόμενου και χρονικό διάστημα αποδοχής της πρότασης είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης στον εργαζόμενο.

 

Τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία

Το εκποιούμενο συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων συνολικού εμβαδού 55.894,17 τετραγωνικών μέτρων, μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, των οχημάτων και των λοιπών κινητών του πραγμάτων, το οποίο λειτουργούσε για την παραγωγή και την επεξεργασία προϊόντων ξυλείας, έχει ανεγερθεί επί γηπέδου συνολικής επιφανείας 297.288 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από τα κάτωθι:
Α) 1. Ένα γήπεδο το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα (82.660) βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 34, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. στο με αριθμό 169β/27-2-1998 σχεδιάγραμμα «Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό 7 της ΒΙ.ΠΕ., ΔΥΤΙΚΑ με την οδό 10 της ΒΙ.ΠΕ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό 11 της ΒΙ.ΠΕ. και ΝΟΤΙΑ με την οδό 8 της ΒΙ.ΠΕ.
2. Ένα γήπεδο, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα (82.660), βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 39, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ε.Ζ.Η.Θ.Ε στο με αριθμό 169β/27-2-1998 σχεδιάγραμμα «Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό 8 της ΒΙ.ΠΕ., ΔΥΤΙΚΑ με την οδό 10 της ΒΙ.ΠΕ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό 11 της ΒΙ.ΠΕ. και ΝΟΤΙΑ με την οδό 9 της ΒΙ.ΠΕ.
3. Ένα γήπεδο το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (82.830), βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 44, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ι.Κ.Λ.Μ.Ι. στο με αριθμό 169β/27-2-1998 σχεδιάγραμμα «Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό 9 της ΒΙ.ΠΕ., ΔΥΤΙΚΑ με την οδό 10 της ΒΙ.ΠΕ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με χώρο ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ και ΝΟΤΙΑ έχει πρόσωπο στην περιφερειακή οδό της ΒΙ.ΠΕ.

Β) Ένα γήπεδο το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (35.830), βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 44, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. στο με αριθμό 169β/27-2-1998 σχεδιάγραμμα «Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό 9 της ΒΙ.ΠΕ., ΔΥΤΙΚΑ με οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό 12 της ΒΙ.ΠΕ. και ΝΟΤΙΑ με την περιφερειακή οδό της ΒΙ.ΠΕ.

Γ) 1. Ένα γήπεδο το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε (6.565), βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 34 – 39 – 44, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α. στο με αριθμό 450.1/26-7-2002 σχεδιάγραμμα «Τροποποίησης Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε., ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό 11 της ΒΙ.ΠΕ., ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. και ΔΥΤΙΚΑ με την οδό 10 της ΒΙ.ΠΕ.

  1. Ένα γήπεδο το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία (6.743), βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 34 – 39 – 44, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Ι. στο με αριθμό 450.1/26-7-2002 σχεδιάγραμμα «Τροποποίησης Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής», του αγρονόμου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε., ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό 11 της ΒΙ.ΠΕ., ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. και ΔΥΤΙΚΑ με την οδό 10 της ΒΙ.ΠΕ.

Επί του ανωτέρω ακινήτου, συνολικής επιφανείας διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ (297.288) τετραγωνικών μέτρων, έχει οικοδομηθεί – δυνάμει των υπ’ αριθμ. 497/1998, 307/2000, 43/2001, 325/2003 και 572/2003 οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κομοτηνής – συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων συνολικής επιφανείας πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και δεκαεπτά εκατοστών (55.894,17).
Δ) Τα μηχανήματα και λοιπά κινητά πράγματα τα οποία ευρίσκονται εντός του ανωτέρω βιομηχανικού συγκροτήματος και χρησιμοποιούντο για την παραγωγή των προϊόντων της πτωχεύσασας εταιρίας ήτοι για την παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων ξυλείας και τα οποία είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα:

1.- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γραμμή σπαστήρα κορμών – Σιλό
Γραμμή σπαστήρα ανακυκλούμενης ξυλείας
Γραμμή πλανιδίου
Γραμμή FLAKERS Σιλό
Κολλαρίστρες
Γραμμή Διαμόρφωσης, Πρέσας και κοπής
Γραμμή ψύξης και ντανιάσματος
Γραμμή λειάνσεως
Συστήματα μεταφοράς, φίλτρα
Γραμμή Παραγωγής Μελαμίνης
Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Γραμμή Εμποτισμού φιλμ μελαμίνης

2.- ΟΧΗΜΑΤΑ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ VOLVO L70E
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 950G
ΓΕΡΑΝΟΣ FUCHS MHL 360
ΓΕΡΑΝΟΣ FUCHS MHL 340
ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 143M-420
ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO FH12
ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO F16
ΓΕΡΑΝΟΣ FUCHS MHL 350
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H80D/900
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H80D/900
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H70D
ΒΥΤΙΟ VOLVO F12
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H80D/900
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE E16
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H40D
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H80D/900
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE H50D
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE E16
ΒΥΤΙΟ VOLVO F12
Ι.Χ.Φ. MAZDA

Ι.Χ.Φ. FIAT.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό