Από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020…Σφραγίδα Κυκλικής Οικονομίας στις Συμβάσεις έργων του Δημοσίου από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020…Σφραγίδα Κυκλικής Οικονομίας στις Συμβάσεις έργων του Δημοσίου από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Ο ό­ρος κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α υ­πάρ­χει στην ζω­ή μας και α­να­μέ­νε­ται να πρω­τα­γω­νι­στή­σει τα ε­πό­με­να χρό­νια.

Ση­μαί­νει πως πα­ρα­τεί­νω και ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποι­ώ πολ­λές φο­ρές έ­να αν­τι­κεί­με­νο, πριν αυ­τό κα­τα­λή­ξει στα α­πορ­ρίμ­μα­τα. Σπά­ει δη­λα­δή το γραμ­μι­κό μον­τέ­λο της α­γο­ράς ε­νός αν­τι­κει­μέ­νου για κά­ποι­α συγ­κε­κρι­μέ­νη χρή­ση και με­τά α­πό αυ­τό να  κα­τα­λή­γει ως α­πόρ­ριμ­μα.

Σε πολ­λές χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης α­πό την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α πέ­ραν του ό­τι παίρ­νει α­νά­σα ο πλα­νή­της, κα­θώς δεν θά­βον­ται πολ­λά α­πορ­ρίμ­μα­τα -που προ­έ­κυ­ψαν α­πό μια συγ­κε­κρι­μέ­νη χρή­ση αν­τι­κει­μέ­νου-, εί­ναι και έ­να έ­ξο­χο μέ­σο ε­ξα­σφά­λι­σης κερ­δών της τά­ξης των 200 και 300 δις ευ­ρώ !

Η Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας-Θρά­κης, στο πλαί­σιο της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Πο­λι­τι­κής Συνοχής της Ε­Ε ε­νι­σχύ­ει την ελ­λη­νι­κή ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και μέ­σα α­πό άλ­λα ερ­γα­λεί­α, ό­πως h συμ­με­το­χή της στο έρ­γο C­i­r­c­P­ro (S­m­a­rt C­i­r­c­u­l­ar P­r­o­c­u­r­e­m­e­nt) του Προ­γράμ­μα­τος Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Δι­α­πε­ρι­φε­ρεια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας I­N­T­E­R­R­EG E­U­R­O­PE 2014-2020, δι­ορ­γά­νω­σε με ε­πι­τυ­χί­α δι­α­δι­κτυα­κά την 5η ε­ται­ρι­κή συ­νάν­τη­ση του έρ­γου C­I­R­C­P­RO.

Βα­σι­κό αν­τι­κεί­με­νο του έρ­γου C­i­r­c­P­r­o το ο­ποί­ο υ­λο­ποι­εί­ται μέ­σω του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Προ­γράμ­μα­τος I­N­T­E­R­R­EG E­U­R­O­PE εί­ναι η προ­ώ­θη­ση της με­τά­βα­σης των πε­ρι­φε­ρει­ών των ε­ταί­ρων που συμ­με­τέ­χουν σε ε­θνι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές δι­α­δι­κα­σί­ες λή­ψης α­πο­φά­σε­ων που σχε­τί­ζον­ται με την Κυ­κλι­κή Οι­κο­νο­μί­α, αυ­ξά­νον­τας την ε­φαρ­μο­γή των κυ­κλι­κών προ­μη­θει­ών.

Το θέ­μα της συ­νάν­τη­σης εί­ναι η ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέρ­γειας σε δη­μό­σιους φο­ρείς με κυ­κλι­κές δη­μό­σι­ες συμ­βά­σεις και στό­χος εί­ναι να κα­τα­στεί δυ­να­τή η δι­α­πε­ρι­φε­ρεια­κή αν­ταλ­λα­γή εμ­πει­ρι­ών και η μα­θη­σια­κή δι­α­δι­κα­σί­α με­τα­ξύ των εμ­πλε­κο­μέ­νων των συμ­με­τε­χου­σών πε­ρι­φε­ρει­ών

Η συ­νάν­τη­ση δι­ε­ξή­χθη με o­n­l­i­ne τη­λε­δι­ά­σκε­ψη μέ­σω της πλατ­φόρ­μας z­o­om.

Σκο­πός της συ­νάν­τη­σης ή­ταν η δι­α­πε­ρι­φε­ρεια­κή αν­ταλ­λα­γή εμ­πει­ρι­ών και η μα­θη­σια­κή δι­α­δι­κα­σί­α με­τα­ξύ των εμ­πλε­κο­μέ­νων των συμ­με­τε­χου­σών πε­ρι­φε­ρει­ών ό­σον α­φο­ρά την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέρ­γειας σε δη­μό­σιους φο­ρείς με κυ­κλι­κές δη­μό­σι­ες συμ­βά­σεις, η πα­ρου­σί­α­ση των κα­λών πρα­κτι­κών και των πα­ρα­δειγ­μά­των δρά­σε­ων έ­ξυ­πνων κυ­κλι­κών προ­μη­θει­ών α­πό άλ­λες χώ­ρες και πε­ρι­φέ­ρει­ες που συμ­με­τέ­χουν στο έρ­γο, κα­θώς και η αν­ταλ­λα­γή εμ­πει­ρι­ών α­πό αν­τί­στοι­χα έρ­γα και δρά­σεις στην Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί πως ο  προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου εί­ναι 2 εκ ευ­ρώ.

Στην εκ­δή­λω­ση συμ­με­τεί­χαν πέ­ρα α­πό εκ­προ­σώ­πους της Πε­ρι­φέ­ρειας και του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Τα­μεί­ου Α­νά­πτυ­ξης Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας-Θρά­κης, εκ­πρό­σω­ποι των ε­ταί­ρων του έρ­γου C­i­r­c­P­ro, κα­θώς και μέ­λη των το­πι­κών ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας (s­t­a­k­e­h­o­l­d­e­rs g­r­o­up) του κά­θε ε­ταί­ρου.

Τη συ­νάν­τη­ση χαι­ρέ­τι­σε ο Εν­τε­ταλ­μέ­νος Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Προ­γραμ­μά­των, Α­λέ­ξης Πο­λί­της, ο ο­ποί­ος ε­πε­σή­μα­νε πως η Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας- Θρά­κης, μέ­σα α­πό τη συμ­με­το­χή της στο έρ­γο C­i­r­c­P­ro, α­πο­κο­μί­ζει γνώ­σεις και εμ­πει­ρί­α για την ε­φαρ­μο­γή δη­μό­σι­ων συμ­βά­σε­ων, που ε­ξοι­κο­νο­μούν πό­ρους και προ­ά­γουν την α­ξι­ο­ποί­η­ση α­να­κυ­κλω­μέ­νων υ­λι­κών, προ­ϊ­όν­των με συ­νο­λι­κή δι­α­χεί­ρι­ση του κύ­κλου ζω­ής τους και την προ­ώ­θη­ση της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας. Πα­ράλ­λη­λα οι δη­μό­σι­ες αρ­χές της πε­ρι­ο­χής, ως α­γο­ρα­στές, συ­νερ­γά­ζον­ται με ε­πι­χει­ρή­σεις της Πε­ρι­φέ­ρειας, για να εν­το­πί­σουν δι­α­δι­κα­στι­κά και νο­μι­κά εμ­πό­δια για την υ­λο­ποί­η­ση δη­μο­σί­ων προ­μη­θει­ών με κυ­κλι­κά στοι­χεί­α.

Έ­τσι, η Πε­ρι­φέ­ρεια προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για την με­τά­βα­ση α­πό έ­να γραμ­μι­κό σε έ­να κυ­κλι­κό μον­τέ­λο οι­κο­νο­μί­ας σύμ­φω­να και με το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό G­r­e­en D­e­al, για την προ­ώ­θη­ση της πρά­σι­νης α­νά­πτυ­ξης και συμ­βά­λει στην α­νά­δει­ξη και υ­πο­στή­ρι­ξη ε­πι­χει­ρή­σε­ων, κα­θώς και νέ­ων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών μον­τέ­λων και δι­κτύ­ων που βα­σί­ζον­ται στην κυ­κλι­κό­τη­τα για την ει­σα­γω­γή νέ­ων και και­νο­τό­μων προ­ϊ­όν­των και υ­πη­ρε­σι­ών.

Αυ­τό θα πά­ρει μια πιο συγ­κε­κρι­μέ­νη μορ­φή, μια σφρα­γί­δα κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας, κα­θώς α­φού θα πλη­ροί τους ό­ρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που χρει­ά­ζον­ται, σε ό­λες τις συμ­βά­σεις για τα Δη­μό­σια Έρ­γα, αλ­λά και σε άλ­λες στο­χευ­μέ­νες δρά­σεις που θα υ­πο­γρά­φει η Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας-Θρά­κης.

Ση­μεί­ω­σε πως ή­δη στην Πε­ρι­φέ­ρεια υ­πάρ­χει πα­ρου­σί­α τέ­τοι­ων ε­πι­χει­ρή­σε­ων, οι ο­ποί­ες α­πο­τε­λούν κα­λά πα­ρα­δείγ­μα­τα εν­σω­μά­τω­σης πρα­κτι­κών κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας στα στά­δια της πα­ρα­γω­γής, με­τα­ποί­η­σης, συ­σκευ­α­σί­ας, δι­α­νο­μής και τε­λι­κής κα­τα­νά­λω­σης των προ­ϊ­όν­των που πα­ρά­γουν. Συγ­κε­κρι­μέ­να α­νέ­φε­ρε το πα­ρά­δειγ­μα της S­u­n­l­i­g­ht στην Κο­μο­τη­νή και της ε­ται­ρεί­ας Δα­στε­ρί­δη στον Έ­βρο. Οι συγ­κε­κρι­μέ­νοι συγ­κεν­τρώ­νουν μπα­τα­ρί­ες τις α­πο­συ­ναρ­μο­λο­γούν και α­ξι­ο­ποι­ούν το κά­θε ε­ξάρ­τη­μα σε πολ­λές δι­α­φο­ρε­τι­κές ε­φαρ­μο­γές. Κλεί­νον­τας ση­μεί­ω­σε πως, η Πε­ρι­φέ­ρεια μα­θαί­νει, βελ­τι­ώ­νει το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό της, στη­ρί­ζει τις ε­πι­χει­ρή­σεις τις πε­ρι­ο­χής και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για το ά­με­σο μέλ­λον της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και του νέ­ου Ε­ΣΠΑ της πε­ρι­ό­δου 2021-2027.

Στη συ­νέ­χεια ο λό­γος δό­θη­κε στον  Γι­ώρ­γο Κρεμ­λή, ως κύ­ριο Σύμ­βου­λο του Πρω­θυ­πουρ­γού για την ε­νέρ­γεια, το κλί­μα, το πε­ρι­βάλ­λον και την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α και Ε­πί­τι­μο Δι­ευ­θυν­τή της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής.

O κ. Κρεμ­λής ε­πε­σή­μα­νε την ση­μαν­τι­κό­τη­τα της ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας σε ό­λους τους το­μείς κα­θώς και την α­ναγ­και­ό­τη­τα των κυ­κλι­κών δη­μό­σι­ων συμ­βά­σε­ων, οι ο­ποί­ες συμ­βάλ­λουν στην ε­νί­σχυ­ση της κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας.

Α­να­φέρ­θη­κε α­κό­μη στη δη­μι­ουρ­γί­α ο­δι­κού χάρ­τη (r­o­a­d­m­ap) για την α­να­βάθ­μι­ση του πλά­νου της κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας σε ό­λη την ε­πι­κρά­τεια της Ε.Ε. και ευ­χα­ρί­στη­σε για την πρό­σκλη­σή του στην εκ­δή­λω­ση.

Το πρώ­το μέ­ρος πε­ρι­λάμ­βα­νε μια σύν­το­μη α­να­φο­ρά στην πο­ρεί­α του έρ­γου C­i­r­c­P­ro σε σχέ­ση με τους βα­σι­κούς στό­χους του, τα α­να­με­νό­με­να α­πο­τε­λέ­σμα­τα και τις ε­πι­πτώ­σεις του, ε­νώ στη συ­νέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ε­κτε­νής α­να­φο­ρά σε θέ­μα­τα δι­α­μόρ­φω­σης πο­λι­τι­κών για την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α με την πα­ρου­σί­α­ση της Ε­θνι­κής Στρα­τη­γι­κής της Ελ­λά­δας για την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α, του Ε­θνι­κού Σχε­δί­ου Δρά­σης για τις πρά­σι­νες δη­μό­σι­ες συμ­βά­σεις, των μον­τέ­λων συμ­βά­σε­ων ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας στο δη­μό­σιο το­μέ­α μέ­σα α­πό το έρ­γο P­R­O­D­E­SA και τέ­λος της Α­στι­κής Α­τζέν­τας Σύμ­πρα­ξης (U­r­b­an A­g­e­n­da P­a­r­t­n­e­r­s­h­ip on I­n­n­o­v­a­t­i­ve a­nd R­e­s­p­o­n­s­i­b­le P­u­b­l­ic P­r­o­c­u­r­e­m­e­nt) για και­νο­τό­μες και υ­πεύ­θυ­νες δη­μό­σι­ες κυ­κλι­κές συμ­βά­σεις.

Στο δεύ­τε­ρο μέ­ρος της δι­α­δι­κτυα­κής συ­νάν­τη­σης το βή­μα μοι­ρά­στη­καν οι ε­ταί­ροι του έρ­γου ό­που πα­ρου­σί­α­σαν κα­λές πρα­κτι­κές ε­φαρ­μο­γής δη­μό­σι­ων κυ­κλι­κών συμ­βά­σε­ων με σκο­πό την αν­ταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ρι­ών. Πα­ρου­σι­ά­στη­καν έρ­γα που α­φο­ρού­σαν την ε­νερ­γεια­κή α­πό­δο­ση και το δη­μό­σιο φω­τι­σμό, μον­τέ­λα συ­νερ­γα­σί­ας τη­λε­θέρ­μαν­σης και ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποί­η­σης, δι­α­δι­κα­σί­ες υ­πο­βο­λής προ­σφο­ρών ως συγ­κε­κρι­μέ­νο μέ­σο προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λον­τος και τέ­λος μον­τέ­λα για την ε­νερ­γεια­κή α­πό­δο­ση των κτι­ρί­ων.

Η εκ­δή­λω­ση ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε με την αν­ταλ­λα­γή στοι­χεί­ων ε­πι­κοι­νω­νί­ας των συμ­με­τε­χόν­των με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­ση αλ­λά και τη δι­ευ­κρί­νι­ση ση­μεί­ων που εν­δε­χο­μέ­νως δεν κα­λύ­φθη­καν κα­τά τη διά­ρκεια της συ­νάν­τη­σης.

Οι συμ­με­τέ­χον­τες ευ­χα­ρί­στη­σαν τους δι­ορ­γα­νω­τές και έ­δω­σαν ραν­τε­βού για την ε­πό­με­νη συ­νάν­τη­σή τους.

 

Με­τε­ξέ­λι­ξη της α­να­κύ­κλω­σης

Η κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α εί­ναι σε κά­ποι­ο βαθ­μό η με­τε­ξέ­λι­ξη της α­να­κύ­κλω­σης, έ­χει ό­μως και μια ση­μαν­τι­κή δι­α­φο­ρά.

Στην κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α, το προ­ϊ­όν σχε­δι­ά­ζε­ται εξ αρ­χής, έ­τσι ώ­στε να μπο­ρεί να γί­νε­ται α­να­κα­τα­σκευ­ή και ε­πα­να­με­τα­ποί­η­ση, για να ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως και­νούρ­γιο. Μπαί­νει, έ­τσι, φρέ­νο στην α­λό­γι­στη ε­ξάν­τλη­ση των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πό­ρων του πλα­νή­τη και στην κα­τα­στρο­φή της βι­ό­σφαι­ρας λό­γω της ρύ­παν­σης του πε­ρι­βάλ­λον­τος και της συ­νε­πα­γό­με­νης κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής. Το μον­τέ­λο της κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας προ­ϋ­πο­θέ­τει νέ­ους τρό­πους σύλ­λη­ψης και σχε­δια­σμού προ­ϊ­όν­των.

Δι­α­δι­κα­σί­ες, α­λυ­σί­δες α­ξί­ας, α­κό­μα και ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά μον­τέ­λα πα­ρα­γω­γής και κα­τα­νά­λω­σης, σχε­δι­ά­ζον­ται ε­ξαρ­χής με γνώ­μο­να την α­να­κα­τα­σκευ­ή, την ε­πα­να­με­τα­ποί­η­ση, ε­πι­σκευ­ή και την ε­πα­νά­χρη­ση υ­φι­στά­με­νων υ­λι­κών και προ­ϊ­όν­των και κυ­ρί­ως α­παι­τεί­ται η ε­νερ­γός συμ­με­το­χή ό­λων των φο­ρέ­ων της οι­κο­νο­μι­κής ζω­ής.

Ε­κτός α­πό τα ο­φέ­λη για το πε­ρι­βάλ­λον, μπο­ρεί να συμ­βά­λει στην κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ευ­η­με­ρί­α, δη­μι­ουρ­γών­τας θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σης και να α­πο­τε­λέ­σει πη­γή α­νά­πτυ­ξης και και­νο­το­μί­ας.

Ό­ταν τα προ­ϊ­όν­τα αυ­τά κα­τα­να­λω­θούν ή δεν εί­ναι πλέ­ον α­πα­ραί­τη­τα, τό­τε α­πορ­ρί­πτον­ται.

Κά­θε χρό­νο στην Ε­Ε χρη­σι­μο­ποι­ούν­ται σχε­δόν 15 τό­νοι υ­λι­κών α­νά ά­το­μο, ε­νώ κά­θε πο­λί­της της Ε­Ε πα­ρά­γει, κα­τά μέ­σο ό­ρο, πά­νω α­πό 4,5 τό­νους α­πο­βλή­των ε­τη­σί­ως, εκ των ο­ποί­ων πά­νω α­πό το μι­σό κα­τα­λή­γει σε ΧΥ­ΤΑ.

Η με­τά­βα­ση σε μια κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μί­α προ­ϋ­πο­θέ­τει αλ­λα­γή της ε­στί­α­σης στην ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποί­η­ση, ε­πι­σκευ­ή, α­να­νέ­ω­ση και α­να­κύ­κλω­ση υ­φι­στά­με­νων υ­λι­κών και προ­ϊ­όν­των.  Ό, τι προ­η­γου­μέ­νως θε­ω­ρούν­ταν “α­πό­βλη­το”, μπο­ρεί να με­τα­τρα­πεί σε πρώ­τη ύ­λη. Ταυ­τό­χρο­να, α­παι­τεί τη συμ­με­το­χή και δέ­σμευ­ση πολ­λών δι­α­φο­ρε­τι­κών ο­μά­δων αν­θρώ­πων, με τις ε­πι­χει­ρή­σεις να έ­χουν κεν­τρι­κό ρό­λο για την αλ­λα­γή του υ­πάρ­χον­τος συ­στή­μα­τος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό