Άρχισαν οι αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους

Άρχισαν οι αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών  σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, 25.000 ανέργων-εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων και την επιλογή των ωφελουμένων.

Για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών οι ειδικότητες που έχουν εγκριθεί είναι οι κάτωθι:

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣΕΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
3  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 10
4 ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ 2
5 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ 15
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ 2
7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ 2
8 ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) ΔΕ 2
9 ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1
10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 2
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ   41

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό