Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023: Για πρώτη φορά δίνεται εκλογική αποζημίωση στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής- Πώς θα λάβουν τα χρήματα

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023: Για πρώτη φορά δίνεται εκλογική αποζημίωση στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής- Πώς θα λάβουν τα χρήματα

Για πρώτη φορά σε εκλογές ορίζεται εκλογική αποζημίωση και για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Τα μέλη των επιτροπών θα λάβουν 40 ευρώ για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και 30 ευρώ για την δεύτερη (αν χρειαστεί) Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.

Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Πώς θα λάβουν τα χρήματα

Τι ισχύει για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών; Η διαδικασία για να λάβουν τα χρήματα, όλα όσα χρειάζονται.
εα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
εβ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
εγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
2. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παρ. 1 προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται για το τρέχον οικονομικό έτος από τη (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ)και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών – όπου απαιτείται -και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγ-ματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.
5. Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαι-ολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
6. Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
7. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό