Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης Π. Ε. Ροδόπης θερινής περιόδου 2024

Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης Π. Ε. Ροδόπης θερινής περιόδου 2024

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης έχοντας υπόψη: τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των θαλάσσιων υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τις αυτοψίες των εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές οπτικά εκτιμώμενες παραμέτρους και την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για την διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

Επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, εκτός από τις παρακάτω περιοχές:

Μέσα στα λιμάνια Μαρώνειας, Ιμέρου και Φαναρίου.

Στην περιοχή 300 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιουρή).

Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που βρίσκονται 50 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων και χειμάρρων ιδίως μετά από βροχή.

Συστήνεται η κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι οποίες παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια σχετικού προγράμματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων Α.Μ.Θ.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.

Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση/ αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής (αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.)

Στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση να τοποθετηθούν πινακίδες από τους οικείους Δήμους με την επίβλεψη των λιμενικών αρχών.

Επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ροδόπης, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό