Διαμαρτύρονται για τη μεταστέγαση του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου

Διαμαρτύρονται για τη μεταστέγαση του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου

Διαμαρτύρονται οι εκπρόσωποι των επιστημονικών κλάδων, που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη της Κομοτηνής, έδρας του Περιφερειακού Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την επικείμενη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου στον οικισμό Κικίδιο Κομοτηνής.

Η αντίδραση προκλήθηκε με την ανάρτηση στη «Διαύγεια» της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που ελήφθη στις 08.10.2020, για τη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή σε ακίνητο, που βρίσκεται εκτός της πόλης Κομοτηνής, στον οικισμό Κικιδίου Π.Ε. Ροδόπης, αντί μηνιαίου μισθώματος 9.900 Ευρώ.

“Η αντίδραση υπήρξε απόλυτα δικαιολογημένη παρόλο που εκδηλώθηκε όταν πλέον είχε ληφθεί η σχετική απόφαση για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων, που συναλλάσσονται με το Κτηματολογικό Γραφείο”, αναφέρεται στην επιστολή και σημειώνεται: “Η μεταστέγαση των γραφείων σε περιοχή εκτός πόλεως θα προκαλέσει εξαιρετική δυσχέρεια στις συναλλαγές, τόσο σε εμάς τους επαγγελματίες που συναλλασσόμαστε καθημερινά με τις υπηρεσίες του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής, όσο και στο σύνολο των συμπολιτών μας”.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΚΙΔΙΟΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Ως εκπρόσωποι των επιστημονικών κλάδων, που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη της Κομοτηνής, έδρας του Περιφερειακού Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αποφασίσαμε σε κοινή διάσκεψη να ζητήσουμε την παρέμβασή σας για την επίλυση ενός ζητήματος υ εξελίχθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και αναδεικνύεται έντονα με την επικείμενη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου στον οικισμό Κικίδιο- Κομοτηνής.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς αντιδράσαμε συντονισμένα, με την αποστολή της από 04.11.2020 κοινής επιστολής διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κ. Δημήτριο Σταθάκη, και κοινοποίηση αυτής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Ν. Ταγαρά, και τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Οικονόμου. Η αντίδρασή μας υπήρξε άμεση μόλις πληροφορηθήκαμε στις19.10.2020 την ανάρτηση στη «Διαύγεια» της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που ελήφθη στις 08.10.2020, για τη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή σε ακίνητο, που βρίσκεται εκτός της πόλης Κομοτηνής, στον οικισμό Κικιδίου Π.Ε. Ροδόπης, αντί μηνιαίου μισθώματος 9.900 Ευρώ. Η αντίδραση υπήρξε απόλυτα δικαιολογημένη παρόλο που εκδηλώθηκε όταν πλέον είχε ληφθεί η σχετική απόφαση για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων, που συναλλάσσονται με το Κτηματολογικό Γραφείο. Η καθυστερημένη πληροφόρηση αποδίδεται στη χρονική περίοδο δημοσίευσης της σχετικής από 08.04.2020 διακήρυξης του διαγωνισμού για τη στέγαση των γραφείων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με καταληκτικό σημείο υποβολής των προσφορών στις 06.05.2020.

Όπως επισημάναμε στην ως άνω επιστολή μας, η μεταστέγαση των γραφείων σε περιοχή εκτός πόλεως θα προκαλέσει εξαιρετική δυσχέρεια στις συναλλαγές, τόσο σε εμάς τους επαγγελματίες που συναλλασσόμαστε καθημερινά με τις υπηρεσίες του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής, όσο και στο σύνολο των συμπολιτών μας που θα αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός του αστικού ιστού της πόλης, σε περιοχή όπου η δυνατότητα μαζικής μεταφοράς είναι μεν υπαρκτή αλλά όχι συχνή, ώστε να καλύπτει την καθημερινή- ενδεχομένως πολλαπλή εντός της ίδιας ημέρας – μετάβαση των δικηγόρων, ασκουμένων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και του υπαλληλικού προσωπικού αυτών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη που επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικών, την έρευνα τίτλων ή τη μεταγραφή συμβολαίων.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της υπογραφείσας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της αναδόχου εκμισθώτριας εταιρείας και του Ελληνικού Κτηματολογίου ως μισθωτή, που καθιστούν τη μεταστέγαση των γραφείων του φορέα εκτός του αστικού ιστού της πόλης της Κομοτηνής ιδιαίτερα δυσανάλογη προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί.

1ον: Το χρονικό διάστημα της δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού έλαβε χώρα σε διάστημα που όλοι οι επαγγελματίες και πολίτες ήταν προσανατολισμένοι στην επίλυση προβλημάτων υγείας και αποφυγής της διασποράς του covid 19, απομακρυσμένοι κατά κανόνα από τον χώρο εργασίας τους και κοινωνικής επαφής και πληροφόρησης, όταν τον μεγαλύτερο χρόνο της καθημερινότητάς τους απασχολούσαν ζητήματα όπως εκπαίδευσης, διαδικτυακής εργασίας από απόσταση, υγειονομικής ανασφάλειας κοκ.

2ον: Αποτέλεσμα του χρονικού σημείου δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού ήταν και η μη προσέλευση ικανού αριθμού υποψηφίων με προσφορές ακινήτων που κάλυπταν τις κατά προτεραιότητα επιλογές του φορέα για ανεύρεση ακινήτου α) σε περιοχή εντός του αστικού ιστού της πόλης και ειδικότερα, κοντά στο κέντρο ή σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (π.χ. ∆ικαστικό Μέγαρο, Περιφέρεια, ∆ημαρχιακό Μέγαρο κλπ.), β) εύκολα προσβάσιμα πεζή ή με μέσα μαζικής μεταφοράς (αστική συγκοινωνία, ΚΤΕΛ κλπ) με υψηλή συχνότητα συγκοινωνίας εντός των εργάσιμων ωρών.

3ον: Με δεδομένο το ιδιαίτερα υψηλό μηνιαίο μίσθωμα των 9.900 € για ακίνητο εκτός του αστικού ιστού της πόλης (εκτός προτεραιότητας περιοχή σύμφωνα με τη διακήρυξη) και εκπεφρασμένη την αντίθετη βούληση όλων των εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων για τη μη λειτουργικότητα της περιοχής του ακινήτου, αναδεικνύεται ως μη συμφέρουσα η κατακύρωση του διαγωνισμού στη συγκεκριμένη μειοδότρια ιδιοκτήτρια – εκμισθώτρια εταιρεία. 4ον: Αποτελώντας τα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου σημείο αναφοράς και μετάβασης για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του χώρου, η συνεργασία και διευκόλυνση των εργασιών των τελευταίων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του φορέα για την ομαλή λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου στην Περιφέρεια.

Για τις ανωτέρω επισημάνσεις μας, δυστυχώς, ουδεμία απάντηση λάβαμε, ενώ τα προβλήματα αναδεικνύονται πλέον με την έντονη διαμαρτυρία των μελών μας και των εντολέων τους, πολιτών της πόλης της Κομοτηνής, που καλούνται να προσαρμόσουν την καθημερινή δραστηριότητά τους στη νέα κατάσταση, η οποία επιβαρύνει τους πολίτες με πρόσθετες οικονομικές δαπάνες, ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να παρέμβετε, ώστε να ανευρεθεί μια αποτελεσματική και δίκαιη λύση που θα καλύπτει πρωτίστως τη λειτουργική και ενταγμένη εντός του αστικού ιστού της πόλης μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου της Κομοτηνής, χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση των συνεργαζόμενων επαγγελματιών και των πολιτών της περιοχής, αλλά και του ίδιου του φορέα.

Κομοτηνή, 18 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό