«Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου»

«Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου»

Υπογράφηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022, η σύμβαση για την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π.Ανατολική Μακεδονία Θράκη  2014-2020 έργου «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», μεταξύ του Δημάρχου Θάσου, του Προέδρου της ΔΕΥΑΘ και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ + ΦΠΑ και η συμβατική του αξία σε 1.652.989,31 ευρώ + ΦΠΑ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 24 μήνες.

Σύμφωνα με τη Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί, φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Θάσου και κύριος του έργου η ΔΕΥΑ Θάσου.

Το έργο θα υλοποιηθεί στους οικισμούς Πρίνου και όρμου Πρίνου και περιλαμβάνει την κατασκευή 2 νέων δεξαμενών, η μια στη περιοχή «Παλιαμπέλια» με όγκο 800m3 για την υδροδότηση του οικισμού Πρίνου (Καλυβίων) και η άλλη στη περιοχή «Σελάδι» με όγκο 800 m3 για την υδροδότηση του οικισμού όρμου Πρίνου. Το νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί θα αποτελείται από αγωγούς διαφόρων διατομών συνολικού μήκους 11.883 μέτρων στον οικισμό Πρίνου και 16.971 μέτρων στον όρμο Πρίνου.

Το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων (φρεάτια) αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 215.137,42 και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ.

Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου και την κατασκευή νέων δεξαμενών θα εξασφαλίζεται συνεχής και επαρκής εφοδιασμός με πόσιμο νερό στους οικισμούς Πρίνου και όρμου Πρίνου της Κοινότητας Πρίνου. Όλα τα δίκτυα (πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον) θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα.

Οι αρμόδιοι για την επίβλεψη της εκτέλεσης τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ , θα επιδιώξουν τη μικρότερη δυνατή όχληση, παρόλα αυτά είναι πιθανόν να δημιουργηθεί θόρυβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, γι αυτό και ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των κατοίκων.

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε τις ώρες γραφείου με το Τεχνικό Τμήμα της ΔΕΥΑΘ στα τηλέφωνα των γραφείων, εσωτ. 301 και 302.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό