Δήμος Κομοτηνής: Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 3 ειδικότητες

Δήμος Κομοτηνής: Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 3 ειδικότητες

Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr) διοικητικούς υπαλλήλους, τοπογράφους και πτυχιούχους πληροφορικής.

Ο δήμος Κομοτηνής προχωρά στη πρόσληψη δύο διοικητικών υπαλλήλων, δύο τοπογράφων και ενός πτυχιούχου πληροφορικής, για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που αναφέρονται στη προκήρυξη είναι:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής (software)

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Προσλήψεις για τρεις ειδικότητες στη Κομοτηνή – Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα για τις παραπάνω ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

  • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΕ Μηχανικών / ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΕ Πληροφορικής (software)

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Προσλήψεις για τρεις ειδικότητες στη Κομοτηνή – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Δημητρίου Καρακώτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 25313 52443, 470).

Πηγή: workenter.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό