ΔΠΘ: Προκήρυξη για την πρόσκληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης

ΔΠΘ: Προκήρυξη για την πρόσκληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του N. 4957/2022)
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ’ αριθ. 62/12.09.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, κατόπιν του υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30-8-2023 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της υπ’ αριθ. 4/94/31-8-2023 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για το παρακάτω διδακτικό έργο:
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                          ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                               ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Οι επιλεγέντες επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης, για ένα εξάμηνο.
Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1
691 32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
SCHOOL OF SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCES DEPARTMENT ΟF SΟCIΑL POLICY
P. TSALDARI SΤR. 1
GR-691 32 ΚΟΜΟΤΙΝΙ 0009757454
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το
ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.
5. Επιστημονικές εργασίες.
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
7. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι «Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου καμία από τις
ιδιότητες της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022» (μέσω gov.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’, της παρ.2 του αρ. 1 του
ν.4250/20Ι4 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2Ο14) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη
θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να
έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως
ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών,
οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του
Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ‘ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν
συμπληρωμένη την Αίτηση υποψηφιότητας (υπογεγραμμένη είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε
«σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της), μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής: secr@sp.duth.gr.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα
κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) σε τρία (3) αντίτυπα, σε
φάκελο με τη σημείωση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
(άρθρο 173 του N. 4957/2022», με τους παρακάτω τρόπους:
Α) αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Π. Τσαλδάρη 1,
Κομοτηνή) ή
Β) μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) προς την ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1, Τ.Κ. 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 2531039380, 2531039421
Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους/τις υποψήφιους/ες (μετά την υποβολή
της Αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφεται ανωτέρω),
γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την ως άνω
περιγραφόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί νέα αίτηση, στην οποία θα
πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στον
ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173
του Ν.4957/2Ο22)».
Σε κάθε περίπτωση αποστολής μέσω συστημένης επιστολής ΕΛΤΑ ή εταιρείας παροχής
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), το εμπρόθεσμο της αποστολής των δικαιολογητικών
κρίνεται είτε από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος
αποστολής ΕΛΤΑ (o οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Αίτηση
υποψηφιότητας αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα — του/ης υποψήφιου/ας) είτε από την
ημερομηνία που φέρει το αποδεικτικό αποστολής (voucher) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς (το οποίο μετά την αποσφράγιση του φακέλου, επισυνάπτεται στην αίτηση
υποψηφιότητας (αρχική ή συμπληρωματική, αντίστοιχα, του/ης υποψήφιου/ας). O/Η
υποψήφιος/α καλείται να διατηρεί το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει παραλάβει είτε από το
υποκατάστημα των ΕΛΤΑ είτε από το υποκατάστημα της εταιρείας courier, το οποίο οφείλει να
προσκομίσει, στην περίπτωση που ζητηθεί. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.
Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που
έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες (παρ. 9 άρθρου 173 ν. 4957/2022):
α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των
Α.Ε.Ι.
γ) Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών.
δ) Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ε) Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. I του άρθρου 14 του
v. 4270/2014.
στ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (670
) έτος της ηλικίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα Προκήρυξη,
οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην ως άνω
παράγραφο (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέχρι
και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αλέξης Ιωαννίδης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό