Η “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής στην κατάρτιση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028

Η “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής στην κατάρτιση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και ο Δήμος Κομοτηνής, ανανέωσαν τη συνεργασία τους, υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στην κατάρτιση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2024 – 2028.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., Αθανάσιος Λάπατας, και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και μεριμνώντας πάντα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κομοτηνής, ανανεώνουν τη συνεργασία τους με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το εν λόγω έργο αφορά στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης καθώς και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί θα σχετίζεται με τις υποδομές του Δήμου και τις τοπικές επενδύσεις, με την πρόοδο της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., καθώς και με τις προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε θα συμβάλλει ουσιαστικά με τη συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη του στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής για την άρτια ολοκλήρωση του.
Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε, Αθανάσιος Λάπατας με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου και αποτελεί πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία έχοντας ήδη υλοποιήσει με επιτυχία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δ. Κομοτηνής και του Δ. Αρριανών για την περίοδο 2019-2023.»

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό