Ισχυρή σύμπραξη για την Ελλάδα: Η RWE και η ΔΕΗ δημιουργούν κοινοπραξία για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ισχυρή σύμπραξη για την Ελλάδα: Η RWE και η ΔΕΗ δημιουργούν κοινοπραξία για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  • Αρχικόςστόχοςφωτοβολταϊκάέργαισχύοςέως 2 GW
  • Δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας

Η Ελλάδα είναι μία από χώρες της Ευρώπης με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και με φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο ενεργειακοί όμιλοι με μεγάλη εμπειρία, η RWE και η ΔΕΗ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης αναπτύσσοντας μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα, συνολικής ισχύος έως δύο gigawatts (GW). Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ελληνική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει την απολιγνιτοποίηση του χαρτοφυλακίου της και τη στροφή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την RWE, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την πρώτη της είσοδο στην ελληνική αγορά.

Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα. Η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας για τον μετασχηματισμό του ομίλου μας. Σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους, είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας και τη χάραξη της δικής μας πράσινης συμφωνίας. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας, καλωσορίζουμε την RWE στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στην από κοινού ανάπτυξη έργων πρωτοφανούς κλίμακας στη χώρα».

Katja Wünschel, COO Onshore and PV Europe and Asia-Pacific of RWE Renewables (Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων Χερσαίων Φ/Β Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού της RWE Renewables): «Ευρωπαϊκές συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά ανάπτυξης για εμάς, λόγω υψηλών επίπεδων ηλιακής ενέργειας και της σαφής προσήλωσής της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, θα συμβάλουμε σημαντικά με την εμπειρία και τις γνώσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή θα είναι επιτυχής. Η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σαφή προτεραιότητα/στόχο της RWE.»

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας επί των Ενδεικτικών Όρων (HeadsofTerms) στις αρχές του τρέχοντος έτους, η RWERenewables (51 %) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49 %) υπέγραψαν συμφωνίες για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της οποίας θα μπορούν να υλοποιήσουν από κοινού έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής συνδυασμένης ισχύος έως 940 megawatts (870 MWac), τα οποία βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του πρώην ανοικτού ορυχείου στο Αμύνταιο. Η RWERenewables εξασφάλισε μια σειρά φωτοβολταϊκών έργων παρόμοιου μεγέθους με σκοπό την ένταξή της στην κοινοπραξία. Τα φωτοβολταϊκά έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης: Τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2023. Περαιτέρω έργα σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το 2025. Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν να διατηρήσουν εμπιστευτικούς τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα αυτής της εταιρικής σχέσης θα επιταχύνουν την επιτυχή ανάπτυξη των εν λόγω έργων. Η RWERenewables διαθέτει εκτεταμένο ιστορικό επιδόσεων και τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, και της λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Η εταιρεία διαθέτει λειτουργικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 9 GW και σήμερα κατασκευάζει φωτοβολταϊκές μονάδες συνολικής ισχύος 1,4 GW (1,2 GWac) σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ισχυρές σχέσεις με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς και είναι σε θέση να παρέχει ισχυρή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους στην ελληνική αγορά, η RWERenewables και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες φιλοδοξούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε περαιτέρω φωτοβολταϊκά έργα καθώς και σε νέες ευκαιρίες.

Η PricewaterhouseCoopersBusinessSolutions Α.Ε. ενήργησε ως Οικονομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ για τη συναλλαγή.

 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι μια 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.

Έχονταςκατασκευάσεικαιλειτουργώνταςαιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούςσταθμούς, φωτοβολταϊκά πάρκακαιέναυβριδικόεργοστάσιο παραγωγήςενέργειας, η ΔΕΗΑνανεώσιμεςέχει μιαισχυρήθέσηστηνΕλληνικήαγοράΑΠΕ, μεστόχονααποτελέσειτηνκινητήριαδύναμηστοσυνεχήενεργειακό μετασχηματισμότουΟμίλου. Με παρουσίασεόλεςτις μορφέςΑΠΕ, ηεταιρείαστοχεύει, μέσααπόένασυνδυασμόοργανικήςανάπτυξηςκαιστρατηγικώνσυνεργασιών, ναεπεκτείνειτοχαρτοφυλάκιοέργωντηςσυμπεριλαμβάνονταςκαινοτόμεςτεχνολογίεςόπωςηαποθήκευσηενέργειας, ταυπεράκτιααιολικάπάρκακαιτα πλωτάφωτοβολταϊκά. Συνολικάοόμιλοςστοχεύεισεένασημαντικό μετασχηματισμό. Η ΔΕΗεπαναπροσδιορίζειτονεαυτότης προκειμένουναανταποκριθείστις προκλήσειςτηςενεργειακής μετάβασης μέσααπότηνυλοποίησητωνστρατηγικών προτεραιοτήτωντης. Στο πλαίσιοαυτό (α) προχωράστηναπo-ανθρακοποίηση μέσωτηςεπιτάχυνσηςτηςαπόσυρσηςτωνλιγνιτικών μονάδωνκαιτης προώθησηςτωνεπενδύσεωνσεΑΠΕ, (β) εστιάζειστονψηφιακό μετασχηματισμόκαιτηνλειτουργικήαποδοτικότητα μέσωτηςεφαρμογήςνέωντεχνολογιώνσεόλεςτιςδραστηριότητέςτουΟμίλουκαι (γ) επιδιώκειευκαιρίεςανάπτυξηςτοποθετώνταςτον πελάτηστοεπίκεντροτηςεμπορικήςδραστηριότηταςτηςαναλαμβάνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικόρόλογιατηνανάπτυξητηςηλεκτροκίνησηςστηνΕλλάδα.

Η ΔΕΗιδρύθηκετο 1950 καιείναιεισηγμένηστοΧρηματιστήριοΑθηνώναπότο 2001.

 

RWERenewables 

Η RWERenewables είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Με περίπου 3.500 εργαζόμενους, η εταιρεία διαθέτει χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές, συνδυασμένης ισχύος περίπου 9 gigawatts. Η RWERenewables προωθεί την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περισσότερες από 20 χώρες σε πέντε ηπείρους. Από το 2020 έως το 2022, η RWERenewables έχει ως στόχο να επενδύσει έως και 5 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο της σε 13 gigawatts καθαρής ισχύος. Πέρα από αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτυχθεί περαιτέρω στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, στην Αμερικανική ήπειρο, στις βασικές αγορές της Ευρώπης και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό