Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας

Προϋπολογισμού 42.444.897,66 ευρώ, με το 85% της χρηματοδότησης να είναι από το Ταμείο Πολιτικής και Κοινωνικής  Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η δημοπράτηση του έργου με Μελέτη-Κατασκευή

Θα επεξεργάζεται 46.875 τόνους/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 5.957 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα

Κατασκευή  μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ).

 

Έφτασε η ώρα για το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της κάθε  Περιφέρειας, εν προκειμένω της  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης !

Αυτό το στοίχημα δεν είναι άλλο από τον  σχεδιασμό  διαχείρισης  στερεών αποβλήτων. Ένα θέμα που έχει ομολογουμένως περάσει από πολλές ταραχώδεις περιόδους. Φαίνεται όμως πως παρά τα  πολλά χρόνια με παρατάσεις ανασχεδιασμούς και νέες στοχεύσεις, έχει μπει το νερό στο αυλάκι και ένα ένα τα έργα που αποτελούν αυτό το πολυσύνθετο εγχείρημα παίρνουν σάρκα και οστά.

Υπενθυμίζεται πως, οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αφορούν πέντε (5) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) (Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης και Δράμας).

Ένα δίκτυο από δέκα τρεις (13) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Κ. Νευροκοπίου, Δράμας, Ελευθερούπολης, Θάσου, Ν. Βύσσας, Φερρών, Χρυσούπολης, Σαμοθράκης, Σαπών, Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Σουφλίου) και τρεις (3) Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) (Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα).

Επι πλέον περιλαμβάνει,

Το έργο της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΜΔΑ) Παρανεστίου.

Το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δράμας, ΜΕΒΑ Παγγαίου και ΜΕΒΑ Κρηνίδων.

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ, δημοπρατήθηκε το έργο της κατασκευής της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΜΔΑ) Προσοτσάνης.

 

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων-ΜΕΑ- Δυτικού Τομέα ΠΑΜ-Θ

Το έργο του  Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, χρηματοδοτείται  με πόρους του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ ύψους 110.000 εκ ευρώ, μαζί με μια συμμετοχή της ΔΙΑΜΑ-Θ.

Ειδικότερα για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων –ΜΕΑ-Δυτικού Τομέα ΠΑΜ-Θ, τον περασμένο  Δεκέμβριο του 2020 δόθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο κατασκευής και λειτουργίας της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ στην Καβάλα και εκκίνησε διαγωνιστική διαδικασία τον Ιανουάριο του 2021.

Ωστόσο, έπειτα από προσφυγή προς την ΑΕΠΠ, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και στόχος είναι η επαναδημοπράτηση του έργου.

Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Κωνσταντίνο Κιντή, στα τέλη καλοκαιριού με Σεπτέμβριο με την διαφορά πως η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή.

Η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ θα επεξεργάζεται σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

 

Η  Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας,  είναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 42.444.897,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με την άσκηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης για τη λειτουργία της Μονάδας για έξι επιπλέον έτη, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 54.151.326,12 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

CPV:

45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων).

90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων).

 

 Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά σε θέμα κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 τόνους/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 5.957 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα καθώς επίσης και την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ).

Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι (6) ετών. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

 

 Χρηματοδότηση

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037440.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός της Σ.Α. της Πράξης είναι 2019ΣΕ27510105 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και ίδιους πόρους, η λειτουργία της μονάδας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το τμήμα της παραγωγής ενέργειας με κρατική ενίσχυση και χρηματοδότηση του αναδόχου.

 

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (848.897,95 €).

Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 14 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον μέχρι 21-04-2022, η οποία απευθύνεται προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι εικοσιτέσσερις μήνες (24) αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία και στη δοκιμαστική λειτουργία (δεκαοκτώ μήνες αφορούν την κατασκευή και οι επόμενοι έξι μήνες δοκιμαστική λειτουργία) και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 26-02-2021 και ώρα 11:00 ήτοι την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Παραλαβή τευχών: Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.diaamath.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 04-02-2021 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16-02-2021.

 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στο τηλέφωνο 2531081400, υπ. πληροφοριών Βογιατζής Γεώργιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό