ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης, με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου

ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης, με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου

Ημερομηνία παράδοσης ο ερχόμενος Ιούνης τρέχοντος έτους

Η  Συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 4.646.477,06 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και Πολιτικού Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To έτος 2021 είναι ένας καθοριστικός χρόνος για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καθώς ένα ένα τα κομμάτια του πολύπλευρου υπερσύγχρονου εγχειρήματος, θα ολοκληρώνονται και θα μπουν σε λειτουργία, με στόχο να μειωθούν δραστικά τα απορρίμματα, που ανεπεξέργαστα καταλήγουν για ταφή ή και να εξαλειφθούν πλήρως, με μια δραστική ανακύκλωση στην πηγή οργανικών και ανόργανων υλικών.

Πιο συγκεκριμένα ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων –ΧΥΤΥ- Ανατολικού Τομέα ΠΑΜ-Θ, συνεχίζεται η κατασκευή του ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ.

Ειδικότερα:

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου απαιτείται να ολοκληρωθεί προηγουμένως η αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ στην περιοχή. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται η ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων (αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή ΧΥΤΥ) εντός του 2021.

Πιο αναλυτικά:

Το έργο, «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο

Άξονας Προτεραιότητας του είναι : «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».

Η  Συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 4.646.477,06 € και φυσικά το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και Πολιτικού Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου  έχει υπογραφεί από την 3η Αυγούστου 2018 μεταξύ της ΔΙ. Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Κύριος του έργου), του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Προϊσταμένη Αρχή- Φορέας Υλοποίησης του έργου), και της αναδόχου εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στις 11.6.2021.

 

Περιγραφή του έργου ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα

Η πράξη αποτελείται από τρία υποέργα, με τα οποία προβλέπονται η κατασκευή ενός ΧΥΤΥ, η αγορά των απαραίτητων ιδιωτικών εκτάσεων γης και η αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου.

Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου προβλέπεται η κατασκευή ενός ΧΥΤΥ στη Θέση «Μαυρότοπος» του αγροκτήματος Ποτάμου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Το έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και περιλαμβάνει συνοπτικά, πέρα των μελετών που απαιτείται να εκπονηθούν, τα εξής:

•Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του X.Y.T.Y. (Α΄ Φάση).

•Κατασκευή έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση) (Α΄ Φάση).

•Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του X.Y.T.Y. (Α΄ Φάση). •Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση). (Α’ Φάση).

•Κατασκευή έργων οδοποιίας εντός του X.Y.T.Y. (Α΄ Φάση).

•Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση του X.Y.T.Y. (Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Συνεργείου, Εγκατάσταση Ζύγισης, Εγκατάσταση πλύσης τροχών, Δεξαμενή νερού, έργα Η/M, δίκτυα κοινής ωφελείας εντός των ορίων του γηπέδου του X.Y.T.Y., περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα φυτεύσεων κ.ά.). Σημειώνεται πως τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αφορούν ηλεκτροφωτισμό κτιρίων και εξωτερικών εγκαταστάσεων, ύδρευση, αποχέτευση κλπ.

•Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του X.Y.T.Y. Στον Χ.Υ.Τ.Υ. θα διατίθενται μόνο τα υπολείμματα της επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων. Η έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΥ είναι 35 στρέμματα και η χωρητικότητα είναι 645.000 m3.

Το υποέργο 2 με τίτλο «Αγορά γης» αφορά σε θέμα αγοράς των ιδιωτικών εδαφικών εκτάσεων (αγορά γης) στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΥ.

Το υποέργο 3 με τίτλο ”Aρχαιολογική παρακολούθηση του έργου Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού τομέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης” αφορά την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών του έργου κατασκευής του ΧΥΤΥ.

Αναγκαιότητα του έργο ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα

Το έργο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων θα εξασφαλίσει την ασφαλή υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων εξυπηρετώντας τους στόχους που τίθενται σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΔΑ) και σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Ανατολικού Τομέα της ΠΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης), υπερτοπικής φύσεως, η οποία περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ. Το έργο του ΧΥΤΥ περιλαμβάνεται στο ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και θα λειτουργεί συνδυαστικά με τις υπόλοιπες υποδομές τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις σχεδιαζόμενες.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι φιλόδοξοι και χρήσιμοι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής:

1.Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο

σύνολο της Περιφέρειας και εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

2. Πρόληψη – μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων, με προτεραιότητα την πρόληψη και συνεχή μείωση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασιών, (βιοαποβλήτων) τροφίμων, χαρτιού και ΑΗΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και καθοδήγηση κοινών – στόχων και με εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων.

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των αστικών αποβλήτων.

4. Ενίσχυση δράσεων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση μη επιθυμητών προϊόντων που δεν χρειάζεται να απορριφθούν ως απόβλητα.

5. Ενίσχυση της ανακύκλωσης με την ενθάρρυνση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

6. Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα (ανακύκλωση) και ανάκτηση ενέργειας από αυτά, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης.

7. Ασφαλής τελική διάθεση: περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία.

8. Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών: παύση της λειτουργίας, σταδιακή αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων.

9. Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας.

10. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

11. Πλήρης εναρμόνιση με την ΚΥΑ 29407/3508/2002. Η πράξη συνεισφέρει κατά κύριο λόγο στην προώθηση της περιβαλλοντικά ασφαλούς τελικής διάθεσης του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων που δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία.

12. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. – Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Η κοινωνία πια θεωρείται από αρκετούς ώριμη πια και στην Ελλάδα, να σκεφτόμαστε σοβαρά πόσα απορρίμματα παράγουμε, τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε και με την επανάκτηση να εξασφαλίσουμε εκ νέου ενέργεια, αλλά και να εξοικονομήσουμε τους πολύτιμους πόρους του περιβάλλοντος οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Λόγω των συνεχών δράσεων ανακύκλωσης που γίνονται σε σχολεία, οι δήμοι που δίνουν κίνητρα, είναι σημαντικό ως Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε πως είναι καλό να φροντίσουμε αυτή την υπέροχη και προικισμένη γωνιά της Γης που λέγεται Ελλάδα! Με όχημα την νέα γενιά, να κάνουμε το καλύτερο για να πάρει ανάσες ο πλανήτης, που σε αν συνεχίσουμε με τους παλιούς ρυθμούς, από παντού ο πλανήτης θα «ξερνάει» πλαστικό και απορρίμματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό