Κοινή δήλωση των Τμημάτων Δασολογίας ΑΠΘ και ΔΠΘ για την εφαρμογή του νέου «Κανονισμού Πυροπροστασίας  Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων»

Κοινή δήλωση των Τμημάτων Δασολογίας ΑΠΘ και ΔΠΘ για την εφαρμογή του νέου «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων»

Το Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε κοινή ανακοίνωση των  Προέδρων τους, αναφέρουν:

Με δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων», μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι γεωτεχνικοί επιστήμονες μπορούν μεν να συντάσσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 (ΦΕΚ 3475/Β’), αλλά όχι και τις αντίστοιχες Τεχνικές Εκθέσεις, οι οποίες, κατά την Εγκύκλιο, δύναται να εκπονούνται μόνο από μηχανικούς.
Μια τέτοια ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την επιστημονική τεκμηρίωση και λειτουργική αποτελεσματικότητα των μελετών πυροπροστασίας, καθόσον :
Μόνο οι επιστήμονες Δασολόγοι έχουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να αξιολογήσουν την πυροεπικινδυνότητα του χώρου που περιβάλλει τα ακίνητα και ο οποίος κατά κανόνα αποτελείται από δασικές ή/και χορτολιβαδικές εκτάσεις ή γειτνιάζει με αυτές. Επίσης, μόνο οι Δασολόγοι είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας την ποσοτική εκτίμηση της συμπεριφοράς μιας δασικής πυρκαγιάς (ταχύτητα εξάπλωσης, θερμική ένταση, μήκος φλογών, πιθανότητα ακραίων πυρικών φαινομένων) σε τέτοιου τύπου βλάστηση για την ορθή πυροπροστασία του κτιρίο και την παρεμπόδιση μετάδοσης της πυρκαγιάς από γειτνιάζουσες εκτάσεις. Η τεχνική έκθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί αποκλειστικά από έναν τεχνικό επιστήμονα (μηχανικό), καθώς το γνωστικό του αντικείμενο καλύπτει μέρος των απαιτήσεων για την πυροπροστασία.
Οι Δασολόγοι αναλύουν την επικινδυνότητα του περιβάλλοντος τα ακίνητα χώρου και της αναμενόμενης συμπεριφοράς μιας δασικής πυρκαγιάς σε αυτόν μέσω των ειδικών γνώσεων που έχει όσον αφορά το κλίμα, την τοπογραφία, τη μετεωρολογία, τη βλάστηση (καύσιμη ύλη) μιας περιοχής, όσο και των μοντέλων υπολογισμού της αναμενόμενης συμπεριφοράς (ταχύτητα διάδοσης, θερμική ένταση, μήκος φλογών) μιας πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή.
Κατά συνέπεια η ολοκληρωμένη αντιπυρική θωράκιση ενός ακινήτου εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων απαιτεί τη συνδυασμένη γνώση τόσο των στοιχείων πυροπροστασίας του ακινήτου, όσο και της πυροεπικινδυνότητας της περιβάλλουσας βλάστησης και της πυρικής συμπεριφοράς που αναμένεται σε αυτήν.
Συμπερασματικά, η απουσία των δασολόγων από την σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων εμπεριέχει κινδύνους για την αποτελεσματική προστασία τόσο των πολιτών, όσο και κτισμάτων τους από τις δασικές πυρκαγιές.

Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε την τροποποίηση της παραπάνω εγκυκλίου ώστε να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και δασολόγους επιστήμονες κατά την σύνταξη ΚΑΙ της τεχνικής έκθεσης (μελέτης πυροπροστασίας), για την αποτελεσματική προστασία ζωών και περιουσιών στη δασοαστική ζώνη.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Δασολογίας, ΑΠΘ και ΔΠΘ

Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ -Καθηγητής Γεώργιος Τσαντόπουλος

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  ΑΠΘ- Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό