Διαδικτυακό Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του Interreg, για την κοινή πολιτιστική παράδοση ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής με Χάσκοβο Βουλγαρίας

Διαδικτυακό Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του Interreg, για την κοινή πολιτιστική παράδοση ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής με Χάσκοβο Βουλγαρίας

Δύ­ο Σε­μι­νά­ρια των 40 α­τό­μων το κα­θέ­να – Α­ξι­ο­ποί­η­ση και «Ε­πέν­δυ­ση» τα κοι­νά πο­λι­τι­σμι­κά στοι­χεί­α Ελ­λά­δας-Βουλ­γα­ρί­ας

Γιά­ννης Κυ­ρια­ζής: «Λό­γω κο­ρο­νο­ϊ­ού πε­ρι­ο­ρι­ζό­μα­στε στα δι­α­δι­κτυα­κά και ε­πι­φυ­λασ­σό­μα­στε για δρά­ση ό­ταν το ε­πι­τρέ­ψουν οι συν­θή­κες»

Η Δη­μο­τι­κή Κοι­νω­φε­λής Ε­πι­χεί­ρη­ση ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής στο πλαί­σιο της πολιτικής συνοχής του I­n­t­e­r­r­eg G­r­e­e­ce- B­u­l­g­a­r­ia C­H­IC δι­ορ­γα­νώ­νει έ­να δι­α­συ­νο­ρια­κό δι­α­δι­κτυα­κό φε­στι­βάλ με δω­ρε­άν συμ­με­το­χή και τί­τλο: Συν­δέ­ον­τας την κοι­νή πο­λι­τι­στι­κή πα­ρά­δο­ση – C­o­n­n­e­c­t­i­ng c­o­m­m­on c­u­l­t­u­r­al l­i­v­i­ng t­r­a­d­i­t­i­on, α­πό την Τε­τάρ­τη 2 έ­ως και την Κυ­ρια­κή 6 Δε­κεμ­βρί­ου 2020.

Στο πλαί­σιο του I­n­t­e­r­r­eg G­r­e­e­ce- B­u­l­g­a­r­ia C­H­IC και της υ­λο­ποί­η­σης του ε­πι­μέ­ρους έρ­γου, Δι­α­συν­δέ­ον­τας πο­λι­τι­σμό & Του­ρι­σμό (C­o­n­n­e­c­t­i­ng c­u­l­t­u­re to t­o­u­r­i­sm) στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου: «C­r­o­s­s­i­ng t­he p­a­t­hs of H­i­s­t­o­ry a­nd C­u­l­t­u­re» (C­H­IC)» του Συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νου Προ­γράμ­μα­τος Δι­α­συ­νο­ρια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας «I­n­t­e­r­r­eg V-A C­o­o­p­e­r­a­t­i­on P­r­o­g­r­a­m­me: G­R­E­E­CE-B­U­L­G­A­R­IA 2014-2020» με Ε­ΚΤΙ­ΜΩ­ΜΕ­ΝΗ Α­ΞΙΑ : 49.435,48 € ΧΩ­ΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% ( συ­νο­λι­κή α­ξί­α με Φ.Π.Α. 63.277,41 €) και με ευ­θύ­νη της Δη­μο­τι­κής Κοι­νω­φε­λούς Ε­πι­χεί­ρη­σης Δη­μο­τι­κού Πε­ρι­φε­ρεια­κού Θε­ά­τρου Κο­μο­τη­νής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Δι­α­συ­νο­ρια­κό Δι­α­δι­κτυα­κό Φε­στι­βάλ (w­eb f­e­s­t­i­v­al) γε­μά­το πο­λι­τι­σμό, γεύ­σεις, ή­θη και έ­θι­μα α­πό την πε­ρι­ο­χή της Κο­μο­τη­νής και του Χά­σκο­βο της Βουλ­γα­ρί­ας.

Το δι­α­συ­νο­ρια­κό w­eb f­e­s­t­i­v­al του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής πε­ρι­λαμ­βά­νει :
• 2 πο­λι­τι­σμι­κά σε­μι­νά­ρια με συμ­με­το­χές και α­πό τις δύ­ο πε­ρι­ο­χές στό­χους, με σκο­πό να προ­σφέ­ρουν γνώ­σεις γύ­ρω α­πό τα κοι­νά πο­λι­τι­σμι­κά και πο­λι­τι­στι­κά στοι­χεί­α α­νά­με­σα στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή του Νο­μού Ρο­δό­πης και της Ε­παρ­χί­ας Χά­σκο­βο.

Τα σε­μι­νά­ρια πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται σε μια προ­σπά­θεια δη­μι­ουρ­γί­ας πο­λι­τι­σμι­κών σχέ­σε­ων, την προ­ώ­θη­ση μιας ε­νια­ίας πο­λι­τι­σμι­κής πο­ρεί­ας, με α­πώ­τε­ρο στό­χο την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή των συγ­κε­κρι­μέ­νων πε­ρι­ο­χών.

Το πρώ­το σε­μι­νά­ριο πραγ­μα­το­ποιήθηκε την Τε­τάρ­τη 2 και ε­πα­να­λήφθηκε για δι­α­φο­ρε­τι­κούς συμ­με­τέ­χον­τες την Πέμ­πτη 3 Δε­κεμ­βρί­ου α­πό τις 6 το α­πό­γευ­μα έ­ως τις 9 το βρά­δυ.

Οι συμ­με­τέ­χον­τες στα σε­μι­νά­ρια θα εί­ναι 40 ά­το­μα για το κα­θέ­να, σύ­νο­λο 80 ά­το­μα.

Οι θε­μα­τι­κές των σε­μι­να­ρί­ων θα πε­ρι­λαμ­βά­νουν:
• Προ­βο­λή βίν­τε­ο α­πό ή­θη, γεύ­σεις, έ­θι­μα και χο­ρούς των πε­ρι­ο­χών της Κο­μο­τη­νής και του Χά­σκο­βο της Βουλ­γα­ρί­ας.
Η προ­βο­λή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 5 Δε­κεμ­βρί­ου στις 6 το α­πό­γευ­μα.
• Προ­βο­λή δύ­ο μα­γνη­το­σκο­πη­μέ­νων θε­α­τρι­κών πα­ρα­στά­σε­ων – α­να­λο­γί­ων με έρ­γα του γνω­στού Ι­α­τρού-Συγ­γρα­φέ­α, Χρή­στου Χαρ­το­μα­τσί­δη: «Οι θρύ­λοι της Νυμ­φαί­ας» α­πό ο­μά­δα καλ­λι­τε­χνών του Χά­σκο­βο και «Ορ­φέ­ας και Μαι­νά­δες» α­πό ο­μά­δα καλ­λι­τε­χνών της Κο­μο­τη­νής. Φυ­σι­κά και ο Ορ­φέ­ας με την μα­γι­κή του Λύ­ρα σί­γου­ρα δεν εί­ναι κά­τι ά­γνω­στο για τους  γεί­το­νές μας Βούλ­γα­ρους!
Τα δύ­ο έρ­γα εί­ναι βα­σι­σμέ­να σε μύ­θους των δύ­ο πε­ρι­ο­χών και η προ­βο­λή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυ­ρια­κή 6 Δε­κεμ­βρί­ου στις 6 το α­πό­γευ­μα.
Οι θέ­σεις για τα σε­μι­νά­ρια ή­ταν πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νες και η δή­λω­ση συμ­με­το­χής έ­γι­νε μέ­σω της συγ­κε­κρι­μέ­νης φόρ­μας: h­t­t­ps:­//f­o­r­ms.g­le/6SNUifF1RUSrcBvp8, για να ε­ξα­σφα­λί­σουν την πρό­σβα­σή τους στο 1ο δι­α­συ­νο­ρια­κό και w­eb f­e­s­t­i­v­al του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής.

Σε δηλώσεις του ο πρό­ε­δρος του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής, Γιά­ννης Κυ­ρια­ζής, τό­νι­σε πως αλ­λι­ώς το εί­χαν φαν­τα­στεί και προ­γραμ­μα­τί­σει τις εκ­δη­λώ­σεις του Φε­στι­βάλ, με κοι­νές εκ­δη­λώ­σεις για τα ή­θη, έ­θι­μα, γευ­σι­γνω­σί­α με α­γα­πη­μέ­νες πα­ρα­δο­σια­κές συν­τα­γές των δύ­ο πε­ρι­ο­χών , θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις, δρά­σεις που θα α­να­δεί­κνυ­αν τις κοι­νές πο­λι­τι­στι­κές δι­α­δρο­μές των δύ­ο Χω­ρών, οι ο­ποί­ες εί­ναι υ­παρ­κτές.

«Μέ­σα α­πό τις αυ­τές θα γί­νει η α­να­ζή­τη­ση των κοι­νών πο­λι­τι­στι­κών στοι­χεί­ων και δι­α­δρο­μών, με στό­χο την α­νά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού ε­κα­τέ­ρω­θεν και την σύ­σφι­ξη των πο­λι­τι­στι­κών σχέ­σε­ων και το­πο­θέ­τη­σή τους σε μια πιο ου­σι­α­στι­κή βά­ση, α­πό α­πλά τυ­πι­κή.

Δυ­στυ­χώς ό­λα αυ­τά, λό­γω του κο­ρο­νο­ϊ­ού, δεν θα γί­νουν και ό­τι μπο­ρού­σε να αν­τι­κα­τα­στα­θεί συμ­πυ­κνώ­θη­κε με την δι­ορ­γά­νω­ση των δύ­ο δι­α­δι­κτυα­κών σε­μι­να­ρί­ων», τό­νι­σε ο κ. Κυ­ρια­ζής.

Ω­στό­σο, το εν λό­γω πρό­γραμ­μα το ο­ποί­ο ξε­κί­νη­σε α­πό τις αρ­χές του έ­τους, τώ­ρα ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται και μέ­νει ως πα­ρα­κα­τα­θή­κη η ερ­γα­σί­α α­να­ζή­τη­σης κοι­νών πο­λι­τι­σμι­κών στοι­χεί­ων, τα ο­ποί­α κα­τα­γρά­φη­καν και με την πρώ­τη ευ­και­ρί­α, μέ­σω δη­λα­δή ε­νός νέ­ου ευ­ρω­πα­ϊ­κού -ή και δι­α­συ­νο­ρια­κού-προ­γράμ­μα­τος, θα γί­νουν πρά­ξη μέ­σα α­πό έ­να πιο σύγ­χρο­νο σχε­δια­σμό.

 

Γε­νι­κή Πε­ρι­γρα­φή του έρ­γου

Το έρ­γο “C­r­o­s­s­i­ng t­he p­a­t­hs of H­i­s­t­o­ry a­nd C­u­l­t­u­re” / «Δι­α­σχί­ζον­τας τα μο­νο­πά­τια της Ι­στο­ρί­ας και του Πο­λι­τι­σμού με α­κρω­νύ­μιο “C­H­IC”» ε­πι­λέ­χθη­κε προς χρη­μα­το­δό­τη­ση στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του ά­ξο­να προ­τε­ραι­ό­τη­τα 2 και ει­δι­κό­τε­ρα της ε­πεν­δυ­τι­κής προ­τε­ραι­ό­τη­τας 6C – Δι­α­τή­ρη­ση, προ­στα­σί­α, προ­ώ­θη­ση και α­νά­πτυ­ξη φυ­σι­κής και πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και του ει­δι­κού στό­χου 4 – Α­ξι­ο­ποί­η­ση της πο­λι­τι­στι­κής και φυ­σι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της δι­α­συ­νο­ρια­κής πε­ρι­ο­χής για του­ρι­στι­κούς σκο­πούς του προ­γράμ­μα­τος δι­α­συ­νο­ρια­κής συ­νερ­γα­σί­ας Ελ­λά­δα – Βουλ­γα­ρί­α 2014-2020

Κύ­ριος σκο­πός του έρ­γου εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α α­νά­με­σα στις δύ­ο πε­ρι­ο­χές στό­χου (δή­μου Κο­μο­τη­νής (Ελ­λά­δα) – Χα­σκό­βου (Βουλ­γα­ρί­α)) σε πο­λι­τι­στι­κό ε­πί­πε­δο μ ε σκο­πό την πε­ρε­ταί­ρω του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη τους και τη μό­νι­μη και πο­λύ-ε­πί­πε­δη συ­νερ­γα­σί­α τους στους το­μείς αυ­τούς.

Ε­πί­σης το έρ­γο, στο­χεύ­ει στην προ­ώ­θη­ση του κοι­νού πο­λι­τι­στι­κού υ­πό­βα­θρου των δύ­ο πε­ρι­ο­χών και της έκ­φρα­σής του μέ­σω θε­ά­τρου, λα­ϊ­κών εκ­δη­λώ­σε­ων και εν­δυ­νά­μω­σης της σύν­δε­σης με­τα­ξύ των πο­λι­τι­στι­κών συλ­λό­γων και των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών των δύ­ο πε­ρι­ο­χών κα­θώς και στην α­νά­πτυ­ξη μιας δι­α­συ­νο­ρια­κής κοι­νής του­ρι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας μέ­σω πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων που με τη σει­ρά τους θα δη­μι­ουρ­γή­σουν έ­να μον­τέ­λο που εν­θαρ­ρύ­νει την τα­χύ­τε­ρη και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη κοι­νω­νι­κο­οι­κο-νο­μι­κή εν­σω­μά­τω­ση. Ε­πί­σης, η δη­μι­ουρ­γί­α κοι­νής του­ρι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας των δύ­ο πε­ρι­ο­χών α­να­μέ­νε­ται να συμ­βάλ­λει στην αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και με­γα­λύ­τε­ρη δι­α­φο­ρο­ποί­η­ση του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­όν­τος των πε­ρι­ο­χών. Προ­κει­μέ­νου να ε­πι­τευ­χθεί τα πα­ρα­πά­νω το έρ­γο θα στη­ρι­χθεί στην α­νά­δει­ξη – α­ξι­ο­ποι­ή­ση ση­μαν­τι­κών πο­λι­τι­στι­κών υ­πο­δο­μών (κτί­ριο πα­λιάς δη­μο­τι­κής βι­βλι­ο­θή­κης στην Κο­μο­τη­νή – Θέ­α­τρο-Κέν­τρο κοι­νό­τη­τας στο Χά­σκο­βο).

 

Οι δρά­σεις του έρ­γου θα α­φο­ρούν:

• Την κα­τα­γρα­φή και α­νά­δει­ξη των ι­στο­ρι­κών και πο­λι­τι­στι­κών μνη­μεί­ων των δύ­ο πε­ρι­ο­χών με σκο­πό την του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη

• Την βελ­τί­ω­ση της σή­μαν­σης στις δύ­ο πε­ρι­ο­χές

• Την α­νά­δει­ξη του θε­ά­τρου και των λα­ϊ­κών δρω­μέ­νων ως ερ­γα­λεί­ου α­νά­δει­ξης της κοι­νής πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς

• Την α­να­κα­τα­σκευ­ή χώ­ρων πο­λι­τι­σμού

• Την πα­ρα­γω­γή υ­λι­κού του­ρι­στι­κής προ­βο­λής

 

Ε­ΤΑΙ­ΡΟΙ

• Ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής α­πό την Ελ­λά­δα (ε­πι­κε­φα­λής ε­ταί­ρος)

• Ο Δή­μος Χα­σκό­βου α­πό την Βουλ­γα­ρί­α.

• Η Δη­μο­τι­κή Κοι­νω­φε­λής ε­πι­χεί­ρη­ση Δη­μο­τι­κού πε­ρι­φε­ρεια­κού Θέ­α­τρου Κο­μο­τη­νής

Το έρ­γο χω­ρί­ζε­ται σε έ­ξι (6) ο­μά­δες δρα­στη­ρι­ο­τή­των- πα­κέ­τα ερ­γα­σι­ών που πε­ρι­λαμ­βά­νουν:

1. Δι­α­χεί­ρι­ση Έρ­γου & Συν­το­νι­σμός

2. Ε­πι­κοι­νω­νί­α & Δι­ά­δο­ση

3. Α­να­καί­νι­ση και ε­ξο­πλι­σμός πο­λι­τι­στι­κών μο­νά­δων

4. Συν­δέ­ον­τας την κοι­νή πο­λι­τι­στι­κή πα­ρά­δο­ση.

5. Δη­μι­ουρ­γί­α κοι­νών ερ­γα­λεί­ων.

6. Σύν­δε­ση του πο­λι­τι­σμού με τον του­ρι­σμό.

 

Δη­μι­ουρ­γί­α δι­κτύ­ου του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

Η συγ­κε­κρι­μέ­νη δρά­ση α­φο­ρά στην Δη­μι­ουρ­γί­α δι­κτύ­ου του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων στην πε­ρι­ο­χή του Δή­μυ­ο κο­μο­τη­νής . Στο πλαί­σιο της δρά­ση ο α­νά­δο­χος θα εν­το­πί­σει δέ­κα (10) το­πι­κές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις που θα α­πο­τε­λέ­σουν το το­πι­κό δί­κτυ­ο του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων. Στο πλαί­σιο της λει­τουρ­γί­ας του δι­κτύ­ου ο α­νά­δο­χος θα ορ­γα­νώ­σει και θα συν­το­νί­σει τέσ­σε­ρις (4) το­πι­κές συ­ναν­τή­σεις του δι­κτύ­ου και μί­α (1) δι­α­συ­νο­ρια­κή με το αν­τί­στοι­χο το­πι­κό δί­κτυ­ο της Πε­ρι­ο­χής του Χα­σκό­βου. Ο α­να­δο­χος θα κα­ταρ­τί­σει το­πι­κό σχέ­διο δρά­σης του δι­κτύ­ου και σε συ­νερ­γα­σί­α με το το­πι­κό δί­κτυ­ο του Χα­σκό­βου θα συν­τά­ξει το δι­α­συ­νο­ρια­κό σχέ­διο δρά­σης του δι­α­συ­νο­ρια­κού δι­κτύ­ου ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό