Με πόρισμα εκτίμησης θα πιστώνει ο ΕΛΓΑ προκαταβολή ζημιάς, σε δεύτερη φάση η διασταύρωση στοιχείων

Με πόρισμα εκτίμησης θα πιστώνει ο ΕΛΓΑ προκαταβολή ζημιάς, σε δεύτερη φάση η διασταύρωση στοιχείων

Διάταξη, σύµφωνα µε την οποία θα παρέχεται προκαταβολή από τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, αν έχουν ολοκληρωθεί οι εξατοµικευµένες εκτιµήσεις των γεωτεχνικών του φορέα, ακόµα και αν o Οργανισµός δεν έχει στη διάθεσή του επισηµάνσεις ή ψηφιακά δεδοµένα, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αμέσως μετά την επεξεργασία του από την αρμόδια επιτροπή.

Το άρθρο 77 αναφέρει τα εξής: «Στην παρ. 7 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής: «7. Η αρχική εκτίµηση των ζηµιών πραγµατοποιείται βάσει επισηµάνσεων και ψηφιακών δεδοµένων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΛΓΑ, καθώς και βάσει αρχικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκµετάλλευση µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου.

Νομοθετική ρύθμιση για μεταβιβάσεις γης

Τον δρόµο για χιλιάδες µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων, µε νοµότυπες και fast track διαδικασίες ανοίγουν οι νοµοθετικές βελτιώσεις που δροµολογούνται στο πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, που αναµένεται να ψηφιστεί από την ολοµέλεια της Βουλής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η ευνοϊκή αυτή ρύθµιση αφορά κυρίως περιπτώσεις φυσικών προσώπων µε οφειλές στην εφορία και τα δηµόσια ταµεία, οι οποίοι δεν µπορούσαν να εκδώσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και συνεπώς δεν µπορούσαν να ρευστοποιήσουν ακίνητη περιουσία, συχνή συνθήκη σε περιπτώσεις αγροτών. Με τις βελτιώσεις που επίκεινται, εξασφαλίζεται ασφαλιστική ενηµερότητα διάρκειας ενός µήνα σε περίπτωση που προχωρήσει ο οφειλέτης σε ρύθµιση χρεών 120 ή 72 δόσεων.

Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο που λογικά θα είναι από τα τελευταία νοµοθετικά έργα της κυβέρνησης πριν από τη διάλυση της Βουλής και την επίσηµη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, θα περιλαµβάνει δεκάδες άρθρα και προτεινόµενες διατάξεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν, να εκσυγχρονίσουν και να εξορθολογήσουν το καθεστώς χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, ειδικά σε περιπτώσεις µεταβίβασης ακινήτων, όταν οι οφειλέτες έχουν χρέη στην Εφορία αλλά ταυτόχρονα τα έχουν εντάξει σε κάποια ρύθµιση. Ως γνωστόν, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενηµερότητα, κάτι που µπλοκάρει τυχόν µεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν και µέρος των οφειλών. Αυτό που ίσχυσε σε προηγούµενες ευκαιρίες ρύθµισης χρεών, όπως ήταν οι 120 δόσεις, ήταν ένα καθεστώς «µερικής» ή «υπό προϋποθέσεις» ενηµερότητας.

Συγκεκριµένα, οι οφειλέτες στη ρύθµιση, µπορούν να υποβάλουν φάκελο για διάφορα επενδυτικά προγράµµατα (Σχέδια Βελτίωσης) ή να καταθέσουν αίτηµα δανεισµού, ωστόσο δεν επιτρέπεται εδώ η µεταβίβαση. Η απουσία ασφαλιστικής ενηµερότητας σε οφειλέτες του δηµοσίου είχε µπλοκάρει εδώ και καιρό τις µεταβιβάσεις ακινήτων και περιέπλεκε ιδιαίτερα τις αγοραπωλησίες αγροτεµαχίων.

Η νέα ρύθµιση έρχεται να κουµπώσει πάνω στο νέο κύκλο τακτοποίησης οφειλών προς το δηµόσιο, που φέρνει το πολυνοµοσχέδιο σκούπα. Παράλληλα, µε τις διατάξεις του νέου νοµοσχεδίου απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται σηµαντικά το σύστηµα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας ώστε και τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου να διασφαλίζονται και οι πολίτες να µπορούν να εξυπηρετηθούν.

Σήµερα η Φορολογική ∆ιοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στην εφορία από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε έτη. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξιπρόθεσµες ή σε αναστολή, µπορεί να του δοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας µε διάρκεια έως 1 µήνα. Η εφορία µετά την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραµµα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενηµερότητας αφορά είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού από επαχθή αιτία µε σκοπό να εξοφληθούν δόσεις.

AgroNews

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό