Nέα προγράμματα από τη ΔΥΠΑ για 70.500 ανέργους με μισθό έως 840 ευρώ

Nέα προγράμματα από τη ΔΥΠΑ για 70.500 ανέργους με μισθό έως 840 ευρώ

Προγράμματα της ΔΥΠΑ για επαγγελματίες οδηγούς και σεκιουριτάδες. Έρχονται τα προγράμματα ΔΥΠΑ για 70.500 ανέργους με μισθό έως 840 ευρώ.

Νέες δράσεις ετοιμάζει η ΔΥΠΑ για την κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών για 10.000 ανέργους, αλλά και προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας για 5.500 ανέργους σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.
Παράλληλα τον Ιούνιο, με μικρή καθυστέρηση, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την για την κάλυψη των 30.000 θέσεων κατάρτισης σε «πράσινες» δεξιότητες μόνο από ανέργους από 18 ετών και άνω εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Μισθός 840 ευρώ

Παράλληλα εντός των επόμενων ημερών θα τρέξουν οι αιτήσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 ανέργων, νέων ηλικίας 18- 29 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 7 μηνών και οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, λαμβάνοντας από τη ΔΥΠΑ τον κατώτατο μισθό 830 ευρώ μηνιαίως και την αντίστοιχη αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ακόμη για τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα λάβουν:

-μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό

-αναλογία δώρων εορτών

-αναλογία επιδόματος αδείας

-μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας έως 25.000 άνεργων νέων και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ανοιχτού τύπου προγραμμάτων (open framework model), δηλαδή θα παραμείνει ανοιχτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ ο οποίος θα αναζητά από το μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., τα άτομα που πληρούν τις προδιαγραφές της ζητούμενης θέσης προεργασίας. Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη, τα τυπικά τους προσόντα, καθώς και τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσόντων και θέσης εργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τον διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Προϋποθέσεις για επιχειρηματίες

Στις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους για πρακτική άσκηση δεν καταβάλλεται αποζημίωση, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό με μηδενικό κόστος. Ωστόσο τίθεται ως προϋπόθεση οι θέσεις που θα καλύψουν με τους ανέργους που θα προσλάβουν «δωρεάν» να μην είναι σε αντικατάσταση απολύσεων ή αποχωρήσεων, αλλά επιπλέον των υπαρχόντων θέσεων εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν περισσότερους από έναν ανέργους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν ήδη.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορούν να απασχοληθούν κατ΄ ανώτατο όριο εντός της ίδιας επιχείρησης ανάλογα με το ήδη υπάρχον προσωπικό διαμορφώνεται ως εξής:

-Σε επιχειρήσεις με υφιστάμενο προσωπικό έως 3 άτομα προσλαμβάνεται 1 άνεργος.

-Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 4 ως 9 άτομα προσλαμβάνονται ως 2 άνεργοι.

-Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 ως 19 άτομα μπορούν να προσληφθούν ως 3 άνεργοι.

-Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 20 ως 30 άτομα μπορούν να προσληφθούν ως 5 άνεργοι.

-Επιχειρήσεις με προσωπικό από 31 ως 50 άτομα μπορούν να αιτηθούν την πρόσληψη ως 8 ανέργων από το πρόγραμμα.

-Σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να προσληφθούν ως 20 άνεργοι μέσω του προγράμματος.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν-υποδεχθούν από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που θα ζητήσουν οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί τα προηγούμενα τρία χρόνια σε προγράμματα και έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις άνω των 200.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή των αιτήσεων ενώ από την πλευρά των ανέργων θα αποκλείονται όσοι απασχολήθηκαν στην ίδια επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επίσης δεν μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι οι οποίοι είχαν εργαστεί για την ίδια ειδικότητα σε άλλον εργοδότη.

Δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα 2 προηγούμενα χρόνια για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι επιχειρήσεις ΚΤΕΛ, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, κ.ά.

Επόμενες δράσεις

Πράσινες δεξιότητες

Τον Ιούνιο, με μικρή καθυστέρηση, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την για την κάλυψη των 30.000 θέσεων κατάρτισης σε «πράσινες» δεξιότητες μόνο από ανέργους από 18 ετών και άνω εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ και θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο η κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών για 10.000 ανέργους, αλλά και προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας για 5.500 ανέργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΔΥΠΑ για τις «πράσινες» δεξιότητες, κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ώρες κατάρτισης θα είναι συνολικά 80 με το επίδομα να φτάνει τα 400 ευρώ καθαρά.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Παράλληλα, ανοικτά παραμένουν 6 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση.

Πηγή: dnews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό