Οι 15 δράσεις που θα επιδοτούν τα Leader της καινούριας περιόδου

Οι 15 δράσεις που θα επιδοτούν τα Leader της καινούριας περιόδου

Οι παρεµβάσεις των νέων προγραµµάτων Leader της περιόδου 2023-2027 αναλύθηκαν σε ειδική ηµερίδα µε τίτλο «30 χρόνια Leader» που διοργανώθηκε στην Αµφίκλεια.

Σύµφωνα µε τη σχετική παρουσίαση οι επενδύσεις που θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τα νέα τοπικά προγράµµατα θα είναι

 • Μεταποίηση γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων (de minimis, 50%, µέχρι 400.000 ευρώ).
 • Βιοτεχνίες, χειροτεχνίες, προϊόντα µετά την 1η µεταποίηση (µέχρι 400.000 ευρώ).
 • Επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου (µέχρι 400.000 ευρώ).
 • Επιχειρήσεις βασικών υπηρεσιών (µέχρι 400.000 ευρώ)
 • Ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων (de minimis, 65%).
 • Εκπαίδευση (de minimis, 75%, µέχρι 20.000 ευρώ).
 • Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσµού και των προσφύγων / µεταναστών (100%, µέχρι 400.000 ευρώ)
 • Βασικές υποδοµές και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών, κ.λπ. (100%, µέχρι 400.000 ευρώ).
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις (de minimis, 75%, µέχρι 20.000 ευρώ).
 • Ενίσχυση πολιτιστικών υπηρεσιών και υποδοµών / αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (100%, µέχρι 400.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις).
 • Αναβάθµιση φυσικού περιβάλλοντος, πρόληψη και αποκατάσταση (100%, µέχρι 400.000 ευρώ).
 • ∆ικτύωση & Συνεργασία επιχειρήσεων και τοπικών φορέων + Smart Villages (75%, µέχρι 40.000 ευρώ).
 • ∆ιατοπική & διακρατική συνεργασία.
 • Λειτουργικές δαπάνες και εµψύχωση τοπικού πληθυσµού (25% του ΣΠ του τοπικού προγράµµατος, 100%, εµψύχωση τουλάχιστον το 5% του ΣΠ της υπο-παρέµβασης).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό