Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ και τα ακριβή ποσά ανά στρέμμα βάσει τιμών αναφοράς

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ και τα ακριβή ποσά ανά στρέμμα βάσει τιμών αναφοράς

Με ενισχυμένο τον κτηνοτροφικό τομέα και τα σιτηρά προβλέπονται οι τιμές αναφοράς στις νέες συνδεδεμένες, αύξηση σε πορτοκάλι και μείωση στο ρύζι.

Σκληρό Σιτάρι

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο (έναντι 12 Kgr/στρέµµα την προηγούµενη περίοδο), δηλαδή επιδιώκεται το σύνολο του χρησιµοποιούµενου σπόρου να είναι πιστοποιηµένο.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 100 ευρώ/εκτάριο, λόγω αύξησης της ενισχυόµενης ποσότητας πιστοποιηµένου σπόρου/στρ. (από 12 κιλά/στρ. σε 18 κιλά/στρ.) και αύξησης της τιµής αγοράς του πιστοποιηµένου σπόρου (0,8 ευρώ/κιλό).

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 160.000 εκτάρια.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 16.000.000 ευρώ

Μαλακό Σιτάρι

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο. Ως προς την προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιηµένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέµµα.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 2016- 2020, στοιχεία του ΟΣ∆Ε). Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 5.824.000 ευρώ για κάθε έτος.

Κριθάρι

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο.

Ως προς την προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιηµένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέµµα.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 83.200 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 8.320.000 ευρώ για κάθε έτος

Ρύζι

Η προτεινόµενη τιµή είναι 300 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 30 ευρώ/στρέµµα Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 26.460 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο της επιλέξιµης έκτασης για την περίοδο 2018-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 7.937.854 ευρώ για κάθε έτος

Σπόροι Σποράς

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς, που έχουν συνάψει σύµβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασµό πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά (συµβάσεις πολλαπλασιασµού σπόρων) µε σποροπαραγωγική επιχείρηση. Επί πλέον, εκ µέρους της σποροπαραγωγικής επιχείρησης πρέπει να τεκµηριώνεται η παράδοση/πώληση του σπόρου προς σπορά προς πιστοποίηση, από τους δικαιούχους της συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 43,2 ευρώ/στρµ.. Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 9.500 εκτάρια, που προκύπτει από στρογγυλοποίησητου µέσου όρου των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020 (9.418 εκτάρια) (ΟΣ∆Ε). Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 4.104.000 ευρώ για κάθε έτος.

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 19,2 ευρώ/στρµ.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 74.984 εκτάρια, που είναι ο µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 14.396.928 ευρώ για κάθε έτος

Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 8,3 ευρώ/στρµ.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 194.935 εκτάρια, που προκύπτει από τον µέσο όρο των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2017-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 16.179.600 ευρώ για κάθε έτος.

Βιοµηχανική Ντοµάτα

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 4.363 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 51,2 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 2.233.856 ευρώ για κάθε έτος.

Πορτοκάλια χυµοποίησης

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.780 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 40,7 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 3.573.460 ευρώ για κάθε έτος.

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση

Η προτεινόµενη τιµή είναι 285 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 28,5 ευρώ/στρέµµα, η οποία έχει υπολογισθεί για δύο αντιπροσωπευτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα φασόλια και τα ρεβύθια.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 29.365 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 8.369.025 ευρώ για κάθε έτος.

Σπαράγγι

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.548 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 49,5 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 766.260 ευρώ για κάθε έτος.

Ζαχαρότευτλα

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.363 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 50,5 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 688.315 ευρώ για κάθε έτος.

Συµπύρηνο ροδάκινο

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 5.732 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 16,4 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 940.048 ευρώ για κάθε έτος.

Κορινθιακή Σταφίδα

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 10.111 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.

Επίσης, για την περίοδο 2023- 2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 34,8 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 3.518.628 ευρώ για κάθε έτος

Καρποί µε κέλυφος

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 28.799 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2017-2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 13,7 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 137 ευρώ/εκτάριο * 28.799 εκτάρια = 3.945.463 ευρώ για κάθε έτος.

Μήλα

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.685 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 47,2 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 4.099.320 ευρώ για κάθε έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισµός όλων των προτεινόµενων συνδεδεµένων ενισχύσεων ανέρχεται σε 212.200.565 για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027.

Συνδεδεµένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος

Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιµο ενήλικο ζώο, που είναι καταγεγραµµένο στην κτηνιατρική βάση δεδοµένων και για το οποίο παραδίδεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 12 ευρώ/προβατίνα ή αίγα.

18Α. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου

Κρέατος – Μέτρο Α

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 40 ευρώ/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

18Β. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 µηνών, καταγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο, που διατηρούνται στην εκµετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 200 ευρώ/κεφαλή.

18Γ. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ

Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω των 14-24 µηνών. Αφορά ζώα εγγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο και τα οποία διατηρούνται στην εκµετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 250 ευρώ/κεφαλή.

Μεταξοσκώληκες

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.311 κουτιά πιστοποιηµένου µεταξόσπορου, που είναι µέσος όρος των επιλέξιµων κουτιών µεταξόσπορου των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 245 ευρώ ανά κουτί πιστοποιηµένου µεταξόσπορου, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ. Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 321.195 ευρώ για κάθε έτος.

AgroNews

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό