Οικογένεια Ακκά: στο σφυρί και τα «Κλωστήρια Θράκης»

Οικογένεια Ακκά: στο σφυρί και τα «Κλωστήρια Θράκης»

Στις 25 Ι­α­νου­α­ρί­ου ο πλει­στη­ρι­α­σμός γι­α το βι­ο­μη­χα­νι­κό συγ­κρό­τη­μα στην Κο­μο­τη­νή και τον μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό του, με τι­μή εκ­κί­νη­σης 5,47 ε­κατ. ευ­ρώ-Πώς χά­θη­κε η ευ­και­ρί­α της συμ­φω­νί­ας ε­ξυ­γί­αν­σης

Η οι­κο­γέ­νει­α Ακ­κά υ­πήρ­ξε ε­πί δε­κα­ε­τί­ες μί­α α­πό ε­κεί­νες που έ­γρα­ψαν τις «χρυ­σές σε­λί­δες» στην πλού­σι­α ι­στο­ρί­α τη­ς ελ­λη­νι­κής κλω­στο­ϋ­φαν­τουρ­γί­ας. Μέ­σα στην ο­ποί­α πέ­ρα­σαν και…χά­θη­καν εμ­βλη­μα­τι­κές ε­ται­ρεί­ες, ό­πως η Πει­ρα­ϊ­κή Πα­τρα­ϊ­κή της οι­κο­γέ­νει­ας Στρά­του, η «Αι­γαί­ον», ο Λα­να­ρά­ς και τό­σοι άλ­λοι.

Υ­πό αυ­τό το πρί­σμα, ο Γι­άν­νης Ακ­κά­ς φαν­τά­ζει τα τε­λευ­ταί­α χρό­νι­α ως ο «τε­λευ­ταί­ος των Μοι­κα­νών» στο δι­α­κε­καυ­μέ­νο το­πί­ο της πο­λύ­χρο­νης και ε­ξον­τω­τι­κής οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που έ­φε­ρε την α­πο­βι­ο­μη­χά­νι­ση ο­δη­γών­τας ό­λα τα πα­ρα­πά­νω «βα­ρι­ά ο­νό­μα­τα» σε πτώ­χευ­ση.

Μέ­χρι τα τέ­λη του 2013, ε­ξα­κο­λου­θού­σε να εί­ναι leader στον κλά­δο και κυ­ρί­ως στην πα­ρα­γω­γή και ε­ξα­γω­γή denim, του υ­φά­σμα­τος με το ο­ποί­ο τα δη­μο­φι­λή ξέ­να brands κα­τα­σκευ­ά­ζουν τα μπλου τζινς. Έτ­σι δεν έ­νι­ω­θε την α­πει­λή α­πό την ε­περ­χό­με­νη λαί­λα­πα…

Ό­ταν έφ­τα­σε ή­ταν αρ­κε­τά ι­σχυ­ρή ώ­στε να κλο­νί­σει τα θε­μέ­λι­α του οι­κο­δο­μή­μα­τος. Με α­πο­τέ­λε­σμα έ­κτο­τε να πα­λεύ­ει με τα υ­πέ­ρογ­κα δά­νει­α, τις ζη­μι­ές, τον φθη­νό αν­τα­γω­νι­σμό και την κά­θε­τη πτώ­ση των πω­λή­σε­ων. Κά­πως έτ­σι χά­θη­κε προ ε­τών ο βα­σι­κός βρα­χί­ο­νας του ο­μί­λου, η Ελ­λη­νι­κή Υ­φαν­τουρ­γί­α, που «λύ­γι­σε» υ­πό το βά­ρος μη ε­ξυ­πη­ρε­τού­με­νων δα­νεί­ων ύ­ψους 92 ε­κατ. ευ­ρώ, με τη γνω­στή κα­τά­λη­ξη των πλει­στη­ρι­α­σμών γι­α τα α­κί­νη­τα και τον ε­ξο­πλι­σμό της.

Πα­ράλ­λη­λα και στη συ­νέ­χει­α έ­δω­σε μά­χη γι­α τις άλ­λες ε­ται­ρεί­ες του. Σε κά­ποι­ες πε­ρι­πτώ­σεις, ό­πως αυ­τή και τω­ν Εκ­κο­κι­στη­ρί­ων Θεσ­σα­λί­α­ς τα σχέ­δι­α ε­ξυ­γί­αν­σης που συμ­φω­νή­θη­καν με τις τρά­πε­ζες και άλ­λους πι­στω­τές δεί­χνουν να προ­χω­ρούν πα­ρά τις δυ­σκο­λί­ες, αλ­λά και την α­νάγ­κη να με­τα­βι­βα­στούν πε­ρι­ου­σι­α­κά στοι­χεί­α. Αυ­τό έ­γι­νε, γι­α πα­ρά­δειγ­μα, τον πε­ρα­σμέ­νο Φε­βρου­ά­ρι­ο ό­ταν, -ό­πως προ­βλε­πό­ταν στη συμ­φω­νί­α ε­ξυ­γί­αν­σης-, που­λή­θη­καν σε θυ­γα­τρι­κή της Alpha Bank οι ο­ρι­ζόν­τι­ες ι­δι­ο­κτη­σί­ες σε α­κί­νη­το ε­πί των ο­δών Κο­μνη­νών και Β. Η­ρα­κλεί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έ­ναν­τι 2,21 ε­κατ. ευ­ρώ.

Σε άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις, ό­πως στα Εκ­κο­κι­στή­ρι­α Θρά­κης η  αν­τί­στοι­χη συμ­φω­νί­α ε­ξυ­γί­αν­σης συ­ναν­τά με­γά­λες δυ­σκο­λί­ες.

 

Το νέ­ο σφυ­ρί γι­α τα Κλω­στή­ρι­α Θρά­κης

Τώ­ρα ο Γι­άν­νης Ακ­κάς βρί­σκε­ται αν­τι­μέ­τω­πος με έ­να α­κό­μη ο­δυ­νη­ρό σφυ­ρί, γι­α τη­ν «Κλω­στή­ρι­α Θρά­κης», θυ­γα­τρι­κή των Εκ­κο­κι­στη­ρί­ων Θρά­κης.

Η ε­ται­ρεί­α ι­δρύ­θη­κε στις αρ­χές του 1998, εί­ναι εγ­κα­τε­στη­μέ­νη στη Βι­ο­μη­χα­νι­κή Πε­ρι­ο­χή Κο­μο­τη­νής και θε­ω­ρεί­ται έ­να α­πό τα τε­λει­ό­τε­ρα κλω­στή­ρι­α βάμ­βα­κος στον κό­σμο. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο άλ­λω­στε ό­τι στο πε­λα­το­λό­γι­ό της φι­γού­ρα­ραν βα­ρι­ά ο­νό­μα­τα, ό­πως Benetton, Next, Chicco κ.α. Πα­ράλ­λη­λα, δι­α­θέ­τει υ­ψη­λή τε­χνο­γνω­σί­α στην πα­ρα­γω­γή ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων νη­μά­των κα­θώς α­πο­τε­λεί τον μο­να­δι­κό πα­ρα­γω­γό MELANZE νη­μά­των στην Ευ­ρώ­πη και εί­ναι η μο­να­δι­κή πλή­ρως κα­θε­το­ποι­η­μέ­νη ε­ται­ρεί­α πα­ρα­γω­γής πλε­κτών υ­φα­σμά­των στην Ευ­ρώ­πη και στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή.

Πα­ρό­λα αυ­τά, ε­δώ, οι ό­ροι της συμ­φω­νί­ας ε­ξυ­γί­αν­σης δεν μπό­ρε­σαν να τη­ρη­θού­ν και το βι­ο­μη­χα­νι­κό α­κί­νη­το μα­ζί με τον ε­ξο­πλι­σμό του (ως οι­κο­νο­μι­κό σύ­νο­λο) έ­χει προ­γραμ­μα­τι­στεί να βγει σε πλει­στη­ρι­α­σμό στις 25 Ι­α­νου­α­ρί­ου 2023, με ε­πι­σπεύ­δου­σα τη­ν Alpha Bank και με τι­μή πρώ­της προ­σφο­ράς 5.468.333,34 ευ­ρώ. Εξ αυ­τών τα 3.425.000 ευ­ρώ α­φο­ρούν το σύ­νο­λο της εμ­πο­ρι­κής α­ξί­ας του α­κι­νή­του και τα 2.043.333,34 ευ­ρώ, τα 2/3 της εμ­πο­ρι­κής α­ξί­ας των κι­νη­τών.

Πρό­κει­ται ει­δι­κό­τε­ρα γι­α έ­να οι­κό­πε­δο 44.830 τ.μ. που βρί­σκε­ται στην Βι­ο­μη­χα­νι­κή Πε­ρι­ο­χή Κο­μο­τη­νής, μα­ζί με τα κτί­σμα­τα και τα μη­χα­νή­μα­τα.

Το α­κί­νη­το βα­ρύ­νε­ται με προ­ση­μει­ώ­σεις γι­α πο­σά συ­νο­λι­κού ύ­ψους 17 ε­κατ. ευ­ρώ και η α­ναγ­κα­στι­κή κα­τά­σχε­ση έ­γι­νε στις 20 Ι­ου­νί­ου 2022.

 

Η πτώ­ση και τα «καμ­πα­νά­κι­α»

Η δυ­σμε­νής κα­τά­στα­ση γι­α την «Κλω­στή­ρι­α Θρά­κης» α­πο­τυ­πώ­νε­ται στις τε­λευ­ταί­ες δη­μο­σι­ευ­μέ­νες οι­κο­νο­μι­κές κα­τα­στά­σεις γι­α τη χρή­ση 01/07/2019 έ­ως 30/06/2020, ό­που οι ζη­μί­ες (με­τά φό­ρων) αυ­ξή­θη­καν σε 3,1 ε­κατ. ευ­ρώ έ­ναν­τι 1,3 ε­κατ. ευ­ρώ την προ­η­γού­με­νη χρή­ση, τα έ­σο­δα α­πό συμ­βά­σεις με πε­λά­τες κα­τέρ­ρευ­σαν στις 781.963,49 ευ­ρώ (έ­ναν­τι 7 ε­κατ. ευ­ρώ), τα ί­δι­α κε­φά­λαι­α εί­ναι αρ­νη­τι­κά, το σύ­νο­λο των βρα­χυ­πρό­θε­σμων υ­πο­χρε­ώ­σε­ων της υ­περ­βαί­νει το σύ­νο­λο των κυ­κλο­φο­ρούν­των πε­ρι­ου­σι­α­κών στοι­χεί­ων κα­τά 39,2 ε­κατ. και η γε­νι­κή ρευ­στό­τη­τα πα­ρέ­μει­νε σε πο­λύ χα­μη­λά ε­πί­πε­δα.

Η δι­οί­κη­ση το­νί­ζει ό­τι «η α­δυ­να­μί­α της ε­ται­ρεί­ας να λει­τουρ­γεί σε συ­νε­χή βά­ση εί­χε σαν συ­νέ­πει­α την δη­μι­ουρ­γί­α έ­κτα­κτων ζη­μι­ών α­πό την ε­πι­βο­λή ποι­νι­κών ρη­τρών α­πό πε­λά­τες, σε προ­η­γού­με­νες χρή­σεις, λό­γω μη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης συμ­βο­λαί­ων πω­λή­σε­ων και α­πό προ­μη­θευ­τές λό­γω μη εκ­πλή­ρω­σης συμ­βο­λαί­ων α­γο­ράς πρώ­της ύ­λης ε­νώ ε­πι­πρό­σθε­τα η ε­ται­ρεί­α στε­ρή­θη­κε την δι­α­πραγ­μα­τευ­τι­κή της ι­κα­νό­τη­τα γι­α να ε­πι­τύ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κές τι­μές α­γο­ράς α’ ύ­λης α­πό τους προ­μη­θευ­τές της. Ε­πί­σης ε­πι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα και προ­σαυ­ξή­σεις α­πό ρυθ­μί­σεις γι­α κα­τα­βο­λή κα­θυ­στε­ρού­με­νων α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών, λό­γω της έλ­λει­ψης των α­παι­τού­με­νων δι­α­θε­σί­μων γι­α την έγ­και­ρη α­πο­πλη­ρω­μή τους. Α­κό­μη, η μη συ­νε­χι­ζό­με­νη λει­τουρ­γί­α εί­χε ε­πι­πτώ­σεις και στην μη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα».

Πα­ράλ­λη­λα, ε­πι­ση­μαί­νε­ται ό­τι η ε­ται­ρεί­α δεν υ­λο­ποι­εί το εγ­κε­κρι­μέ­νο ε­πι­χει­ρη­σι­α­κό πλά­νο της τό­σο το 2019-2020 κα­θώς και στην ε­πό­με­νη πε­ρί­ο­δο. Ει­δι­κό­τε­ρα, δεν κα­τά­φε­ρε να εί­ναι συ­νε­πής στην υ­πο­χρέ­ω­ση κα­τα­βο­λής τό­κων α­πό τον Σε­πτέμ­βρι­ο 2019 ως ό­φει­λε «ε­νώ α­να­μέ­νε­ται ό­τι δεν θα μπο­ρέ­σει να εί­ναι σε θέ­ση να α­πο­πλη­ρώ­σει την πρώ­τη δό­ση των δα­νεί­ων που εί­ναι πλη­ρω­τέ­α τον Σε­πτέμ­βρι­ο 2021». Γι­α το λό­γο αυ­τό η μί­α εκ των δα­νει­στρι­ών τρα­πε­ζών προ­χώ­ρη­σε σε κα­ταγ­γε­λί­α της συμ­φω­νί­ας ε­ξυ­γί­αν­σης και των δα­νει­α­κών συμ­βά­σε­ων α­νε­ξό­φλη­του υ­πο­λοί­που 26,9 ε­κατ. ευ­ρώ.

Σε αν­τί­στοι­χο κλί­μα κι­νούν­ται και οι ε­κτι­μή­σεις του ορ­κω­τού που δη­λώ­νει «α­δυ­να­μί­α έκ­φρα­σης γνώ­μης» α­να­φέ­ρον­τας ό­τι με­τά την κα­ταγ­γε­λί­α «δεν υ­πάρ­χει κα­νε­νός εί­δους συμ­φω­νί­α ή άλ­λο στοι­χεί­ο που να τε­κμη­ρι­ώ­νει την ι­κα­νό­τη­τα της ε­ται­ρεί­ας να υ­λο­ποι­ή­σει μελ­λον­τι­κά τη συμ­φω­νί­α ε­ξυ­γί­αν­σης και το ε­πι­χει­ρη­σι­α­κό πλά­νο κα­θώς και τον τρό­πο δι­α­κα­νο­νι­σμού των μα­κρο­πρό­θε­σμων δα­νει­α­κών και λοι­πών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων της».

 

Η χα­μέ­νη ευ­και­ρί­α

Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ό­τι με την ε­πι­κύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας ε­ξυ­γί­αν­σης ρυθ­μί­στη­καν ό­λες οι υ­πο­χρε­ώ­σεις προς τους πι­στω­τές της και δι­α­γρά­φη­καν ο­φει­λές ύ­ψους 4,47 ε­κατ. ευ­ρώ.

Ό­μως, κα­τά τη δι­οί­κη­ση, ε­νώ η ε­ται­ρεί­α με­τά ξε­κί­νη­σε τη λει­τουρ­γί­α της με σκο­πό να φτά­σει σε πλή­ρη πα­ρα­γω­γι­κή δυ­να­μι­κό­τη­τα, το υ­ψη­λό κό­στος α­δρά­νει­ας που εί­χε συσ­σω­ρευ­θεί α­πό προ­η­γού­με­νες πε­ρι­ό­δους δεν τη βο­ή­θη­σε να δη­μι­ουρ­γή­σει ε­κεί­να τα τα­μει­α­κά πλε­ο­νά­σμα­τα προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψει τις α­νάγ­κες της με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να έ­χει τους α­πα­ραί­τη­τους όγ­κους πρώ­των υ­λών προ­κει­μέ­νου να φτά­σει σε ι­κα­νο­ποι­η­τι­κά ε­πί­πε­δα πα­ρα­γω­γι­κής δυ­να­μι­κό­τη­τας. Αν­τί­θε­τα λό­γω της μη ύ­παρ­ξης των α­ναγ­καί­ων κε­φα­λαί­ων, ο κύ­κλος ερ­γα­σι­ών άρ­χι­σε να μει­ώ­νε­ται στα­δι­α­κά, φτά­νον­τας σε πο­λύ χα­μη­λά ε­πί­πε­δα στη χρή­ση 2019-2020.

Έτ­σι, α­φού χά­θη­κε η ευ­και­ρί­α της ε­ξυ­γί­αν­σης, ά­νοι­ξε ο δρό­μος γι­α τον πλει­στη­ρι­α­σμό…

NewMoney

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό