Πώς θα βρείτε online τα φθηνότερα τρόφιμα – Η πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr

Πώς θα βρείτε online τα φθηνότερα τρόφιμα – Η πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr

Η πλατ­φόρ­μα που θα σας βο­η­θά­ει να βρί­σκε­ται φθη­νό­τε­ρα τρό­φι­μα Online.

Ο υ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης και Ε­πεν­δύ­σε­ων, Ά­δω­νις Γε­ωρ­γιά­δης, προ­έ­τρε­ψε το Σάβ­βα­το ό­λους τους κα­τα­να­λω­τές να χρη­σι­μο­ποι­ούν την η­λε­κτρο­νι­κή ε­φαρ­μο­γή e-katanalotis.gov.gr για να βρουν τα πιο φθη­νά προ­ϊ­όν­τα.

Μέ­σω της πλατ­φόρ­μας, οι κα­τα­να­λω­τές μπο­ρούν να βρουν και να συγ­κρί­νουν τι­μές προ­ϊ­όν­των της α­γο­ράς, στα κα­τα­στή­μα­τα της γει­το­νιάς τους.

«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΈΧΕΙ ΦΤΙΆΞΕΙ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΣΘΈΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΏΣ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΒΆΛΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΎΣΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΌΛΟΙ ΝΑ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΤΑ ΦΘΗΝΌΤΕΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΤΟΥΣ. ΣΑΣ ΚΑΛΏ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΊΣΕΤΕ, E-KATANALOTIS.GOV.GR», ΈΓΡΑΨΕ ΣΤΟ TWITTER O Κ. ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ.

Ο κ. Γε­ωρ­γιά­δης, μι­λών­τας το πρω­ί του Σαβ­βά­του στο Open, α­νέ­φε­ρε ό­τι υ­πάρ­χουν έν­το­νες πλη­θω­ρι­στι­κές πι­έ­σεις στη δι­ε­θνή α­γο­ρά και η χώ­ρα μας δε μπο­ρεί να μην ε­πη­ρε­α­στεί. Τό­νι­σε, δε, ό­τι η κα­κο­και­ρί­α και οι έν­το­νες χι­ο­νο­πτώ­σεις λει­τούρ­γη­σαν ε­πι­βα­ρυν­τι­κά για τις τι­μές των ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κών που αυ­ξή­θη­καν.

Ε­πί­σης, υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι σε λί­γες μέ­ρες στην πλατ­φόρ­μα e-katanalotis.gov.gr θα εν­τα­χθούν και οι τι­μές των λα­ϊ­κών α­γο­ρών.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό