Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Θέμα: «Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – ΤΕ16 ή
ιδιωτών εμπειροτεχνών (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Γκάιντα στο Μουσικό σχολείο
Κομοτηνής για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

έχοντας υπόψη:
1. Την Υ.Α. 80062/Γ7/4-8-2006 – Κριτήρια Επιλογής Εμπειροτεχνών Ιδιωτών σε Μουσικά
Σχολεία – ΦΕΚ 1201/Β/31-8-2006.
2. Το ν.4763/2020, άρθρο 114 «Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων. Τροποποίηση του
άρθρου 63 του ν. 4589/2019».
3. Τη με αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».
4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τη με αριθμό Φ.1.4/10097/01-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ46ΜΤΛΗ-174) διαπιστωτική πράξη της
Περ/κης Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ με θέμα: «Διαπιστωτική Πράξη περί
άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης».
6. Την υπ. αριθμ. 90835/Ε1/14-08-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Πρόσκληση
υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή
αίτησης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και
ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024».

ΑΔΑ: 6ΤΗ246ΝΚΠΔ-ΧΚ5
7. Το με αριθ. πρωτ. 103483/Ε1/19-09-2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με
θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών
Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2023-2024».
8. Το αριθμ.πρωτ. 142072/Ε1/11.12.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Διάθεση ωρών για
την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά
Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024».
9. Τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών ή
εμπειροτεχνών μουσικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου
Κομοτηνής δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί,
τόσο στον οριστικό πίνακα Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο
Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2023-2024, για τις παρακάτω ώρες και
ειδίκευση:

Α/Α ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΡΕΣ
1 ΓΚΑΪΝΤΑ 16

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στην 103483/Ε1/19.09.2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5)
εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης:
mail@dide.rod.sch.gr από Τρίτη 13 έως και την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.
Επισημαίνεται ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 προηγούνται έναντι του
κλάδου ΤΕ16.00 και οι ΤΕ16.00 προηγούνται του κλάδου ΕΜ16.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό