Προβληματισμός των μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Π.Ε. Ροδόπης σχετικά με την αποζημίωση μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας

Προβληματισμός των μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Π.Ε. Ροδόπης σχετικά με την αποζημίωση μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ), σας μεταφέρει τον προβληματισμό των μελών της, αναφορικά
με την αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσωπικό των ΕΔ, για
μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ), σας μεταφέρει τον προβληματισμό των μελών της, αναφορικά
με την αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσωπικό των ΕΔ, για μετακινήσεις
στο εσωτερικό της χώρας.
2. Για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο πλαίσιο ετησίου υγειονομικού
ελέγχου (δηλαδή για εκτέλεση υπηρεσίας), στις περιπτώσεις που υπάρχει
έλλειψη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στις εγγύς στρατιωτικές υγειονομικές
δομές (Ξάνθης ή Αλεξανδρούπολης), ή ακόμα και σε περιπτώσεις όπου κρίνεται
απαραίτητη η διενέργεια ειδικών εξετάσεων, οι στρατιωτικοί αναγκάζονται να
μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 424 ΓΣΝΕ.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 (πάρα.3) του (α) σχετικού, για μετακινήσεις
κάτω των 800 χλμ καταβάλλεται αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας για μία (1)
μέρα εκτός έδρας. Ως εκ τούτου θα ανέμενε κανείς οι μετακινούμενοι
στρατιωτικοί να λαμβάνουν ένα ποσό που αντιστοιχεί σε μία ημέρα, τα εισιτήρια
και (ως άρθρο 7 του ιδίου) τα μικροέξοδα στα οποία υπόκεινται ένεκα της
υπηρεσιακής μετακίνησης. Αντ’ αυτού, οι δικαιούχοι λαμβάνουν μισή μέρα λόγω
αυθημερόν μετακίνησης (παρα.4, άρθρου 8 του ιδίου) συν τα εισιτήρια
μετακίνησης.
4. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία επιβάλει,
πιθανώς για εξοικονόμηση πόρων, πολύωρες και ιδιαίτερα κοπιαστικές
μετακινήσεις (που ενίοτε επιβαρύνουν τυχόν υφιστάμενα προβλήματα υγείας
των στελεχών), ενώ ταυτόχρονα περικόπτει αυθαίρετα και τα μικροέξοδα που

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης – έτος ίδρυσης 2016
ούτως ή άλλως είναι ανεπαρκή. Η δε, χρονική διάρκεια της όλης ταλαιπωρίας,
συχνά αναγκάζει τα στελέχη να μετακινούνται με ΙΧ οχήματά τους για λόγους
συμπίεσης χρόνου, διότι δεν είναι δυνατόν για μια υπηρεσιακή υποχρέωση τα
στελέχη να απουσιάζουν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα από τις οικίες τους.
5. Ακόμα σοβαρότερα, υφίσταται μία ακόμα πτυχή που θεωρούμε
ανεπίτρεπτη. Ενώ από το (α) σχετικό για κάθε μέρα εκτός έδρας μετακίνησης
αντιστοιχεί μία ημέρα αποζημίωσης, με το (β) σχετικό έχει καθιερωθεί αυθαίρετα
η αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής με το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης,
γεγονός που θεωρούμε αδιανόητο και επιβαρύνεται από την υφιστάμενη
κατάσταση όταν δεν καταβάλλεται ούτε καν αυτό!
6. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι:
α. Ως προς τα δικαιούμενα ποσά, η μετακίνηση να αποζημιώνεται με
το χρηματικό ποσό των πενήντα οκτώ (58,00 €) δηλαδή μισής μέρας συν τα
εισιτήρια, αντί για τουλάχιστον ενενήντα τεσσάρων ευρώ (94,00 €), στα οποία
δεν συνυπολογίζονται τα μικροέξοδα ταξιδίου.

β. Στην περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ, για τα 540 χιλιόμετρα από και
προς Κομοτηνή απαιτούνται (αντί του εισιτηρίου) ογδόντα ευρώ (80,00€) σε
καύσιμα, ενώ το κόστος των διοδίων ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων
ευρώ και είκοσι λεπτών (14,20€) και στο σύνολο δαπανούνται ενενήντα τέσσερα
ευρώ και είκοσι λεπτά (94,20€).
7. Υπενθυμίζεται ότι, το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης εξακολουθεί
να παραμένει σε επίπεδα 1999 επί δραχμών όπως έχει αναδείξει η Ομοσπονδία
με το (γ) σχετικό, παραμένοντας καθηλωμένο στα είκοσι εννέα ευρώ και
τριανταπέντε λεπτά (29,35 €) μικτά, παρόλο που για τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (όπως και για τους υπαλλήλους
του υπόλοιπου δημοσίου τομέα), μετά την αναπροσαρμογή, ανέρχεται στο
χρηματικό ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €).
8. Με ιδιαίτερη λύπη διαπιστώνουμε, ότι για ακόμα μία φορά το
στρατιωτικό προσωπικό υποχρεώνεται «με μέριμνα της Υπηρεσίας» να βάλει
πλάτη στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και το αποτέλεσμα αυτού είναι
να επιβαρύνεται ο οικογενειακός του προϋπολογισμός.
9. Κατόπιν των προαναφερθέντων ζητάμε άμεσα διευκρινίσεις στα εξής
ζητήματα:

α. Υπάρχει απόφαση της υπηρεσίας που καθορίζει ότι η διαδρομή
500 και πλέον χιλιομέτρων (μετάβαση – επιστροφή), εκτελείται αυθημερόν και
καταργεί τα μικροέξοδα ταξιδίου; Εάν υπάρχει, θα επέλθει τροποποίηση των (α)
και (β) σχετικών, ώστε να εξειδικεύονται οι κατηγορίες μετακινήσεων;

β. Έχουν ληφθεί ανάλογες αποφάσεις, για εξοικονόμηση πόρων, σε
άλλες περιπτώσεις μετακινήσεων του στρατιωτικού προσωπικού (π.χ.
μετακινήσεις για διενέργεια επιθεωρήσεων);Συναφώς τούτου πόθεν εδράζεται η
αποζημίωση κατά το 1/3 για την ημέρα επιστροφής;

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης – έτος ίδρυσης 2016
γ. Για περιπτώσεις μετακινήσεων με υπηρεσιακό μέσο και αυθημερόν

επιστροφή, καταβάλλεται αποζημίωση;

δ. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης θα εξομοιωθεί με αυτό της

αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ;
10. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
πληροφορία.
11. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την
ανάδειξη του θέματος.

Ο Πρόεδρος: Χρήστος Ουζουνάκης Σχης (ΠΖ)6947822736 ,   O Γεν.Γραμματεάς: Δημήτριος Αρβανιτούδης Επχίας (ΔΒ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό